Main Menu

Buddhi Radu (బుద్ధి రాదు)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: shankaraabharaNam

Talam: jhampa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Buddhi Radu | బుద్ధి రాదు     
Album: Unknown | Voice: K.V. Krishnan


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

బుద్ధి రాదు బుద్ధి రాదు పెద్దల సుద్దులు1 వినక

Anupallavi

బుద్ధి రాదు బుద్ధి రాదు భూరి విద్యల నేర్చిన

Charanams

1.ధాన్య ధనముల చేత ధర్మమెంతయు జేసిన
నాన్య చిత్త భక్తుల వాగమృత పానము సేయక

2.మానక భాగవతాది రామాయణముల చదివిన
మానుషావతార చరిత మర్మజ్ఞుల జత గూడక (బు)

3.యోగములభ్యసించిన2 భోగములెంతో కలిగిన
త్యాగరాజ నుతుడౌ రామ దాసుల చెలిమి సేయక (బు)

Variations

1 సుద్దులు – శుద్ధులు – In all the books, the meaning derived is ‘advice’. Therefore, ‘సుద్దులు’ may be appropriate word.
.


Pallavi

பு3த்3தி4 ராது3 பு3த்3தி4 ராது3 பெத்3த3ல ஸுத்3து3லு1 வினக

Anupallavi

பு3த்3தி4 ராது3 பு3த்3தி4 ராது3 பூ4ரி வித்3யல நேர்சின

Charanams

1.தா4ன்ய த4னமுல சேத த4ர்மமெந்தயு ஜேஸின
நான்ய சித்த ப4க்துல வாக3ம்ருத பானமு ஸேயக

2.மானக பா4க3வதாதி3 ராமாயணமுல சதி3வின
மானுஷாவதார சரித மர்மஜ்ஞுல ஜத கூ3ட3க (பு3)

3.யோக3முலப்4யஸிஞ்சின2 போ4க3முலெந்தோ கலிகி3ன
த்யாக3ராஜ நுதுடௌ3 ராம தா3ஸுல செலிமி ஸேயக (பு3)

Variations

1 ஸுத்3து3லு – சுத்3து4லு – In all the books, the meaning derived is ‘advice’. Therefore, ‘ஸுத்3து3லு’ may be appropriate word.
.


Pallavi

ಬುದ್ಧಿ ರಾದು ಬುದ್ಧಿ ರಾದು ಪೆದ್ದಲ ಸುದ್ದುಲು1 ವಿನಕ

Anupallavi

ಬುದ್ಧಿ ರಾದು ಬುದ್ಧಿ ರಾದು ಭೂರಿ ವಿದ್ಯಲ ನೇರ್ಚಿನ

Charanams
1.ಧಾನ್ಯ ಧನಮುಲ ಚೇತ ಧರ್ಮಮೆಂತಯು ಜೇಸಿನ
ನಾನ್ಯ ಚಿತ್ತ ಭಕ್ತುಲ ವಾಗಮೃತ ಪಾನಮು ಸೇಯಕ

2.ಮಾನಕ ಭಾಗವತಾದಿ ರಾಮಾಯಣಮುಲ ಚದಿವಿನ
ಮಾನುಷಾವತಾರ ಚರಿತ ಮರ್ಮಜ್ಞುಲ ಜತ ಗೂಡಕ (ಬು)

3.ಯೋಗಮುಲಭ್ಯಸಿಂಚಿನ2 ಭೋಗಮುಲೆಂತೋ ಕಲಿಗಿನ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುಡೌ ರಾಮ ದಾಸುಲ ಚೆಲಿಮಿ ಸೇಯಕ (ಬು)

Variations

1ಸುದ್ದುಲು – ಶುದ್ಧುಲು – In all the books, the meaning derived is ‘advice’. Therefore, ‘ಸುದ್ದುಲು’ may be appropriate word.
.


Pallavi

बुद्धि रादु बुद्धि रादु पॆद्दल सुद्दुलु1 विनक

Anupallavi

बुद्धि रादु बुद्धि रादु भूरि विद्यल नेर्चिन

Charanams
1.धान्य धनमुल चेत धर्ममॆन्तयु जेसिन
नान्य चित्त भक्तुल वागमृत पानमु सेयक

2.मानक भागवतादि रामायणमुल चदिविन
मानुषावतार चरित मर्मज्ञुल जत गूडक (बु)

3.योगमुलभ्यसिञ्चिन2 भोगमुलॆन्तो कलिगिन
त्यागराज नुतुडौ राम दासुल चॆलिमि सेयक (बु)

Variations

1 सुद्दुलु – शुद्धुलु – In all the books, the meaning derived is ‘advice’. Therefore, ‘सुद्दुलु’ may be appropriate word.
.


Pallavi

buddhi rādu buddhi rādu peddala suddulu1 vinaka

Anupallavi

buddhi rādu buddhi rādu bhūri vidyala nērcina

Charanams

1.dhānya dhanamula cēta dharmamentayu jēsina
nānya citta bhaktula vāgamṛta pānamu sēyaka

2.mānaka bhāgavatādi rāmāyaṇamula cadivina
mānuṣāvatāra carita marmajñula jata gūḍaka (bu)

3.yōgamulabhyasiñcina2 bhōgamulentō kaligina
tyāgarāja nutuḍau rāma dāsula celimi sēyaka (bu)

Variations

1 suddulu – śuddhulu – In all the books, the meaning derived is ‘advice’. Therefore, ‘suddulu’ may be appropriate word.
.


Pallavi

Wisdom will not dawn; wisdom will not dawn without
listening to the advice of great devotees.

Anupallavi

Wisdom will not dawn, even if one attains abundant
knowledge

Charanams

1.If one undertakes any amount of charity of food and wealth,
wisdom will not dawn without drinking the nectar of words of the devotees whose
minds delve exclusively in devotion to Lord.

2.Even if one recites or reads unfailingly the epics Bhagavata,
Ramayana etc, wisdom will not dawn without joining
the company of those who know the secrets of the
story of the Lord’s incarnation as a human being.

3.Even if one practices Yoga or one attains much enjoyments,
wisdom will not dawn without befriending the servants of Rama, the one praised by Thyagaraja.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.