Main Menu

Abayaambikaaramani (அபயாம்பிகாரமநி)

siva parvathi

Composer: Papanasam Sivan (Tamil: பாபநாசம் சிவன்) (26th September, 1890 – 10th October , 1973) was a prominent composer and singer of Carnatic music. Popularly known as Tamil Thyagayya, his kritis gained special attention after they were recited by M.S. Subbulakshmi , M.K. Thyagaraja Bhagavathar and other deccan carnatic veterans.

Ragam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Talam: aadi

Papanasam Sivam

Papanasam Sivan

Recitals


Awaiting Contribution

.

Awaiting Contribution.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


பல்லவி

அபயாம்பிகாரமநி ஸடாஷிவ வடான்யனாட விபோ
(அபயா)

அனுபல்லவி

ஸுபயோஅ முடவுன் குநாகர வினைவிளை
ஸோகமும்பவ ரோகமுமற வொருடிரு
மருன்டருள்க அருன்டவர் புகழ்ன்டிDஉம்
(அபயா)

கரநம் 1

உபயோக மில்லாமலே ஓடிமரம் போலுயுர்ன்து
உலகில் னலமில்லாமல் வளர்ன்டு விTTஏனுன்டௌ
க்ருபையோ படிடனென்று பயன்டுவிTTஅடு யம
கின்கர ரநுகும்பொழு டென்டடுளம்
கிDஉகிDஎன்று னDஉனDஉன்க விDஉவையோ
(அபயா)

கரநம் 2

என்பாவம் ஆஸையெல்லாம் ஒன்றுகூDஇயே
எனடிடயமே குDஇவீDஎனக் கொந்Dஅடே
வபாக வினைகளெல்லாம் உறுநேயர் போல்
வாழ்வடுமெனை கூழ்வடுன்டிரு வுளமெனில்
மஹாப்ரபுவே உனைப்பழியுன் டொDஅருமே
(அபயா)

கரநம் 3

புவனன்கள் யாவுமோர் னாDஅக ஸாலையே
புல்முடல் யாவுயிரும் ஸூட்டிர பாவையே
இவையாவும் ஆTTஉம்னீ யோர்ஸூட்டிர டாரனே
என்றன் மTTஇல் பொம்மலாTTஅம் போடுமே
ராமடாஸன் போTறும் டேவடேவனே
(அபயா)

.

పల్లవి

అబయాంబికారమణి సదాశివ వదాన్యనాద విబో
(అబయా)

అనుపల్లవి

సుబయోఅ ముదవున్ గుణాకర వినైవిళై
సోగముంబవ రోగముమఋఅ వొరుతిరు
మరుందరుళ్గ అరుందవర్ పుగజ్హందిడుం
(అబయా)

చరణం 1

ఉబయోగ మిల్లామలే ఓదిమరం పోలుయురంధు
ఉలగిల్ నలమిల్లామల్ వళరందు విట్టేనుందౌ
క్రుపైయో పదిదనెనౄ పయందువిట్టదు యమ
కింగర రణుగుంపొజ్హు దెందదుళం
గిడుగిడెనౄ నడునడుంగ విడువైయో
(అబయా)

చరణం 2

ఎంపావం ఆసైయెల్లాం ఒనౄకూడియే
ఎనదిదయమే కుడివీడెనక్ కొణ్డదే
వబాగ వినైగళెల్లాం ఉౠణేయర్ పోల్
వాజ్హ్వదుమెనై చూజ్హ్వదుంతిరు వుళమెనిల్
మహాప్రబువే ఉనైప్పజ్హియున్ తొడరుమే
(అబయా)

చరణం 3

బువనంగళ్ యావుమోర్ నాడగ సాలైయే
పుల్ముదల్ యావుయిరుం సూత్తిర పావైయే
ఇవైయావుం ఆట్టుమ్నీ యోర్సూత్తిర దారనే
ఎనృఅన్ మట్టిల్ బొమ్మలాట్టం పోదుమే
రామదాసన్ పోటౄం దేవదేవనే
(అబయా)

.

pallavi

abayaambikaaramaNi sadaashiva vadaanyanaada vibO
(abayaa)

anupallavi

subayOa mudavun guNaakara vinaiviLai
sOgamumbava rOgamumaRa vorutiru
marundaruLga arundavar pugazhndiDum
(abayaa)

caraNam 1

ubayOga millaamalE Odimaram pOluyurndhu
ulagil nalamillaamal vaLarndu viTTEnundau
krupaiyO padidanenRu payanduviTTadu yama
kingara raNugumpozhu dendaduLam
giDugiDenRu naDunaDunga viDuvaiyO
(abayaa)

caraNam 2

enpaavam aasaiyellaam onRukooDiyE
enadidayamE kuDiveeDenak koNDadE
vabaaga vinaigaLellaam uRuNEyar pOl
vaazhvadumenai coozhvaduntiru vuLamenil
mahaaprabuvE unaippazhiyun toDarumE
(abayaa)

caraNam 3

buvanangaL yaavumOr naaDaga saalaiyE
pulmudal yaavuyirum soottira paavaiyE
ivaiyaavum aaTTumnee yOrsoottira daaranE
enRan maTTil bommalaaTTam pOdumE
raamadaasan pOTRum dEvadEvanE
(abayaa)

Awaiting Contribution.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.