Main Menu

Arabhi Manam (ஆரபி மனம்)

durga (2)

Composer: Tarangabadi Panchanada Ayyar (Tamil: டாரங்கபடி பண்கனடா அய்யர்). He is 20th century composer, his biraana brOva (save me, O goddess Lakshmi) in kalyaaNi was very popular.More

Ragam: raagamalika

 

Talam: Aadi

Language: Telugu (తెలుగు)

Tarangambadi Panchanada Ayyar

Tarangabadi Panchanada Ayyar

Recitals


Arabhi Manam | ஆரபி மனம்     
Voice: Samyukta Venkatraman

Arabhi Manam | ஆரபி மனம்     
Voice: Neyyattinkara Vasudevan

Arabhi Manam | ஆரபி மனம்     
Voice: Nishant Raj

Arabhi Manam | ஆரபி மனம்     
Voice: Chorus

Awaiting Contribution.

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


பல்லவி

ஆரபி மானம் வைட்டாடரிப்பார் என்னை ஆனன்டபைரவீ
(ஆரபி)

அனுபல்லவி

பாரில் உன்னை அல்லால் பரம கல்யாநீ யாரிடட்டினில் ஷொல்வேன் ஹம்ஸத்வனி ஷிவகாம ஸுன்டரி

கிட்டை ஸ்வரம்

ஹம்ஸத்வனி: ரீ க க ப ப னி னி ஸா னி ஸ னி க ரீ |
ஸ ரீ ஸ ரி ஸ னி ப | க பா க ப க ரி ஸ ||
கல்யாநி: ரீ ஸ னி தா னி ஸ ரி கா ம ப ம தா |
னி ஸ ரி ஸா னி த னி | ஸ னீ த ப ம க ரி ||
அனன்டபைரவி: ஸ னி ஸ கா ரி கா ம பா க ம ப த ப |
ரி ஸா னி த ப த ப | , ம க ரி ப ம க ரி ||
ஆரபி: னி ஸ ரீ , ம க ரி பா , ம க ரி மா |
க ரி த த ப ம ப த | ஸா னி தா பா ம க ரி
(ஆரபிமானம்)

கரநம் 1

ஸன்டடமும் னான் ஸாரன்கபாநி டேவியின் கரநமே கடியென்ரு ஸாமஜகாமினி
கின்டனை ஷெய்ய ஜகன்மோஹன ரூபிநி கிட்டமிரன்கினாலென்ன ஷ்ரீ லலிடாம்பா

கிட்டை ஸ்வரம்

லலிடா: மா , த க ம த ஸ க ம த னி ஸ க ம னி |
தா , ஸ னி தா ரி | ஸ னி த க ரி ஸ னி த ||
மோஹனம்: பா த க ப த ஸ ரி க ஸ ரி த ஸ ப த க |
ரீ , ஸ ரி க ரி த | ஸ ரி ஸ ப த ஸ த க ||
ஸாமா: ப த ஸ த ப மா ப த ம க ரி ஸ ரி க ஸ |
ரீ , த த ஸ ஸ ரி | ரி ம ம ப த த ப ம ||
ஸாரன்க: ப த னி ஸ ரீ ஸ தா ப ம ரி க ம2 ரி ஸ |
ரீ ஸ பா ம னி த | , ப ம ரி க ம2 ரி ஸ
(அரபிமனம்)|

கரநம் 2

டாபன்கள் டீருமே உன் டர்பார் மஹிமை ஷொல்ல டரமா என்னாலம்மா பரம பாவனி பைரவி
காப்பாட்ர வேநுமென்னை கருநாபுரி டனய னீ கடைக்கந்நால் பாரம்மா கமலமனோஹரி

கிட்டை ஸ்வரம்

கமலா மனோஹரி: க ம ப னி ஸ க ஸா , னி த ப ம க ப ம |
கா, ஸ க ம ப னி | ஸா னி த ப ம க ஸ ||
பூர்வி கல்யாநி: னி தா ஸ ரி க ரி கா ம ப த ப ஸ னி |
தா , க ரி னி த ம | க னி த ம க ரி க ரி ||
பைரவி: னி ஸா க ரி க ம பா த ம ப த னி ஸ ரி |
ஸா , பா க ரி | ஸ னி த ப ம க ரி ஸ ||
டர்பார்: ரி ம ப தா ப ம ப த னி ஸ ப த னி ஸ ரி |
கா கா ரி ஸ னீ | னீ த ப கா கா ரி ஸ
(ஆரபிமனம்)

