Main Menu

Bhajana seya rada rama (భజన సేయ రాదా రామ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: aThaaNaa

Talam: roopakam

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Bhajana seya rada rama | భజన సేయ రాదా రామ     
Voice: S. Ramanathan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

భజన సేయ రాదా రామ

Anupallavi

అజ రుద్రాదులకు సతత-
మాత్మ మంత్రమైన రామ (భజన)

Charanams

1.కరగు బంగారు వల్వ కటినెంతో మెరయగ
చిరు నవ్వులు కల మొగమును1 చింతించి చింతించి (భజన)

2.అరుణాభా-ధరమును సురుచిర దంతావళిని
మెరయు కపోల యుగమును నిరతమునను తలచి తలచి (భజన)

3.బాగుగ మానస భవ సాగరమునను తరింప
త్యాగరాజు మనవిని విని తారక్మగు రామ నామ (భజన)

Variations

1మొగమును – ముఖమును
.


Pallavi

ப4ஜன ஸேய ராதா3 ராம

Anupallavi

அஜ ருத்3ராது3லகு ஸதத-
மாத்ம மந்த்ரமைன ராம (ப4ஜன)

Charanams

1.கரகு3 ப3ங்கா3ரு வல்வ கடினெந்தோ மெரயக3
சிரு நவ்வுலு கல மொக3முனு1 சிந்திஞ்சி சிந்திஞ்சி (ப4ஜன)

2.அருணாபா4-த4ரமுனு ஸுருசிர த3ந்தாவளினி
மெரயு கபோல யுக3முனு நிரதமுனனு தலசி தலசி (ப4ஜன)

3.பா3கு3க3 மானஸ ப4வ ஸாக3ரமுனனு தரிம்ப
த்யாக3ராஜு மனவினி வினி தாரக்மகு3 ராம நாம (ப4ஜன)

Variations

1மொக3முனு – முக2முனு
.


Pallavi

ಭಜನ ಸೇಯ ರಾದಾ ರಾಮ

Anupallavi

ಅಜ ರುದ್ರಾದುಲಕು ಸತತ-
ಮಾತ್ಮ ಮಂತ್ರಮೈನ ರಾಮ (ಭಜನ)

Charanams

1.ಕರಗು ಬಂಗಾರು ವಲ್ವ ಕಟಿನೆಂತೋ ಮೆರಯಗ
ಚಿರು ನವ್ವುಲು ಕಲ ಮೊಗಮುನು1 ಚಿಂತಿಂಚಿ ಚಿಂತಿಂಚಿ (ಭಜನ)

2.ಅರುಣಾಭಾ-ಧರಮುನು ಸುರುಚಿರ ದಂತಾವಳಿನಿ
ಮೆರಯು ಕಪೋಲ ಯುಗಮುನು ನಿರತಮುನನು ತಲಚಿ ತಲಚಿ (ಭಜನ)

3.ಬಾಗುಗ ಮಾನಸ ಭವ ಸಾಗರಮುನನು ತರಿಂಪ
ತ್ಯಾಗರಾಜು ಮನವಿನಿ ವಿನಿ ತಾರಕ್ಮಗು ರಾಮ ನಾಮ (ಭಜನ)

Variations

1ಮೊಗಮುನು – ಮುಖಮುನು
.


Pallavi

भजन सेय रादा राम

Anupallavi

अज रुद्रादुलकु सतत-
मात्म मन्त्रमैन राम (भजन)

Charanams

1.करगु बंगारु वल्व कटिनॆन्तो मॆरयग
चिरु नव्वुलु कल मॊगमुनु1 चिन्तिञ्चि चिन्तिञ्चि (भजन)

2.अरुणाभा-धरमुनु सुरुचिर दन्तावळिनि
मॆरयु कपोल युगमुनु निरतमुननु तलचि तलचि (भजन)

3.बागुग मानस भव सागरमुननु तरिम्प
त्यागराजु मनविनि विनि तारक्मगु राम नाम (भजन)

Variations

1मॊगमुनु – मुखमुनु
.


Pallavi

bhajana sēya rādā rāma

Anupallavi

aja rudrādulaku satata-
mātma mantramaina rāma (bhajana)

Charanams

1.karagu baṅgāru valva kaṭinentō merayaga
ciru navvulu kala mogamunu1 cintiñci cintiñci (bhajana)

2.aruṇābhā-dharamunu surucira dantāvaḷini
merayu kapōla yugamunu niratamunanu talaci talaci (bhajana)

3.bāguga mānasa bhava sāgaramunanu tarimpa
tyāgarāju manavini vini tārakmagu rāma nāma (bhajana)

Variations

1mogamunu – mukhamunu

.

Pallavi

Why don’t you chant the name of Lord Rama?

Anupallavi

Why don’t you chant the (name) of Lord Rama which (the name) is always the personal mantra even for Brahma, Lord Siva and others?

Charanam

1.Contemplating repeatedly on the smiling face of the Lord, as garments of unalloyed gold shine well in his waist, why don’t you chant the name of Lord Rama?

2.Meditating again and again unceasingly on – the lips resembling the color of sky at early dawn, the splendid rows of teeth and His shining cheeks, why don’t you chant the name of Lord Rama?

3.O My Mind! By heeding to the appeal of this Thyagaraja, why don’t you chant well the name of Lord Rama which is the raft to cross the Ocean of Worldly Existence?
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.