Main Menu

Aganita Janmakarmaduri (అగణిత జన్మకర్మదురి)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Aganita Janmakarmaduri (అగణిత జన్మకర్మదురి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

అగణిత జన్మకర్మదురి తామ్బుధిలో బహుదుఃఖవీచికల్
దెగిపడవీడలేక జగతీధర నీపదభక్తి నావచే
దగిలి తరిమ్పగోరితి బదమ్పబడి నదు భయమ్భు మామ్పవే
తగదని చిత్తమం దిడక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 45 ॥

తాత్పర్యము:
రామా!దయాసముద్రా!రాజా!అనేకజన్మములలో నేను జేసిన కర్మములవలని పాపములనెడి సముద్రములోఁ బెక్కు దుఃఖములనెడి తరంగము లెగసిపడఁగా నే నీఁదలేక నీ పాదములందలి భక్తియను నావచేత శాఁటవలయునని కోరితిని. పిమ్మట నీవు తగదని భావింపక నా భయమును బోఁగొట్టవా?


Poem:

agaṇita janmakarmaduri tāmbudhilō bahuduḥkhavīchikal
degipaḍavīḍalēka jagatīdhara nīpadabhakti nāvachē
dagili tarimpagōriti badampabaḍi nadu bhayambhu māmpavē
tagadani chittamaṃ diḍaka dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 45 ॥

अगणित जन्मकर्मदुरि ताम्बुधिलो बहुदुःखवीचिकल्
दॆगिपडवीडलेक जगतीधर नीपदभक्ति नावचे
दगिलि तरिम्पगोरिति बदम्पबडि नदु भयम्भु माम्पवे
तगदनि चित्तमं दिडक दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 45 ॥

அக³ணித ஜன்மகர்மது³ரி தாம்பு³தி⁴லோ ப³ஹுது³:க²வீசிகல்
தெ³கி³பட³வீட³லேக ஜக³தீத⁴ர நீபத³ப⁴க்தி நாவசே
த³கி³லி தரிம்பகோ³ரிதி ப³த³ம்பப³டி³ நது³ ப⁴யம்பு⁴ மாம்பவே
தக³த³னி சித்தமம் தி³ட³க தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 45 ॥

ಅಗಣಿತ ಜನ್ಮಕರ್ಮದುರಿ ತಾಮ್ಬುಧಿಲೋ ಬಹುದುಃಖವೀಚಿಕಲ್
ದೆಗಿಪಡವೀಡಲೇಕ ಜಗತೀಧರ ನೀಪದಭಕ್ತಿ ನಾವಚೇ
ದಗಿಲಿ ತರಿಮ್ಪಗೋರಿತಿ ಬದಮ್ಪಬಡಿ ನದು ಭಯಮ್ಭು ಮಾಮ್ಪವೇ
ತಗದನಿ ಚಿತ್ತಮಂ ದಿಡಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 45 ॥

അഗണിത ജന്മകര്മദുരി താംബുധിലോ ബഹുദുഃഖവീചികല്
ദെഗിപഡവീഡലേക ജഗതീധര നീപദഭക്തി നാവചേ
ദഗിലി തരിംപഗോരിതി ബദംപബഡി നദു ഭയംഭു മാംപവേ
തഗദനി ചിത്തമം ദിഡക ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 45 ॥

অগণিত জন্মকর্মদুরি তাংবুধিলো বহুদুঃখবীচিকল্
দেগিপডবীডলেক জগতীধর নীপদভক্তি নাবচে
দগিলি তরিংপগোরিতি বদংপবডি নদু ভযংভু মাংপবে
তগদনি চিত্তমং দিডক দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 45 ॥

અગણિત જન્મકર્મદુરિ તાંબુધિલો બહુદુઃખવીચિકલ્
દેગિપડવીડલેક જગતીધર નીપદભક્તિ નાવચે
દગિલિ તરિંપગોરિતિ બદંપબડિ નદુ ભયંભુ માંપવે
તગદનિ ચિત્તમં દિડક દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 45 ॥

ଅଗଣିତ ଜନ୍ମକର୍ମଦୁରି ତାଂବୁଧିଲୋ ବହୁଦୁଃଖଵୀଚିକଲ୍
ଦେଗିପଡଵୀଡଲେକ ଜଗତୀଧର ନୀପଦଭକ୍ତି ନାଵଚେ
ଦଗିଲି ତରିଂପଗୋରିତି ବଦଂପବଡି ନଦୁ ଭୟଂଭୁ ମାଂପଵେ
ତଗଦନି ଚିତ୍ତମଂ ଦିଡକ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 45 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.