పల్లవి

ఆరభి మానం వైత్తాదరిప్పార్ ఎన్నై ఆనందభైరవీ
(ఆరభి)

అనుపల్లవి

పారిల్ ఉన్నై అల్లాల్ పరమ కల్యాణీ యారిడత్తినిల్ షొల్వేన్ హంసధ్వని షివకామ సుందరి

చిట్టై స్వరం

హంసధ్వని: రీ గ గ ప ప ని ని సా ని స ని గ రీ |
స రీ స రి స ని ప | గ పా గ ప గ రి స ||
కల్యాణి: రీ స ని ధా ని స రి గా మ ప మ ధా |
ని స రి సా ని ధ ని | స నీ ధ ప మ గ రి ||
అనందభైరవి: స ని స గా రి గా మ పా గ మ ప ధ ప |
రి సా ని ధ ప ధ ప | , మ గ రి ప మ గ రి ||
ఆరభి: ని స రీ , మ గ రి పా , మ గ రి మా |
గ రి ధ ధ ప మ ప ధ | సా ని ధా పా మ గ రి
(ఆరభిమానం)

చరణం 1

సంతతముం నాన్ సారంగపాణి దేవియిన్ చరణమే గతియెన్రు సామజగామిని
చింతనై షెయ్య జగన్మోహన రూపిణి చిత్తమిరంగినాలెన్న ష్రీ లలితాంబా

చిట్టై స్వరం

లలితా: మా , ధ గ మ ధ స గ మ ధ ని స గ మ ని |
ధా , స ని ధా రి | స ని ధ గ రి స ని ధ ||
మోహనం: పా ధ గ ప ధ స రి గ స రి ధ స ప ధ గ |
రీ , స రి గ రి ధ | స రి స ప ధ స ధ గ ||
సామా: ప ధ స ధ ప మా ప ధ మ గ రి స రి గ స |
రీ , ధ ధ స స రి | రి మ మ ప ధ ధ ప మ ||
సారంగ: ప ధ ని స రీ స ధా ప మ రి గ మ2 రి స |
రీ స పా మ ని ధ | , ప మ రి గ మ2 రి స
(అరభిమనం)|

చరణం 2

తాపంగళ్ తీరుమే ఉన్ దర్బార్ మహిమై షొల్ల తరమా ఎన్నాలమ్మా పరమ పావని భైరవి
కాప్పాట్ర వేణుమెన్నై కరుణాపురి తనయ నీ కడైక్కణ్ణాల్ పారమ్మా కమలమనోహరి

చిట్టై స్వరం

కమలా మనోహరి: గ మ ప ని స గ సా , ని ధ ప మ గ ప మ |
గా, స గ మ ప ని | సా ని ధ ప మ గ స ||
పూర్వి కల్యాణి: ని ధా స రి గ రి గా మ ప ధ ప స ని |
ధా , గ రి ని ధ మ | గ ని ధ మ గ రి గ రి ||
భైరవి: ని సా గ రి గ మ పా ధ మ ప ధ ని స రి |
సా , పా గ రి | స ని ధ ప మ గ రి స ||
దర్బార్: రి మ ప ధా ప మ ప ధ ని స ప ధ ని స రి |
గా గా రి స నీ | నీ ధ ప గా గా రి స
(ఆరభిమనం)

पल्लवि

आरभि मानम् वैत्तादरिप्पार् एन्नै अअनन्दभैरवेए
(आरभि)

अनुपल्लवि

पारिल् उन्नै अल्लाल् परम कल्याणी यारिडत्तिनिल् स्होल्वेन् हम्सध्वनि स्हिवकाम सुन्दरि

