Main Menu

Baddena Bhupaludu

Pending cleanup , corrections

Badden Bhupaludu

Baddena Bhupaludu (AD 1220-1280). He was also known as Bhadra Bhupala. He was a Chola prince and was a Vassal under the Kakatiya empress Rani Rudrama Devi during the thirteenth century. He was a pupil of Tikkana, the greatest writer in Telugu. If we assume that the Sumatee Satakam was indeed written by Baddena, it would rank as one of the earliest Satakams in Telugu

S.NoPoem Name
1Sreeraamuni Dhayachethanu | శ్రీరాముని దయచేతను
2Akkaraku Raani Chuttamu | అక్కరకు రాని చుట్టము
3Adigina Jitham Biyyani | అడిగిన జీతం బియ్యని
4Adiyaasa Koluvu Goluvaku | అడియాస కొలువు గొలువకు
5Adharamu Kadhaliyuaogadhalaka | అధరము కదలియుగదలక
6Appugoni Cheyu Vibhavamu | అప్పుగొని చేయు విభవము
7Appichchuvaadu Vaidhyudu | అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు
8Alluni Mamchithanambunu | అల్లుని మంచితనంబును
9Aakonna Koode Yamruthamu | ఆకొన్న కూడె యమృతము
10Aakali Yudugani Kadupunu | ఆకలి యుడుగని కడుపును
11Ichchunadhe Vidhya Ranamuna | ఇచ్చునదె విద్య రణమున
12Immugajadhuvani Norunu | ఇమ్ముగజదువని నోరును
13Udumumdadhe Nooremdlunu | ఉడుముండదె నూఱేండ్లును
14Uththamu Gunamulu Nichuna | ఉత్తము గుణములు నీచున
15Udhakamu Dhraavedu Hayamunu | ఉదకము ద్రావెడు హయమును
16Upakaariki Nupakaaramu | ఉపకారికి నుపకారము
17Upamimpa Modhalu Thiyyana | ఉపమింప మొదలు తియ్యన
18Eppati Keyyadhi Prasthutha | ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత
19Eppudu Dhappulu Vedhakedu | ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
20Eppudu Sampadha Galigina | ఎప్పుడు సంపద గలిగిన
21Erakumikasugaayalu | ఏఱకుమీకసుగాయలు
22Oka Yuriki Noka Karanamu | ఒక యూరికి నొక కరణము
23Ollani Sathi Nollani Pathi | ఒల్లని సతి నొల్లని పతి
24Oadala Bamdlunu Vachchunu | ఓడల బండ్లును వచ్చును
25Kadu Balavamthudainanu | కడు బలవంతుడైనను
26Kanakapu Simhaasamuna | కనకపు సింహాసమున
27Kappaku Noragaalainanu | కప్పకు నొరగాలైనను
28Kamalamulu Nita Baadina | కమలములు నీట బాడిన
29Karanamugaranamu Nammina | కరణముగరణము నమ్మిన
30Karanamula Nanusarimpaka | కరణముల ననుసరింపక
31Karanamu Saadhaiyunnanu | కరణము సాదైయున్నను
32Kasugaaya Garachi Choochina | కసుగాయ గఱాచి చూచిన
33Kavi Gaanivaani Vraathayu | కవి గానివాని వ్రాతయు
34Kaadhusumi Dhussamgathi | కాదుసుమీ దుస్సంగతి
35Kaamukudu Dhanisi Vidichina | కాముకుడు దనిసి విడిచిన
36Kaaranamu Leni Nagavunu | కారణము లేని నగవును
37Kulakaamthathoda Neppudu | కులకాంతతోడ నెప్పుడు
38Koorimigala Dhinamulalo | కూరిమిగల దినములలో
39Komchepu Narusamgathiche | కొంచెపు నరుసంగతిచే
40Kokkoka Mella Jadhivina | కొక్కోక మెల్ల జదివిన
41Koragaani Koduku Puttina | కొఱగాని కొడుకు పుట్టిన
42Komali Vishvaasambun | కోమలి విశ్వాసం బునూ
43Gadanagala Maganiao Joochina | గడనగల మగని జూచిన
44Chimthimpaku Kadachinapani | చింతింపకు కడచినపని
45Chimalu Pettina Puttalu | చీమలు పెట్టిన పుట్టలు
46Chuttamulu Gaanivaaralu | చుట్టములు గానివారలు
47Chethulaku Thodavu Dhaanamu | చేతులకు తొడవు దానము
48Thadavorvaka Yodalorvaka | తడవోర్వక యొడలోర్వక
49Thanakopame Thana Shathruvu | తనకోపమె తన శత్రువు
50Thanayuri Thapasithanamunu | తనయూరి తపసితనమును
51Thana Kalimi Yimdhrabhogamu | తన కలిమి యింద్రభోగము
