Main Menu

Ashaindadum Mayil (அஷைண்டாடும் மயில்)

lord krishna;

Composer: Oottukkadu Venkata Kavi(Oottukkadu Venkata Kavi ஊத்துக்காடு வேங்கட கவி) , He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. More...

Ragam: simhEndra madhyamam

57 simhEndra madhyamam mEla
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S

Talam: aadi
Language: Tamil (டமில்)

Recitals

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: K.J. Yesudas

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: Rajini Hariharan | Venue: Nungambakkam Cultural Academy Trust, on 14th April, 2008

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: Sudha Raghunathan | Album: Alaipaayuthe Kannaa

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: Aishwarya Ramesh and Swetha Bhargavi

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: Amithab

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Voice: Thenammai Palaniappan

Ashaindaadum Mayil | அஷைண்டாடும் மயில்     
Instrument: Flute | Artist: Unknown

This Krithi was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenienceபல்லவி

அஷைன்டாடும் மயிலொர்ன்ரு காநும் னம் அழகன் வன்டாரென்ரு ஷொல்லுவடு பொல் டொநும்

அனுபல்லவி

இஷையாக்ஹும் குழல் கொந்டு வன்டான் இன்ட எழேழ் பிரவிக்கும் இன்ப னிலை டன்டான்
டிஷி டொரும் னிரைவாக என்ரான் என்ரும் டிக்ஹட்டாட வெநுகானம் ராதையிடம் ஈன்டான்

என்காகிலும் எமடிரைவா இரைவா என் மன னிரை அடியவரிடம் டன்கு மனட்டுடையான் அருல்
பொன்கு முக்ஹட்டுடையான் ஒரு பட வைட்டு மரு படம் டூக்கி னின்ராட மயிலின்
இரகடா மகரக்-குழையாட மடிவடனம் ஆட மயன்கு விழியாட மலரநீ மலர் மக்ஹலும்
பாட இடு கனவொ னனவொ என மன னிரை முனிவரும் மகிழ்ன்டு கொந்டாட

சரநம்

ஆஷை பொடும் ஆவினன்கள் கந்டு இன்ட அடியட்டெ ஷிலை பொலெ னின்ரடுவும் உந்டு
னிஜமான ஸுகம் என்ரு ஒன்ரு இருன்டால் னீலுலகில் இடையன்ரி வெரெடுவும் அன்ரு
இஷையாரும் கொபாலன் இன்ரு னின்ரு எழுன்டெழுன்டு னடமாட எடிர் னின்ரு ராதை பாட
என்காகிலும் எமடிரைவா இரைவா எனும் மன னிரையடியவரிடம்
டன்கு மனட்டுடையான் அருல் பொன்கு முகட்டுடையான் ஒரு படம் வைட்டு
மருபடம் டூக்கி னின்ராட மயிலின் இரகாட மகரக்-குழையாட மடி வடனமாட மயக்கு
விழியாட மலரநீகலாட மலர் மக்ஹலும் பாட் இடு கனவொ னனவொ என மன னிரை முனிவரும் மகிழ்ன்டு கொந்டாட


పల్లవి

అషైందాడుం మయిలొర్న్రు కాణుం నం అజ్హగన్ వందారెన్రు షొల్లువదు పోల్ తోణుం

అనుపల్లవి

ఇషైయాఘుం కుజ్హల్ కొణ్డు వందాన్ ఇంద ఎజ్హేజ్హ్ పిరవిక్కుం ఇంబ నిలై తందాన్
దిషి తోరుం నిరైవాగ ఎన్రాన్ ఎన్రుం తిఘట్టాద వేణుగానం రాధైయిడం ఈందాన్

ఎంగాగిలుం ఎమదిరైవా ఇరైవా ఎన్ మన నిరై అడియవరిడం తంగు మనత్తుడైయాన్ అరుళ్
పొంగు ముఘత్తుడైయాన్ ఒరు పద వైత్తు మరు పదం తూక్కి నిన్రాడ మయిలిన్
ఇరగడా మకరక్-కుజ్హైయాడ మతివదనం ఆద మయంగు విజ్హియాడ మలరణీ మలర్ మఘళుం
పాడ ఇదు కనవో ననవో ఎన మన నిరై మునివరుం మగిజ్హందు కొణ్డాడ