चिट्टै स्वरम्

हम्सध्वनिः री ग ग प प नि नि सा नि स नि ग री ।
स री स रि स नि प । ग पा ग प ग रि स ॥
कल्यअणिः री स नि धा नि स रि गा म प म धा ।
नि स रि सा नि ध नि । स नी ध प म ग रि ॥
अनन्दभैरविः स नि स गा रि गा म पा ग म प ध प ।
रि सा नि ध प ध प । , म ग रि प म ग रि ॥
अअरभिः नि स री , म ग रि पा , म ग रि मा ।
ग रि ध ध प म प ध । सा नि धा पा म ग रि
(आरभिमानम्)

चरणम् 1

सन्ततमुम् नान् सारन्गपाणि देवियिन् चरणमे गतियेन्रु सामजगामिनि
चिन्तनै स्हेय्य जगन्मोहन रूपिणि चित्तमिरन्गिनालेन्न स्ह्री ललिताम्बा

चिट्टै स्वरम्

ललिताः मा , ध ग म ध स ग म ध नि स ग म नि ।
धा , स नि धा रि । स नि ध ग रि स नि ध ॥
मोहनमः पा ध ग प ध स रि ग स रि ध स प ध ग ।
री , स रि ग रि ध । स रि स प ध स ध ग ॥
सामअः प ध स ध प मा प ध म ग रि स रि ग स ।
री , ध ध स स रि । रि म म प ध ध प म ॥
सारन्गः प ध नि स री स धा प म रि ग म2 रि स ।
री स पा म नि ध । , प म रि ग म2 रि स
(अरभिमनम्)।

चरणम् 2

तापन्गल् तीरुमे उन् दर्बार् महिमै स्होल्ल तरमा एन्नालम्मा परम पावनि भैरवि
काप्पाट्र वेणुमेन्नै करुणापुरि तनय नी कडैक्कण्णाल् पारम्मा कमलमनोहरि

चिट्टै स्वरम्

कमलअ मनोहरिः ग म प नि स ग सा , नि ध प म ग प म ।
गा, स ग म प नि । सा नि ध प म ग स ॥
पोओर्वि कल्यअणिः नि धा स रि ग रि गा म प ध प स नि ।
धा , ग रि नि ध म । ग नि ध म ग रि ग रि ॥
भैरविः नि सा ग रि ग म पा ध म प ध नि स रि ।
सा , पा ग रि । स नि ध प म ग रि स ॥
दर्बअरः रि म प धा प म प ध नि स प ध नि स रि ।
गा गा रि स नी । नी ध प गा गा रि स
(आरभिमनम्)

pallavi

aarabhi mAnam vaittAdarippAr ennai aanandabhairavee
(Arabhi)

anupallavi

pAril unnai allAl parama kalyANI yAriDattinil sholvEn hamsadhvani shivakaama sundari

ciTTai swaram

hamsadhwani: rI ga ga pa pa ni ni sA ni sa ni ga rI |
sa rI sa ri sa ni pa | ga pA ga pa ga ri sa ||
kalyaaNi: rI sa ni dhA ni sa ri gA ma pa ma dhA |
ni sa ri sA ni dha ni | sa nI dha pa ma ga ri ||
anandabhairavi: sa ni sa gA ri gA ma pA ga ma pa dha pa |
ri sA ni dha pa dha pa | , ma ga ri pa ma ga ri ||
aarabhi: ni sa rI , ma ga ri pA , ma ga ri mA |
ga ri dha dha pa ma pa dha | sA ni dhA pA ma ga ri
(aarabhimaanam)

caraNam 1

santatamum nAn sArangapANi dEviyin caraNamE gatiyenru sAmajagAmini
cintanai sheyya jaganmOhana rUpiNi cittamiranginAlenna shrI lalitAmbA

ciTTai swaram

lalitaa: mA , dha ga ma dha sa ga ma dha ni sa ga ma ni |
dhA , sa ni dhA ri | sa ni dha ga ri sa ni dha ||
mOhanam: pA dha ga pa dha sa ri ga sa ri dha sa pa dha ga |
rI , sa ri ga ri dha | sa ri sa pa dha sa dha ga ||
saamaa: pa dha sa dha pa mA pa dha ma ga ri sa ri ga sa |
rI , dha dha sa sa ri | ri ma ma pa dha dha pa ma ||
saaranga: pa dha ni sa rI sa dhA pa ma ri ga ma2 ri sa |
rI sa pA ma ni dha | , pa ma ri ga ma2 ri sa
(arabhimanam)|