52Thanavaaru Lenichotunu | తనవారు లేనిచోటును
53Thamalamu Veyani Norunu | తమలము వేయని నోరును
54Thalanumdu Vishamu Phanikini | తలనుండు విషము ఫణీకిని
55Thalapodagu Dhanamu Bosina | తలపొడగు ధనము బోసిన
56Thalamaasina Volu Maasina | తలమాసిన వొలు మాసిన
57Dhaggara Komdemu Cheppedu | దగ్గర కొండెము చెప్పెడు
58Thaananubhavimpa Nardhamu | తాననుభవింప నర్దము
59Dhanapathi Sakhudai Yumdiyu | ధనపతి సఖుడై యుండియు
60Dhirualakuao Jeyu Meladhi | ధీరులకు జేయు మేలది
61Naduvakumee Theruvokkata | నడవకుమీ తెరువొక్కుట
62Nammaku Sumkari Joodari | నమ్మకు సుంకరి జూదరి
63Nayamuna Baalum Dhraavaru | నయమున బాలుం ద్రావరు
64Narapatulu Mera Dappina | నరపతులు మేరదప్పిన
65Navarasa Bhaavaalamkrutha | నవరస భావాలంకృత
66Navvakumi Sabhalopala | నవ్వకుమీ సభలోపల
67Nire Praanaadhaaramu | నీరే ప్రాణాఅదారము
68Pagavala Dhevvarithodanu | పగవల దెవ్వరితోడను
69Panicheyu Nedala Dhaasiyu | పనిచేయు నెడల దాసియు
70Panicheyu Nedala Dhaasiyu | పనిచేయు నెడల దాసియు
71Paranaari Sodharudai | పరనారీ సోదరుడై
72Parasathi Kutami Goraku | పరసతి కూటమి గోరకు
73Parasathula Goshtinumdina | పరసతుల గోష్ఠినుండిన
74Parunaathma Dhalachusathi | పరునాత్మ దలచుసతి విడు
75Parula Kanishtamu Seppaku | పరుల కనిష్ఠము సెప్పకు
76Parvamula Sathula Gavayaku | పర్వముల సతుల గవయకు
77Palushomi Seyu Vidiyamu | పలుశోమి సేయు విడియము
78Paa Terugani Pathi Koluvunu | పా టెరుగని పతి కొలువును
79Paalanu Galisina Jalamunu | పాలను గలిసిన జలమును
80Paalasunakaina Yaapadha | పాలసునకైన యాపద
81Piluvani Panulanu Bovuta | పిలువని పనులను బోవుట
82Vurikini Braanamu Komati | వురికిని బ్రాణము కోమటి
83Puthrothsaahamu Thamdriki | పుత్రోత్సాహము తండ్రికి
84Pulipaalu Dhechchiichchina | పులిపాలు దెచ్చిఇచ్చిన
85Pettina Dhinamula Lopala | పెట్టిన దినముల లోపల
86Porugunaao Pagavaadumdina | పొరుగున పగవాడుండిన
87Amgaaru Kudhuva Bettaku | బంగారు కుదువ బెట్టకు
88Balavamthuda Naakemani | బలవంతుడ నాకేమని
89Mamdalapathi Samukhambuna | మండలపతి సముఖంబున
90Mamthrigalavaani Raajyamu | మంత్రిగలవాని రాజ్యము
91Maataku Braanamu Sathyamu | మాటకు బ్రాణము సత్యము
92Maanadhanu Daathmadhtrthi Chedi | మానధను డాత్మదృతి చెడి
93Madhi Nokani Valachiyumdaga | మది నొకని వలచియుండగ
94Melemchani Maalinyuni | మేలెంచని మాలిన్యుని
95Raa Po Mmani Piluvani | రా పొ మ్మని పిలువని యా
96Roopimchi Paliki Bokaku | రూపించి పలికి బొకకు
97Laavugala Vaanikamtenu | లావుగల వానికంటెను
98Varadhaina Chenmu Dhunnaku | వఱదైన చేన్ము దున్నకు
99Varipamtaleni Yurunu | వరిపంటలేణి యూరును
100Vinadhagu Nevvaru Cheppina | వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన
101Videmu Cheyani Norunu | వీడెము చేయని నోరును
102Velayaali Valani Goorimi | వెలయాలి వలని గూరిమి
103Velayaalu Seyu Baanalu | వెలయాలు సేయు బానలు
104Vesarapu Jaathi Gaani | వేసరపు జాతి గానీ
105Shubhamula Nomdhani Chadhuvunu | శుభముల నొందని చదువును
106Sarasamu Virasamu Korake | సరసము విరసము కొఱకే
107Siridhaa Vachchina Vachchunu | సిరిదా వచ్చిన వచ్చును
108Sthri Lyeda Vaadhulaadaku | స్త్రీ ల్యెడ వాదులాడకు

, , , ,

One Response to Baddena Bhupaludu

  1. bhanu November 19, 2014 at 9:04 am #

    great writter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.