Main Menu

Badalika Teera (బడలిక తీర)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: reeti gowLa

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Badalika Teera | బడలిక తీర     
Voice: G.N. Balasubramaniam

Badalika Teera | బడలిక తీర     
Voice: K.V. Narayanaswamy

Badalika Teera | బడలిక తీర     
Voice: T.S. Samajam


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

బడలిక తీర పవ్వళించవే

Anupallavi

సడలని 1దురితములను తెగ కోసి
సార్వభౌమ సాకేత రామ (బడలిక)

Charanam

పంకజాసనుని పరితాపము కని
పంకజాప్త కుల పతివై వెలసి
పంకజాక్షితో వనమునకేగి
జింకను వధియించి
మంకు రావణుని మదముననణచి
2నిశ్శంకుడగు విభీషణునికి 3బంగారు
లంకనొసగి సురుల బ్రోచిన
నిష్-కళంక 4త్యాగరాజుని హృదయమున (బడలిక)

Variations

1దురితములను – దురితమును – దురితములు.
4త్యాగరాజుని హృదయమున – త్యాగరాజ నుత రామ – The latter version does not seem to be appropriate in the context.
.


Pallavi

ப3ட3லிக தீர பவ்வளிஞ்சவே

Anupallavi

ஸட3லனி 1து3ரிதமுலனு தெக3 கோஸி
ஸார்வபௌ4ம ஸாகேத ராம (ப3ட3லிக)

Charanam

பங்கஜாஸனுனி பரிதாபமு கனி
பங்கஜாப்த குல பதிவை வெலஸி
பங்கஜாக்ஷிதோ வனமுனகேகி3
ஜிங்கனு வதி4யிஞ்சி
மங்கு ராவணுனி மத3முனனணசி
2நிச்சங்குட3கு3 விபீ4ஷணுனிகி 3ப3ங்கா3ரு
லங்கனொஸகி3 ஸுருல ப்3ரோசின
நிஷ்-களங்க 4த்யாக3ராஜுனி ஹ்ருத3யமுன (ப3ட3லிக)

Variations

1து3ரிதமுலனு – து3ரிதமுனு – து3ரிதமுலு.
4த்யாக3ராஜுனி ஹ்ருத3யமுன – த்யாக3ராஜ நுத ராம – The latter version does not seem to be appropriate in the context.
.


Pallavi

ಬಡಲಿಕ ತೀರ ಪವ್ವಳಿಂಚವೇ

Anupallavi

ಸಡಲನಿ 1ದುರಿತಮುಲನು ತೆಗ ಕೋಸಿ
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಕೇತ ರಾಮ (ಬಡಲಿಕ)

Charanam

ಪಂಕಜಾಸನುನಿ ಪರಿತಾಪಮು ಕನಿ
ಪಂಕಜಾಪ್ತ ಕುಲ ಪತಿವೈ ವೆಲಸಿ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿತೋ ವನಮುನಕೇಗಿ
ಜಿಂಕನು ವಧಿಯಿಂಚಿ
ಮಂಕು ರಾವಣುನಿ ಮದಮುನನಣಚಿ
2ನಿಶ್ಶಂಕುಡಗು ವಿಭೀಷಣುನಿಕಿ 3ಬಂಗಾರು
ಲಂಕನೊಸಗಿ ಸುರುಲ ಬ್ರೋಚಿನ
ನಿಷ್-ಕಳಂಕ 4ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಹೃದಯಮುನ (ಬಡಲಿಕ)

Variations

1ದುರಿತಮುಲನು – ದುರಿತಮುನು – ದುರಿತಮುಲು.
4ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಹೃದಯಮುನ – ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ರಾಮ – The latter version does not seem to be appropriate in the context.
.


Pallavi

बडलिक तीर पव्वळिञ्चवे

Anupallavi

सडलनि 1दुरितमुलनु तॆग कोसि
सार्वभौम साकेत राम (बडलिक)

Charanam

पंकजासनुनि परितापमु कनि
पंकजाप्त कुल पतिवै वॆलसि
पंकजाक्षितो वनमुनकेगि
जिंकनु वधियिञ्चि
मंकु रावणुनि मदमुननणचि
2निश्शंकुडगु विभीषणुनिकि 3बंगारु
लंकनॊसगि सुरुल ब्रोचिन
निष्-कळंक 4त्यागराजुनि हृदयमुन (बडलिक)

Variations

1दुरितमुलनु – दुरितमुनु – दुरितमुलु.
4त्यागराजुनि हृदयमुन – त्यागराज नुत राम – The latter version does not seem to be appropriate in the context.
.


Pallavi

baḍalika tīra pavvaḷiñcavē

Anupallavi

saḍalani 1duritamulanu tega kōsi
sārvabhauma sākēta rāma (baḍalika)

Charanam

paṅkajāsanuni paritāpamu kani
paṅkajāpta kula pativai velasi
paṅkajākṣitō vanamunakēgi
jiṅkanu vadhiyiñci
maṅku rāvaṇuni madamunanaṇaci
2niśśaṅkuḍagu vibhīṣaṇuniki 3baṅgāru
laṅkanosagi surula brōcina
niṣ-kaḷaṅka 4tyāgarājuni hṛdayamuna (baḍalika)

Variations

1duritamulanu – duritamunu – duritamulu.
4tyāgarājuni hṛdayamuna – tyāgarāja nuta rāma – The latter version does not seem to be appropriate in the context.
.


Pallavi

Please lie down to get over the fatigue.

Anupallavi

O Lord Sri Rama of Ayodhya – the Sovereign Lord of Universe! Having rent asunder (my) sins which have not yet fallen off, please lie down to get over the fatigue.

Charanam

O Blemishless Lord who – (a) seeing the misery of Lord Brahma – seated in Lotus, (b) shining as the Lord of the Solar – friend of Lotus – race, (c) having gone to the forest along with SIta – the Lotus Eyed, (d) having slayed Marica – one in the garb of deer, (e) having subdued the arrogance of the vile Ravana, (f) having bestowed the golden Lanka to the undoubting Vibhishana, (g) protected the celestials! please lie down in the heart of this Tyagaraja to get over the fatigue.
.

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.