చరణం

ఆషై పోడుం ఆవినంగళ్ కణ్డు ఇంద అతియత్తే షిలై పోలే నిన్రదువుం ఉణ్డు
నిజమాన సుఖం ఎన్రు ఒన్రు ఇరుందాల్ నీళులగిల్ ఇదైయన్రి వేరెదువుం అన్రు
ఇషైయారుం గోపాలన్ ఇన్రు నిన్రు ఎజ్హుందెజ్హుందు నటమాడ ఎదిర్ నిన్రు రాధై పాడ
ఎంగాగిలుం ఎమదిరైవా ఇరైవా ఎనుం మన నిరైయడియవరిడం
తంగు మనత్తుడైయాన్ అరుళ్ పొంగు ముఖత్తుడైయాన్ ఒరు పదం వైత్తు
మరుపదం తూక్కి నిన్రాడ మయిలిన్ ఇరగాడ మకరక్-కుజ్హైయాడ మతి వదనమాడ మయక్కు
విజ్హియాడ మలరణీగళాడ మలర్ మఘళుం పాడ్ ఇదు కనవో ననవో ఎన మన నిరై మునివరుం మగిజ్హందు కొణ్డాడ


pallavi

ashaindADum mayilornru kANum nam azhagan vandArenru sholluvadu pOl tONum

anupallavi

ishaiyAghum kuzhal koNDu vandAn inda ezhEzh piravikkum inba nilai tandAn
dishi tOrum niraivAga enrAn enrum tighaTTAda vENugAnam rAdhaiyiDam IndAn

engAgilum emadiraivA iraivA en mana nirai aDiyavariDam tangu manattuDaiyAn aruL
pongu mughattuDaiyAn oru pada vaittu maru padam tUkki ninrADa mayilin
iragaDA makarak-kuzhaiyADa mativadanam Ada mayangu vizhiyADa malaraNI malar maghaLum
pADa idu kanavO nanavO ena mana nirai munivarum magizhndu koNDADa

caraNam

Ashai pODum AvinangaL kaNDu inda atiyattE shilai pOlE ninraduvum uNDu
nijamAna sukham enru onru irundAl nILulagil idaiyanri vEreduvum anru
ishaiyArum gOpAlan inru ninru ezhundezhundu naTamADa edir ninru rAdhai pADa
engAgilum emadiraivA iraivA enum mana niraiyaDiyavariDam
tangu manattuDaiyAn aruL pongu mukhattuDaiyAn oru padam vaittu
marupadam tUkki ninrADa mayilin iragADa makarak-kuzhaiyADa mati vadanamADa mayakku
vizhiyADa malaraNIgaLADa malar maghaLum pAD idu kanavO nanavO ena mana nirai munivarum magizhndu koNDADa

Pallavi

Ashaindadum mayilornru kanum nam azhagan vandarenru sholluvadu pol tonum

Anupallavi

Ishaiyaghum kuzhal kondu vandan inda ezhezh piravikkum inba nilai tandan
Dishi torum niraivaga enran enrum tighattada venuganam radhaiyidam indan

Engagilum emadiraiva iraiva en mana nirai adiyavaridam tangu manattudaiyan arul
Pongu mughattudaiyan oru pada vaittu maru padam tukki ninrada mayilin
Iragada makarak-kuzhaiyada mativadanam Ada mayangu vizhiyada malarani malar maghalum
Pada idu kanavo nanavo ena mana nirai munivarum magizhndu kondada

Charanam

Ashai podum avinangal kandu inda atiyatte shilai pole ninraduvum undu
Nijamana sukham enru onru irundal nilulagil idaiyanri vereduvum anru
Ishaiyarum gopalan inru ninru ezhundezhundu natamada edir ninru radhai pada
Engagilum emadiraiva iraiva enum mana niraiyadiyavaridam
Tangu manattudaiyan arul pongu mukhattudaiyan oru padam vaittu
Marupadam tukki ninrada mayilin iragada makarak-kuzhaiyada mati vadanamada mayakku
Vizhiyada malaranigalada malar maghalum pad idu kanavo nanavo ena mana nirai munivarum magizhndu kondada

Awaiting Contribution.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.