Main Menu

Aa Dinamuninchi Pogadi (ఆ దినమునించి పొగడి)

Bhawani Mata Mandir, Kalamna, Nagpur

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Anandabhairavi

 

Taanam: Triputa

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Adinamuninchi Pogadi | ఆదినమునించి పొగడి     
Album: Unknown | Voice: M.S.Sheela
Awaiting Contributions
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

ఆ దినమునించి పొగడి పొగడి
ఆశ్రయించి నీ మహిమలను పాడ లేదా

అనుపల్లవి

ఆది శక్తి నీవని (నమ్మినాను) నమ్మిన నన్ను
ఆదరించ లేవా దయ లేదా (ఆ దిన)

చరణం

అహి భూషణుని రాణీ పురాణీ భవానీ
అలి కుల వేణీ ఆశ్రిత శ్రేణీ అంబుజ లోచనీ
శ్యామ కృష్ణ పాలిత జననీ అఖిల లోక పావనీ
శ్యామళాంబికే వరదే అభయ దానమీయవే (ఆ దిన)


பல்லவி

ஆ தி3னமுனிஞ்சி பொக3டி3 பொக3டி3
ஆஸ்1ரயிஞ்சி நீ மஹிமலனு பாட3 லேதா3

அனுபல்லவி

ஆதி3 ஸ1க்தி நீ(வ)னி (நம்மினானு) நம்மின நன்னு

ஆத3ரிஞ்ச லேவா த3ய லேதா3 (ஆ தி3ன)

சரணம்

அஹி பூ4ஷணுனி ராணீ புராணீ ப4வானீ
அலி குல வேணீ ஆஸ்1ரித ஸ்1ரேணீ அம்பு3ஜ லோசனீ
ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண பாலித ஜனனீ அகி2ல லோக பாவனீ
ஸ்1யாம(ளா)ம்பி3கே வரதே3 அப4ய தா3ன(மீ)யவே (ஆ தி3ன)


ಪಲ್ಲವಿ

ಆ ದಿನಮುನಿಂಚಿ ಪೊಗಡಿ ಪೊಗಡಿ
ಆಶ್ರಯಿಂಚಿ ನೀ ಮಹಿಮಲನು ಪಾಡ ಲೇದಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ನೀವನಿ (ನಮ್ಮಿನಾನು) ನಮ್ಮಿನ ನನ್ನು
ಆದರಿಂಚ ಲೇವಾ ದಯ ಲೇದಾ (ಆ ದಿನ)

ಚರಣಂ

ಅಹಿ ಭೂಷಣುನಿ ರಾಣೀ ಪುರಾಣೀ ಭವಾನೀ
ಅಲಿ ಕುಲ ವೇಣೀ ಆಶ್ರಿತ ಶ್ರೇಣೀ ಅಂಬುಜ ಲೋಚನೀ
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿತ ಜನನೀ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪಾವನೀ
ಶ್ಯಾಮಳಾಂಬಿಕೇ ವರದೇ ಅಭಯ ದಾನಮೀಯವೇ (ಆ ದಿನ)


पल्लवि

आ दिनमुनिञ्चि पॊगडि पॊगडि
आश्रयिञ्चि नी महिमलनु पाड लेदा

अनुपल्लवि

आदि शक्ति नी(व)नि (नम्मिनानु) नम्मिन नन्नु
आदरिञ्च लेवा दय लेदा (आ दिन)

चरणम्

अहि भूषणुनि राणी पुराणी भवानी
अलि कुल वेणी आश्रित श्रेणी अम्बुज लोचनी
श्याम कृष्ण पालित जननी अखिल लोक पावनी
श्याम(ळा)म्बिके वरदे अभय दान(मी)यवे (आ दिन)


pallavi

1A dinamuninci pogaDi pogaDi
ASrayinci nI mahimalanu pADa lEdA

anupallavi

Adi Sakti nIv(a)ni (namminAnu) nammina nannu
Adarinca lEvA daya lEdA (A dina)

caraNam

ahi bhUshaNuni rANI purANI bhavAnI
ali kula vENI ASrita SrENI ambuja lOcanI
SyAma kRshNa pAlita jananI 2akhila lOka pAvanI
SyAmaL(A)mbikE varadE abhaya dAnam(I)yavE (A dina)


പല്ലവി

ആ ദിനമുനിഞ്ചി പൊഗഡി പൊഗഡി
ആശ്രയിഞ്ചി നീ മഹിമലനു പാഡ ലേദാ

അനുപല്ലവി

ആദി ശക്തി നീവനി (നമ്മിനാനു) നമ്മിന നന്നു
ആദരിഞ്ച ലേവാ ദയ ലേദാ (ആ ദിന)

ചരണമ്

അഹി ഭൂഷണുനി രാണീ പുരാണീ ഭവാനീ
അലി കുല വേണീ ആശ്രിത ശ്രേണീ അമ്ബുജ ലോചനീ
ശ്യാമ കൃഷ്ണ പാലിത ജനനീ അഖില ലോക പാവനീ
ശ്യാമളാമ്ബികേ വരദേ അഭയ ദാനമീയവേ (ആ ദിന)


Pallavi

Did I not (lEdA), since long (A dinamuninci) (literally from that day onwards), sing (pADa) Your (nI) glories (mahimalanu) by extolling You again and again (pogaDi pogaDi) and remaining dependent (ASrayinci) on You?

Anupallavi

I trusted (namminAnu) that (ani) You (nIvu) (nIvani) are the Primeval (Adi) Sakti. Won’t You (lEvA) support (Adarinca) me (nannu) who trusted (nammina) You? Don’t You have (lEdA) compassion (daya)?
Did I not, since long, sing Your glories by extolling You again and again and remaining dependent on You?

Charanam

O Queen Consort (rANI) of Siva – adorned (bhUshaNuni) with snake (ahi)! O Ancient One (purANI)! O bhavAnI (literally wife of bhava – Siva)! O Mother whose tresses (vENI) are dark like swarm (kula) of bees (ali)! O Mother who has great number (SrENI) (literally rows) of dependents (ASrita)! O Lotus (ambuja) Eyed (lOcanI)!
O Mother (jananI) who protects (pAlita) SyAma kRshNa! O Sanctifier (pAvanI) of entire (akhila) World (lOka)! O Mother (ambikE) SyAmaLA (SyAmaLAmbikE)! O Bestower of boons (varadE)! O Mother! Please grant (IyavE) me the gift (dAnamu) (dAnamIyavE) of refuge (abhaya) (literally freedom from fear).
Did I not, since long, sing Your glories by extolling You again and again and remaining dependent on You?

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.