Main Menu

Aaryula Kella Mrokkivina (ఆర్యుల కెల్ల మ్రొక్కివిన)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals

Aaryula Kella Mrokkivina (ఆర్యుల కెల్ల మ్రొక్కివిన)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

ఆర్యుల కెల్ల మ్రొక్కివిన తాఙ్గుడనై రఘునాధ భట్టరా
రార్యుల కఞ్జలెత్తి కవి సత్తములన్ వినుతిఞ్చి కార్య సౌ
కర్య మెలర్పనొక్క శతకమ్బొన గూర్చి రచిన్తునేడుతా
త్పర్యమునన్ గ్రహిమ్పుమిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 6 ॥

తాత్పర్యము:
దయా సముద్రుఁడవయిన రామా!నేను పూజ్యులైన పెద్దలకందఱకు మ్రొక్కి,గురువులైన రఘునాథభట్టారులకు వినయముతో నమ్రుఁడనయి యంజలించి,కవి శ్రేష్ఠులను ప్రస్తుతించి,కార్య సిద్దిసుకరమగుటకు నేఁడొక శతకమును రచింతును, దానిని నీవు సాదరముగా స్వీకరింపుము.


Poem:

āryula kella mrokkivina tāṅguḍanai raghunādha bhaṭṭarā
rāryula kañjaletti kavi sattamulan vinutiñchi kārya sau
karya melarpanokka śatakambona gūrchi rachintunēḍutā
tparyamunan grahimpumidi dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 6 ॥

आर्युल कॆल्ल म्रॊक्किविन ताङ्गुडनै रघुनाध भट्टरा
रार्युल कञ्जलॆत्ति कवि सत्तमुलन् विनुतिञ्चि कार्य सौ
कर्य मॆलर्पनॊक्क शतकम्बॊन गूर्चि रचिन्तुनेडुता
त्पर्यमुनन् ग्रहिम्पुमिदि दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 6 ॥

ஆர்யுல கெல்ல ம்ரொக்கிவின தாங்கு³ட³னை ரகு⁴னாத⁴ ப⁴ட்டரா
ரார்யுல கஞ்ஜலெத்தி கவி ஸத்தமுலன் வினுதிஞ்சி கார்ய ஸௌ
கர்ய மெலர்பனொக்க ஶதகம்பொ³ன கூ³ர்சி ரசின்துனேடு³தா
த்பர்யமுனந் க்³ரஹிம்புமிதி³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 6 ॥

ಆರ್ಯುಲ ಕೆಲ್ಲ ಮ್ರೊಕ್ಕಿವಿನ ತಾಙ್ಗುಡನೈ ರಘುನಾಧ ಭಟ್ಟರಾ
ರಾರ್ಯುಲ ಕಞ್ಜಲೆತ್ತಿ ಕವಿ ಸತ್ತಮುಲನ್ ವಿನುತಿಞ್ಚಿ ಕಾರ್ಯ ಸೌ
ಕರ್ಯ ಮೆಲರ್ಪನೊಕ್ಕ ಶತಕಮ್ಬೊನ ಗೂರ್ಚಿ ರಚಿನ್ತುನೇಡುತಾ
ತ್ಪರ್ಯಮುನನ್ ಗ್ರಹಿಮ್ಪುಮಿದಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 6 ॥

ആര്യുല കെല്ല മ്രൊക്കിവിന താംഗുഡനൈ രഘുനാധ ഭട്ടരാ
രാര്യുല കംജലെത്തി കവി സത്തമുലന് വിനുതിംചി കാര്യ സൌ
കര്യ മെലര്പനൊക്ക ശതകംബൊന ഗൂര്ചി രചിംതുനേഡുതാ
ത്പര്യമുനന് ഗ്രഹിംപുമിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 6 ॥

আর্যুল কেল্ল ম্রোক্কিবিন তাংগুডনৈ রঘুনাধ ভট্টরা
রার্যুল কংজলেত্তি কবি সত্তমুলন্ বিনুতিংচি কার্য সৌ
কর্য মেলর্পনোক্ক শতকংবোন গূর্চি রচিংতুনেডুতা
ত্পর্যমুনন্ গ্রহিংপুমিদি দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 6 ॥

આર્યુલ કેલ્લ મ્રોક્કિવિન તાંગુડનૈ રઘુનાધ ભટ્ટરા
રાર્યુલ કંજલેત્તિ કવિ સત્તમુલન્ વિનુતિંચિ કાર્ય સૌ
કર્ય મેલર્પનોક્ક શતકંબોન ગૂર્ચિ રચિંતુનેડુતા
ત્પર્યમુનન્ ગ્રહિંપુમિદિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 6 ॥

ଆର୍ୟୁଲ କେଲ୍ଲ ମ୍ରୋକ୍କିଵିନ ତାଂଗୁଡନୈ ରଘୁନାଧ ଭଟ୍ଟରା
ରାର୍ୟୁଲ କଂଜଲେତ୍ତି କଵି ସତ୍ତମୁଲନ୍ ଵିନୁତିଂଚି କାର୍ୟ ସୌ
କର୍ୟ ମେଲର୍ପନୋକ୍କ ଶତକଂବୋନ ଗୂର୍ଚି ରଚିଂତୁନେଡୁତା
ତ୍ପର୍ୟମୁନନ୍ ଗ୍ରହିଂପୁମିଦି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 6 ॥

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.