Main Menu

Anjana Sridhara (അഞ്ജന സ്രിധാര)

desibantu-krishna-03

Composer: Poonthanam (Malayalam: പൂന്താനം) (1547-1640AD) was a famous devotee of Guruvayurappan, who lived in Keezhattoor in (Malappuram district), Kerala, India. He was a famous devotee of Lord Krishna (Guruvayurappan). He is remembered for his masterpiece, Jnanappana which means ‘the song of wisdom’ in Malayalam.Poonthanam was the family name, his personal name is not known. More...

Stotra: Anjana SridharaVerses: 8

Stuti: About Guruvayurappan.

Language: Malayalam

 

 

Recitals


Anjana Sridhara | അഞ്ജന സ്രിധാര     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Malayalam. Other languages are for your convenienceഅഞ്ജന സ്രിധാര ചാര് മൂര്തെ കൃഷ്ണ,
അഞ്ജലി കൂപി വനങ്ങിടുന്നേന്‍,
ആനന്ദ അലങ്ങര വാസുദേവ കൃഷ്ണ,
അതങ്ഗം എല്ലാം അഗതിടെനം. 1

ഇന്ടിരനാഥ ജഗന്‍ നിവാസ കൃഷ്ണ,
ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പില്‍ വിലങ്ങിടെനം,
ഏറെഴു ഉലഗിനും ഏക നാഥാ കൃഷ്ണ,
ഈരഞ്ഞു ദിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ 2

ഉണ്ണി ഗോപാല കമല നേത്ര കൃഷ്ണ,
ഉള്ളില്‍ നെ വന്നു വസിചിടെനം,
ഊഴിയില്‍ വന്നു പിറന്ന നാഥാ കൃഷ്ണ,
ഓണം കൂടാതെ തുനചിടെനം. 3

യെന്നുളിലെ താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ,
യെന്നുനി കൃഷ്ണ സമിപ്പിക്കേണം,
ഇടലലര്‍ ബനന്നു തുല്യ മുര്തെ കൃഷ്ണ,
ഏരിയ മോദേന കൈ തൊഴുന്നേന്‍.4

ഇയ്ഹിക മാം സുഖതിലഹോ കൃഷ്ണ,
അയ്യോ നമക്കൊരു മോഹമില്ലേ,
ഒട്ടല്ല കൌതുഗമാന്തരങ്ങെ കൃഷ്ണ,
ഓമല്‍ തിര്മേനി ഭംഗി കാണാന്‍.5

ഓടക്കുഴല്‍ വിളി മേലമോടെ കൃഷ്ണ,
ഓടി വരുഗേണ്ടേ ഗോപ ബാലാ,
ഔധര്യ കൊമാല കേളി ഷീല കൃഷ്ണ,
ഔപംയമില്ല ഗുണങ്ങള്‍ ക്കെതും. 6

അംബുജ ലോചന, നിന്‍ പട പങ്കജം,
അമ്പോടു ഗ്നന്‍ ഇദ കുമ്പിടുന്നേന്‍,
അത്യണ്ട സുന്ദര, നന്ദന സൂണോ കൃഷ്ണ,
അതല കളഞ്ഞു എന്നാ പളിക്കേണം. 7

കൃഷ്ണ മുകില്‍ വരന, വൃശ്നീ കുലെശ്വര,
കൃഷ്നംബുജെ കൃഷണ, കൈ തൊഴുന്നേന്‍,
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ,
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. 8
.


अञ्जन श्रीधर चारु मूर्थे कृष्ण,
अञ्जलि कूपी वनन्गिदुन्नेन,
आनन्द अलन्गर वासुदेव कृष्ण,
अथङ्गं येल्लं अगथिदेनं. 1

इन्दिरनाध जगन निवास कृष्ण,
इन्नु एन्दे मुम्बिल् विलन्गिदेनं,
रेज़्हु उलगिनुं एक नाध कृष्ण,
ईरन्जु दिक्कुं निरञ्ज रूप 2

उन्नी गोपाल कमल नेत्र कृष्ण,
उल्लिल् ने वन्नु वसिचिदेनं,
ओज़्हियिल् वन्नु पिरन्न नाध कृष्ण,
ऊनं कूदथे थुनचिदेनं. 3

येन्नुलिले थापमेल्लं कृष्ण,
येन्नुनि कृष्ण समिप्पिक्केनं,
एदललर बनन्नु थुल्य मुर्थे कृष्ण,
येरिय मोधेन कै थोज़्हुन्नेन्. 4

