Main Menu

Andundakane (అందుండకనే)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaamavardhani

Talam: tripuTa

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) mela
Aa: S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Andundakane | అందుండకనే     
Voice: B.M. Vasantha SubbulakshmiAwaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1అందుండకనే వేగ వచ్చెదనని నాపైం-
ఆన పెట్టి పోరా

Anupallavi

మందర ధర నీవ్2ఆప్తులతో కూడి
మరచితేయేమి సేతునే ఓ రాఘవ (అందు)

Charanams

1. కనవలెనను వేళ లేకున్న కన్నీరు
కాలువగా పారునే
ఇనకులాధిప నీవు రాను తామసమైతేం-
3ఇల్లు వాకిలియౌనే ఓ రాఘవ (అందు)

2. నిరుపుమానంద శయ్యపై లేకుంటే
నిమిషము యుగమౌనే
పరమాత్మ నీవు కానక భ్రమసిన వేళ
పరులు నవ్వుటకౌనే ఓ రాఘవ (అందు)

3. పరమ భక్తియు నా ప్రాయములెల్ల దనుజుల
పాలుగా పోనౌనే
వరద శ్రీ త్యాగరాజార్చిత పద యుగ
4వారిధి ముందరనే ఓ రాఘవ (అందు)

Variations

* General – రాగ – పంతువరాళి – కామవర్ధిని
2ఆప్తులతో – ఆప్తులలో
.


Pallavi

1அந்து3ண்ட3கனே வேக3 வச்செத3னனி நாபைன்-
ஆன பெட்டி போரா

Anupallavi

மந்த3ர த4ர நீவ்2ஆப்துலதோ கூடி3
மரசிதேயேமி ஸேதுனே ஓ ராக4வ (அந்து3)

Charanams

1. கனவலெனனு வேள லேகுன்ன கன்னீரு
காலுவகா3 பாருனே
இனகுலாதி4ப நீவு ரானு தாமஸமைதேன்-
3இல்லு வாகிலியௌனே ஓ ராக4வ (அந்து3)

2. நிருபுமானந்த3 சய்யபை லேகுண்டே
நிமிஷமு யுக3மௌனே
பரமாத்ம நீவு கானக ப்4ரமஸின வேள
பருலு நவ்வுடகௌனே ஓ ராக4வ (அந்து3)

3. பரம ப4க்தியு நா ப்ராயமுலெல்ல த3னுஜுல
பாலுகா3 போனௌனே
வரத3 ஸ்ரீ த்யாக3ராஜார்சித பத3 யுக3
4வாரிதி4 முந்த3ரனே ஓ ராக4வ (அந்து3)

Variations

* General – ராக3 – பந்துவராளி – காமவர்தி4னி
2ஆப்துலதோ – ஆப்துலலோ

.


Pallavi

1ಅಂದುಂಡಕನೇ ವೇಗ ವಚ್ಚೆದನನಿ ನಾಪೈಂ-
ಆನ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೋರಾ

Anupallavi

ಮಂದರ ಧರ ನೀವ್2ಆಪ್ತುಲತೋ ಕೂಡಿ
ಮರಚಿತೇಯೇಮಿ ಸೇತುನೇ ಓ ರಾಘವ (ಅಂದು)

Charanam

1. ಕನವಲೆನನು ವೇಳ ಲೇಕುನ್ನ ಕನ್ನೀರು
ಕಾಲುವಗಾ ಪಾರುನೇ
ಇನಕುಲಾಧಿಪ ನೀವು ರಾನು ತಾಮಸಮೈತೇಂ-
3ಇಲ್ಲು ವಾಕಿಲಿಯೌನೇ ಓ ರಾಘವ (ಅಂದು)

2. ನಿರುಪುಮಾನಂದ ಶಯ್ಯಪೈ ಲೇಕುಂಟೇ
ನಿಮಿಷಮು ಯುಗಮೌನೇ
ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವು ಕಾನಕ ಭ್ರಮಸಿನ ವೇಳ
ಪರುಲು ನವ್ವುಟಕೌನೇ ಓ ರಾಘವ (ಅಂದು)

3. ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯು ನಾ ಪ್ರಾಯಮುಲೆಲ್ಲ ದನುಜುಲ
ಪಾಲುಗಾ ಪೋನೌನೇ
ವರದ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ ಪದ ಯುಗ
4ವಾರಿಧಿ ಮುಂದರನೇ ಓ ರಾಘವ (ಅಂದು)

Variations

* General – ರಾಗ – ಪಂತುವರಾಳಿ – ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ
2ಆಪ್ತುಲತೋ – ಆಪ್ತುಲಲೋ
.


Pallavi

1अन्दुण्डकने वेग वच्चॆदननि नापैन्-
आन पॆट्टि पोरा

Anupallavi

मन्दर धर नीव्2आप्तुलतो कूडि
मरचितेयेमि सेतुने ओ राघव (अन्दु)

Charanam

1. कनवलॆननु वेळ लेकुन्न कन्नीरु
कालुवगा पारुने
इनकुलाधिप नीवु रानु तामसमैतेन्-
3इल्लु वाकिलियौने ओ राघव (अन्दु)

2. निरुपुमानन्द शय्यपै लेकुण्टे
निमिषमु युगमौने
परमात्म नीवु कानक भ्रमसिन वेळ
परुलु नव्वुटकौने ओ राघव (अन्दु)

3. परम भक्तियु ना प्रायमुलॆल्ल दनुजुल
पालुगा पोनौने
वरद श्री त्यागराजार्चित पद युग
4वारिधि मुन्दरने ओ राघव (अन्दु)

Variations

*General – राग – पन्तुवराळि – कामवर्धिनि
2आप्तुलतो – आप्तुललो

.


Pallavi

1anduṇḍakanē vēga vaccedanani nāpain-
āna peṭṭi pōrā

Anupallavi

mandara dhara nīv2āptulatō kūḍi
maracitēyēmi sētunē ō rāghava (andu)

Charanam

1. kanavalenanu vēḷa lēkunna kannīru
kāluvagā pārunē
inakulādhipa nīvu rānu tāmasamaitēn-
3illu vākiliyaunē ō rāghava (andu)

2. nirupumānanda śayyapai lēkuṇṭē
nimiṣamu yugamaunē
paramātma nīvu kānaka bhramasina vēḷa
parulu navvuṭakaunē ō rāghava (andu)

3. parama bhaktiyu nā prāyamulella danujula
pālugā pōnaunē
varada śrī tyāgarājārcita pada yuga
4vāridhi mundaranē ō rāghava (andu)

Variations

* General – rāga – pantuvarāḷi – kāmavardhini
2āptulatō – āptulalō
.


Pallavi

You leave after swearing by me that ‘I shall come fast and not remain there’.

Anupallavi

O Lord who bore mandara Mountain on your back! What shall I do if You forget me (by remaining) in the company of those dear to You?

Charanam

1. At that time when I am desirous of beholding You, if You are not there, tears will flow like a channel; O King of Solar race! if there is delay in Your arrival, I will have no security.

2. O Incomparable Lord! If You are not found on the couch of bliss, every minutue will seem like an aeon; O Supreme Lord! when I am in bewildered (perplexed) not finding You, others would happen deride me.

3. (If You do not remain with me,) my supreme devotion would happen to go to the share of the demons throughout my life; O Bestower of Boons! O Lord whose Lotus Feet are worshipped by tyAgarAj! O rAghava! You leave after swearing by me in front of Lord of Oceans that ‘I shall come fast and not remain there’.
.

, , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.