Main Menu

Amchitamainaneedu Karunaamrutasaaramu (అంచితమైననీదు కరుణామృతసారము)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Amchitamainaneedu Karunaamrutasaaramu (అంచితమైననీదు కరుణామృతసారము)      

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

అఞ్చితమైననీదు కరుణామృతసారము నాదుపైని బ్రో
క్షిఞ్చిన జాలుదాననిర సిఞ్చెదనాదురితమ్బు లెల్లదూ
లిఞ్చెద వైరివర్గ మెడలిఞ్చెద గోర్కులనీదుబణ్టనై
దఞ్చెద, గాలకిఙ్కరుల దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 59 ॥

తాత్పర్యము:
రామా,దయాసముద్రా!గొప్పదియగు నీ దయామృత సారమును నాపై నించుక చిలికినఁ జాలును;దానిచే నా పాపములన్నిటిని దిరస్కరింతును,బహిరంత శ్శత్రుసమూహమును బాఱఁద్రోలుదును.కోరికలను దొలఁగింతును.నీ సేవకుఁడనయి యమభటులను నలఁగఁగొట్టెదను.


Poem:

añchitamainanīdu karuṇāmṛtasāramu nādupaini brō
kṣiñchina jāludānanira siñchedanāduritambu lelladū
liñcheda vairivarga meḍaliñcheda gōrkulanīdubaṇṭanai
dañcheda, gālakiṅkarula dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 59 ॥

अञ्चितमैननीदु करुणामृतसारमु नादुपैनि ब्रो
क्षिञ्चिन जालुदाननिर सिञ्चॆदनादुरितम्बु लॆल्लदू
लिञ्चॆद वैरिवर्ग मॆडलिञ्चॆद गोर्कुलनीदुबण्टनै
दञ्चॆद, गालकिङ्करुल दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 59 ॥

அஞ்சிதமைனநீது³ கருணாம்ருதஸாரமு நாது³பைனி ப்³ரோ
க்ஷிஞ்சின ஜாலுதா³னநிர ஸிஞ்செத³னாது³ரிதம்பு³ லெல்லதூ³
லிஞ்செத³ வைரிவர்க³ மெட³லிஞ்செத³ கோ³ர்குலனீது³ப³ண்டனை
த³ஞ்செத,³ கா³லகிங்கருல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 59 ॥

ಅಞ್ಚಿತಮೈನನೀದು ಕರುಣಾಮೃತಸಾರಮು ನಾದುಪೈನಿ ಬ್ರೋ
ಕ್ಷಿಞ್ಚಿನ ಜಾಲುದಾನನಿರ ಸಿಞ್ಚೆದನಾದುರಿತಮ್ಬು ಲೆಲ್ಲದೂ
ಲಿಞ್ಚೆದ ವೈರಿವರ್ಗ ಮೆಡಲಿಞ್ಚೆದ ಗೋರ್ಕುಲನೀದುಬಣ್ಟನೈ
ದಞ್ಚೆದ, ಗಾಲಕಿಙ್ಕರುಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 59 ॥

ജലനിധു ലേഡുനൊക്ക മൊഗിം ജക്കികിദെച്ചെശരംബു, റാതിനിം
പലരംഗ ജേസെനാതിഗംബ ദാബ്ജപരാഗമു, നീ ചരിത്രമും
ജലജഭവാദി നിര്ജരുലു സന്നുതി സേയംഗ ലേരു ഗാവുനം
ദലപനഗണ്യമയ്യ യിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 59 ॥

অংচিতমৈননীদু করুণামৃতসারমু নাদুপৈনি ব্রো
ক্ষিংচিন জালুদাননির সিংচেদনাদুরিতংবু লেল্লদূ
লিংচেদ বৈরিবর্গ মেডলিংচেদ গোর্কুলনীদুবংটনৈ
দংচেদ, গালকিংকরুল দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 59 ॥

અંચિતમૈનનીદુ કરુણામૃતસારમુ નાદુપૈનિ બ્રો
ક્ષિંચિન જાલુદાનનિર સિંચેદનાદુરિતંબુ લેલ્લદૂ
લિંચેદ વૈરિવર્ગ મેડલિંચેદ ગોર્કુલનીદુબંટનૈ
દંચેદ, ગાલકિંકરુલ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 59 ॥

ଅଂଚିତମୈନନୀଦୁ କରୁଣାମୃତସାରମୁ ନାଦୁପୈନି ବ୍ରୋ
କ୍ଷିଂଚିନ ଜାଲୁଦାନନିର ସିଂଚେଦନାଦୁରିତଂବୁ ଲେଲ୍ଲଦୂ
ଲିଂଚେଦ ଵୈରିଵର୍ଗ ମେଡଲିଂଚେଦ ଗୋର୍କୁଲନୀଦୁବଂଟନୈ
ଦଂଚେଦ, ଗାଲକିଂକରୁଲ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 59 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.