Main Menu

Chakkeramaanivemudina (చక్కెరమానివేముదిన)

srirama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Chakkeramaanivemudina (చక్కెరమానివేముదిన)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

చక్కెరమానివేముదిన జాలినకైవడి మానవాధముల్
పెక్కురు ఒక్క దైవముల వేమఱుగొల్చెదరట్ల కాదయా
మ్రొక్కిననీకు మ్రొక్కవలె మోక్ష మొసఙ్గిన నీవయీవలెం
దక్కినమాట లేమిటికి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 25 ॥

తాత్పర్యము:
రామా! దయాసముద్రా!అదములైన మానవులు మదురమైన పంచదారను విడిచి మిక్కిలి చేఁదయిన వేమును దిన్నయట్లు,నిన్ను విడిచి అల్పదేవతలను బెక్కండ్రను బలుమాఱు గొలుతురు.అది మంచిది కాదు,మ్రొక్కినచో నీకే మ్రొక్కవలయును.మోక్షమునిచ్చుచో నీవే యీవలయును.తక్కినమాట లనావశ్యకమున్లు


Poem:

chakkeramānivēmudina jālinakaivaḍi mānavādhamul
pekkuru okka daivamula vēmaRugolchedaraṭla kādayā
mrokkinanīku mrokkavale mōkṣa mosaṅgina nīvayīvaleṃ
dakkinamāṭa lēmiṭiki dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 25 ॥

चक्कॆरमानिवेमुदिन जालिनकैवडि मानवाधमुल्
पॆक्कुरु ऒक्क दैवमुल वेमऱुगॊल्चॆदरट्ल कादया
म्रॊक्किननीकु म्रॊक्कवलॆ मोक्ष मॊसङ्गिन नीवयीवलॆं
दक्किनमाट लेमिटिकि दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 25 ॥

சக்கெரமானிவேமுதி³ன ஜாலினகைவடி³ மானவாத⁴முல்
பெக்குரு ஒக்க தை³வமுல வேமறுகொ³ல்செத³ரட்ல காத³யா
ம்ரொக்கினநீகு ம்ரொக்கவலெ மோக்ஷ மொஸங்கி³ன நீவயீவலெம்
த³க்கினமாட லேமிடிகி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 25 ॥

ಚಕ್ಕೆರಮಾನಿವೇಮುದಿನ ಜಾಲಿನಕೈವಡಿ ಮಾನವಾಧಮುಲ್
ಪೆಕ್ಕುರು ಒಕ್ಕ ದೈವಮುಲ ವೇಮಱುಗೊಲ್ಚೆದರಟ್ಲ ಕಾದಯಾ
ಮ್ರೊಕ್ಕಿನನೀಕು ಮ್ರೊಕ್ಕವಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೊಸಙ್ಗಿನ ನೀವಯೀವಲೆಂ
ದಕ್ಕಿನಮಾಟ ಲೇಮಿಟಿಕಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 25 ॥

ചക്കെരമാനിവേമുദിന ജാലിനകൈവഡി മാനവാധമുല്
പെക്കുരു ഒക്ക ദൈവമുല വേമറുഗൊല്ചെദരട്ല കാദയാ
മ്രൊക്കിനനീകു മ്രൊക്കവലെ മോക്ഷ മൊസംഗിന നീവയീവലെം
ദക്കിനമാട ലേമിടികി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 25 ॥

চক্কেরমানিবেমুদিন জালিনকৈবডি মানবাধমুল্
পেক্কুরু ওক্ক দৈবমুল বেম঱ুগোল্চেদরট্ল কাদযা
ম্রোক্কিননীকু ম্রোক্কবলে মোক্ষ মোসংগিন নীবযীবলেং
দক্কিনমাট লেমিটিকি দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 25 ॥

ચક્કેરમાનિવેમુદિન જાલિનકૈવડિ માનવાધમુલ્
પેક્કુરુ ઓક્ક દૈવમુલ વેમ઱ુગોલ્ચેદરટ્લ કાદયા
મ્રોક્કિનનીકુ મ્રોક્કવલે મોક્ષ મોસંગિન નીવયીવલેં
દક્કિનમાટ લેમિટિકિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 25 ॥

ଚକ୍କେରମାନିଵେମୁଦିନ ଜାଲିନକୈଵଡି ମାନଵାଧମୁଲ୍
ପେକ୍କୁରୁ ଓକ୍କ ଦୈଵମୁଲ ଵେମ଱ୁଗୋଲ୍ଚେଦରଟ୍ଲ କାଦୟା
ମ୍ରୋକ୍କିନନୀକୁ ମ୍ରୋକ୍କଵଲେ ମୋକ୍ଷ ମୋସଂଗିନ ନୀଵୟୀଵଲେଂ
ଦକ୍କିନମାଟ ଲେମିଟିକି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 25 ॥

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.