ल्य्हिक मां सुखथिलाहो कृष्ण,
ययो नमक्कोरु मोहमिल्ले,
ओत्तल्ल कौथुगमन्थरन्गे कृष्ण,
ओमल् थिर्मेनि बानगी कानान. 5

दक्कुज़्हल् विलि मेलमोदे कृष्ण,
ओदि वरुगेन्दे गोप बल,
ओउधार्य कोमल केली शील कृष्ण,
उपम्यमिल्ल गुनन्गल् क्केथुं. 6

अम्बुज लोचन, निन पद पङ्कजं,
अम्बोदु ज्ञान इध कुम्बिदुन्नेन,
अथ्यन्द सुन्दर, नन्दन सूनो कृष्ण,
अथल कलन्जु येन्न पलिक्केनं. 7

कृष्ण मुकिल् वर्ण, वृष्णी कुलेश्वर,
कृष्णंबुजे कृष्ण, कै थोज़्हुन्नेन्,
कृष्ण हरे जय, कृष्ण हरे जय,
कृष्ण हरे जय, कृष्ण हरे. 8
.


అంజన శ్రీధర చారు మూర్తే కృష్ణ,
అంజలి కూపీ వనంగిడున్నేన్,
ఆనంద అలంగర వాసుదేవ కృష్ణ,
అతన్గం ఎల్లం అగతిదేనం. 1

ఇందిరానాధ జగన్ నివాస కృష్ణ,
ఇన్ను ఎండే ముంబిల్ విలన్గిదేనం,
ఎరేజ్హు ఉలగినుం ఏక నాధ కృష్ణ,
ఈరంజు దిక్కుం నిరంజ రూప 2

ఉన్ని గోపాల కమల నేత్ర కృష్ణ,
ఉల్లిల్ నే వానను వసిచిదేనం,
ఊజ్హియిల్ వానను పిరన్న నాధ కృష్ణ,
ఊనం కూడతే తునచిదేనం. 3

ఎంనులిలే తపమేల్లం కృష్ణ,
ఎంనుని కృష్ణ సమిప్పిక్కేనం,
ఎదలలర్ బనన్ను తుల్య మూర్తే కృష్ణ,
ఏరియ మోదేన కై తోజ్హున్నేన్. 4

ఇయ్హిక మాం సుఖతిలహో కృష్ణ,
అయ్యో నమక్కోరు మొహమిల్లె,
ఒత్తల్ల కౌతుగామంతరంగే కృష్ణ,
ఆమాల్ తిర్మేని బంగి కానాన్. 5

ఓడక్కుజ్హళ్ విలి మేలమోడే కృష్ణ,
ఒడి వరుగేందే గోపా బాల,
ఔదార్య కోమల కేళి షీలా కృష్ణ,
ఔపంయమిల్ల గునంగల్ క్కేతుం. 6

అంబుజ లోచన, నిన్ పద పంకజం,
అమ్బోడు జ్ఞాన ఇదా కుమ్బిడున్నేన్,
అత్యండ సుందర, నందన సూనో కృష్ణ,
ఆతల్ కలంజు ఎన్న పలిక్కేనం. 7

కృష్ణ ముకిల్ వర్ణ, వృష్ణీ కులేశ్వర,
క్రిశ్నంబుజే క్రిష్న, కై తోజ్హున్నేన్,
కృష్ణ హరే జయ, కృష్ణ హరే జయ,
కృష్ణ హరే జయ, కృష్ణ హరే. 8
.


அஞ்சனா ஸ்ரீதர சாரு மூர்த்தே கிருஷ்ணா,
அஞ்சலி கூப்பி வணங்கிடுன்னேன்,
அனந்த அலங்கார வாசுதேவ கிருஷ்ணா,
ஆதங்கம் எல்லாம் அகதிதேனம். 1

இந்திரனத ஜகன் நிவாச கிருஷ்ணா,
இன்னு எண்டே மும்பில் விளங்கிதேனம்,
எறேழு உலகினும் ஏக நாதா கிருஷ்ணா,
ஈரஞ்சு திக்கும் நிரஞ்ச ரூப 2

உன்னி கோபால கமலா நேத்ரா கிருஷ்ணா,
உள்ளில் நே வன்னு வசிசிதேனம்,
ஊழியில் வன்னு பிராணன நாதா கிருஷ்ணா,
ஊனம் கூடாதே துனசிதேனம். 3

என்னுளிலே தபமெல்லாம் கிருஷ்ணா,
என்னுனி கிருஷ்ணா சமிப்பிக்கேனம்,
எடலாளர் பனன்னு துல்ய முர்தே கிருஷ்ணா,
ஏறிய மொதென கை தொழுன்னேன். 4