caraNam 2

tApangaL tIrumE un darbAr mahimai sholla taramA ennAlammA parama pAvani bhairavi
kAppATra vENumennai karuNApuri tanaya nI kaDaikkaNNAl pArammA kamalamanOhari

ciTTai swaram

kamalaa manOhari: ga ma pa ni sa ga sA , ni dha pa ma ga pa ma |
gA, sa ga ma pa ni | sA ni dha pa ma ga sa ||
poorvi kalyaaNi: ni dhA sa ri ga ri gA ma pa dha pa sa ni |
dhA , ga ri ni dha ma | ga ni dha ma ga ri ga ri ||
bhairavi: ni sA ga ri ga ma pA dha ma pa dha ni sa ri |
sA , pA ga ri | sa ni dha pa ma ga ri sa ||
darbaar: ri ma pa dhA pa ma pa dha ni sa pa dha ni sa ri |
gA gA ri sa nI | nI dha pa gA gA ri sa
(aarabhimanam)

Pallavi

Aarabhi manam vaittadarippar ennai aanandabhairavee
(arabhi)

Anupallavi

Paril unnai allal parama kalyani yaridattinil sholven hamsadhvani shivakaama sundari

Chittai swaram

Hamsadhwani: ri ga ga pa pa ni ni sa ni sa ni ga ri |
sa ri sa ri sa ni pa | ga pa ga pa ga ri sa ||
kalyaani: ri sa ni dha ni sa ri ga ma pa ma dha |
ni sa ri sa ni dha ni | sa ni dha pa ma ga ri ||
anandabhairavi: sa ni sa ga ri ga ma pa ga ma pa dha pa |
ri sa ni dha pa dha pa | , ma ga ri pa ma ga ri ||
aarabhi: ni sa ri , ma ga ri pa , ma ga ri ma |
ga ri dha dha pa ma pa dha | sa ni dha pa ma ga ri
(aarabhimaanam)

Charanam 1

Santatamum nan sarangapani deviyin charaname gatiyenru samajagamini
chintanai sheyya jaganmohana rupini chittamiranginalenna shri lalitamba

Chittai swaram

Lalitaa: ma , dha ga ma dha sa ga ma dha ni sa ga ma ni |
dha , sa ni dha ri | sa ni dha ga ri sa ni dha ||
mohanam: pa dha ga pa dha sa ri ga sa ri dha sa pa dha ga |
ri , sa ri ga ri dha | sa ri sa pa dha sa dha ga ||
saamaa: pa dha sa dha pa ma pa dha ma ga ri sa ri ga sa |
ri , dha dha sa sa ri | ri ma ma pa dha dha pa ma ||
saaranga: pa dha ni sa ri sa dha pa ma ri ga ma2 ri sa |
ri sa pa ma ni dha | , pa ma ri ga ma2 ri sa
(arabhimanam)|

Charanam 2

Tapangal tirume un darbar mahimai sholla tarama ennalamma parama pavani bhairavi
kappatra venumennai karunapuri tanaya ni kadaikkannal paramma kamalamanohari

Chittai swaram

Kamalaa manohari: ga ma pa ni sa ga sa , ni dha pa ma ga pa ma |
ga, sa ga ma pa ni | sa ni dha pa ma ga sa ||
poorvi kalyaani: ni dha sa ri ga ri ga ma pa dha pa sa ni |
dha , ga ri ni dha ma | ga ni dha ma ga ri ga ri ||
bhairavi: ni sa ga ri ga ma pa dha ma pa dha ni sa ri |
sa , pa ga ri | sa ni dha pa ma ga ri sa ||
darbaar: ri ma pa dha pa ma pa dha ni sa pa dha ni sa ri |
ga ga ri sa ni | ni dha pa ga ga ri sa
(aarabhimanam)

Awaiting Contribution.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.