இய்ஹிக மாம் சுக்ஹதிலஹோ கிருஷ்ணா,
ஐயோ நமக்கொரு முஹமிள்ளே,
ஓட்டல்ல கௌதுகமந்தரங்கே கிருஷ்ணா,
ஒமல் திர்மேனி பங்கி கானான். 5

ஓடக்குழல் விழி மேலமொடே கிருஷ்ணா,
ஓடி வருகெண்டே கோப பாலா,
ஓஉட்ஹர்ய கோமள கேலி ஷீலா கிருஷ்ணா,
ஓஉபம்யமில்ல குணங்கள் கேதும். 6

அம்புஜா லோச்சனா, நின் பட பங்கஜம்,
அம்போடு ஞான இத கும்பிடுன்னேன்,
அத்யந்த சுந்தர, நந்தன சூனோ கிருஷ்ணா,
அதல் கலஞ்சு என்ன பலிக்கேனம். 7

கிருஷ்ணா முகில் வர்ண, வ்ருஷ்ணீ குலேஷ்வர,
க்ரிஷ்ணம்புஜே கிருஷன, கை தொழுன்னேன்,
கிருஷ்ணா ஹரே ஜெயா, கிருஷ்ணா ஹரே ஜெயா,
கிருஷ்ணா ஹரே ஜெயா, கிருஷ்ணா ஹரே. 8
.


Anjana Sridhara Charu moorthe Krishna,
Anjali koopi vanangidunnen,
Ananda alangara vasudeva Krishna,
Athangam yellam agathidenam. 1

Indiranadha jagan nivasa Krishna,
Innu ende mumbil vilangidenam,
Erezhu ulaginum eka nadha Krishna,
Eeranju dikkum niranja roopa 2

Unni Gopala Kamala nethra Krishna,
Ullil ne vannu vasichidenam,
Oozhiyil vannu piranna nadha Krishna,
Oonam koodathe thunachidenam. 3

Yennulile thapamellam Krishna,
Yennuni Krishna samippikkenam,
Edalalar banannu thulya murthe Krishna,
Yeriya modhena kai thozhunnen. 4

Iyhika maam sukhathilaho Krishna,
Ayyo namakkoru mohamille,
Ottalla kouthugamantharange Krishna,
Omal thirmeni bangi kaanaan. 5

Odakkuzhal vili melamode Krishna,
Odi varugende Gopa Bala,
Oudharya komala keli sheela Krishna,
Oupamyamilla gunangal kkethum. 6

Ambuja lochana, nin pada pankajam,
Ambodu gnan idha kumbidunnen,
Athyanda Sundara, nandana soono Krishna,
Athal kalanju yenna palikkenam. 7

Krishna mukil varna, Vrushnee kuleshwara,
Krishnambuje krishana, kai thozhunnen,
Krishna hare jaya, Krishna hare jaya,
Krishna hare jaya, Krishna hare. 8
.


Hey, pretty Krishna, who is black and who carries Lakshmi,
Salutations to you with folded hands,
Hey happy Krishna, who is decorated and who is Vasudeva,
Be pleased to remove all my sorrows. 1

Hey Krishna who lives all over the world and who is consort of Lakshmi,
Please come and appear before me,
Hey Krishna who is the only lord of fourteen worlds,
Hey God who fills all the ten directions fully, 2

Oh lotus eyed Krishna, who is the baby cowherd,
Be pleased to come and live inside me,
Oh Krishna who has taken birth on this earth,
Please help me to live without any problems. 3

Oh Krishna, you should put out the raging,
Problems of my heart, oh my baby Krishna,
Oh Krishna who is equal to the formidable Banasura,
I salute you with greatest happiness. 4

Oh Krishna I do not have any desire,
And alas I do not have any desire,
And Oh Krishna the curiosity with in me is great,
To see the beauty of your body, Oh Krishna. 5

Oh Krishna, along with the music of your flute with drum beats,
Oh Lad of the cowherds, please come running to me,
Oh pretty and charitable Krishna, who is playful,
There is no comparison at all for your qualities. 6

I salute your lotus like feet with love for you,
Oh Lord with lotus like eyes,
Oh most pretty one, Ok Krishna, oh son of Nanda,
Please drive away my problems and take care of me. 7

Oh cloud coloured Krishna, Oh star of the clan of Vrushnees,
Oh Krishna with lotus like eyes, I salute you,
Victory to Krishna who is Hari, Victory to Krishna who is Hari,
Victory to Krishna who is Hari, Krishna who is Hari. 8

.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.