Main Menu

Chandirane (சன்டிரனெ)

durga

Composer: Muthiah Bhagavatar (Tamil: முத்தையா பாகவதார்), was born on November 15th, 1877 in Harikesanallur, a small village in the Tirunelveli District of Tamil Nadu. More...

Ragam: jOnpuri (hindustaani asaavEri)

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Talam: roopakam

Mutayya Bhagavatar

Harikeshanallur Mutayya Bhagavatar


Recitals

Awaiting Contribution.


Awaiting Contribution.

This Kriti was originally composed in Tamil. Other languages are for your convenience


பல்லவி

கன்டிரனே ஸ்வடன்டிரனே

கரநம் 1

ஸுன்டரனே உன்னால் ஆலுமிப்-ப்ரபன்கம் ஹின்டு டேஷமென்கும் இயல்பொடு கொன்ஜும்

கரநம் 2

மடியே உன் குளிர் கலை வளரும்-இப்பூமி மடிமான் கட்ஸிக்கிருப்பிடம்-ஆகும் என் ஸ்வாமி

கரநம் 3

கடலோடு மலை னடிகளும் ஷெடி கொடியும் டடர்கள் மரன்களும் டன் டன்னடி பநியும்

கரநம் 4

ராட்டினம் போல் வானில் னனி ஷுழல் ஷோழ னாட்டுக்-கடிர் கலையாஇ னயம் பெரும் பூமா

கரநம் 5

இட்டேஷம் அல்லாடு எட்டேஷம் போனாஇ உட்டேஷமில்லாட ஓர் களன்கமானாஇ

கரநம் 6

கால காலன் ஷடையில் கன்கையோடமர்ன்டாஇ ஜ்னாலமென்கும் புகழ் ஜ்னான்ரும் னிரைன்டாஇ

கரநம் 7

உன் போல் ஷுழல் கர்காவுடன் னேஷம் கொந்டோம் பன்னூல் கலைகள் கந்டு ப்ஹலன் அடைன்டுந்டோம்

கரநம் 8

உன் னேஷம் கொந்டால் இன்ட உலகமும் டுரும்பே என் னேஷம் களிட்டிடும் இனிய ஷெகரும்பே

கரநம் 9

கலைகள் குரைன்டடென்ரு கலன்காடே உனடு வளர்களைக்-காலம் வன்டு வாஇட்டடே என்ரு


పల్లవి

చందిరనే స్వతంతిరనే

చరణం 1

సుందరనే ఉన్నాల్ ఆలుమిప్-ప్రపంచం హిందు దేషమెంగుం ఇయల్బొడు కొంజుం

చరణం 2

మతియే ఉన్ కుళిర్ కలై వళరుం-ఇబ్భూమి మతిమాన్ కట్శిక్కిరుప్పిడం-ఆగుం ఎన్ స్వామి

చరణం 3

కడలోడు మలై నదిగళుం షెడి కొడియుం తడర్గళ్ మరంగళుం తన్ తన్నడి పణియుం

చరణం 4

రాట్టినం పోల్ వానిల్ నని షుజ్హల్ షోజ్హ నాత్తుక్-కదిర్ కలైయాఇ నయం పెరుం భూమా

చరణం 5

ఇద్దేషం అల్లాదు ఎద్దేషం పోనాఇ ఉద్దేషమిల్లాద ఓర్ కళంగమానాఇ

చరణం 6

కాల కాలన్ షడైయిల్ గంగైయోదమరందాఇ జ్ఞాలమెంగుం పుగజ్హ్ జ్ఞాన్రుం నిరైందాఇ

చరణం 7

ఉన్ పోల్ షుజ్హల్ చర్కావుడన్ నేషం కొణ్డోం పన్నూల్ కలైగళ్ కణ్డు ఫలన్ అడైందుణ్డోం

చరణం 8

ఉన్ నేషం కొణ్డాల్ ఇంద ఉలగముం తురుంబే ఎన్ నేషం కళిత్తిడుం ఇనియ షెకరుంబే

చరణం 9

కలైగళ్ కురైందదెన్రు కలంగాదే ఉనదు వళర్గళైక్-కాలం వందు వాఇత్తదే ఎన్రు


pallavi

candiranE svatantiranE

caraNam 1

sundaranE unnAl Alumip-prapancam hindu dEshamengum iyalboDu konjum

caraNam 2

matiyE un kuLir kalai vaLarum-ibbhUmi matimAn kaTSikkiruppiDam-Agum en svAmi

caraNam 3

kaDalODu malai nadigaLum sheDi koDiyum taDargaL marangaLum tan tannaDi paNiyum

caraNam 4

rATTinam pOl vAnil nani shuzhal shOzha nAttuk-kadir kalaiyAi nayam perum bhUmA

caraNam 5

iddEsham allAdu eddEsham pOnAi uddEshamillAda Or kaLangamAnAi

caraNam 6

kAla kAlan shaDaiyil gangaiyOdamarndAi jnAlamengum pugazh jnAnrum niraindAi

caraNam 7

un pOl shuzhal carkAvuDan nEsham koNDOm pannUl kalaigaL kaNDu phalan aDainduNDOm

caraNam 8

un nEsham koNDAl inda ulagamum turumbE en nEsham kaLittiDum iniya shekarumbE

caraNam 9

kalaigaL kuraindadenru kalangAdE unadu vaLargaLaik-kAlam vandu vAittadE enru


Pallavi

Chandirane svatantirane

Charanam 1

Sundarane unnal alumip-prapancham hindu deshamengum iyalbodu konjum

Charanam 2

Matiye un kulir kalai valarum-ibbhumi matiman katsikkiruppidam-agum en svami

Charanam 3

Kadalodu malai nadigalum shedi kodiyum tadargal marangalum tan tannadi paniyum

Charanam 4

Rattinam pol vanil nani shuzhal shozha nattuk-kadir kalaiyai nayam perum bhuma

Charanam 5

Iddesham alladu eddesham ponai uddeshamillada or kalangamanai

Charanam 6
Kala kalan shadaiyil gangaiyodamarndai jnalamengum pugazh jnanrum niraindai

Charanam 7

Un pol shuzhal charkavudan nesham kondom pannul kalaigal kandu phalan adaindundom

Charanam 8

Un nesham kondal inda ulagamum turumbe en nesham kalittidum iniya shekarumbe

Charanam 9

Kalaigal kuraindadenru kalangade unadu valargalaik-kalam vandu vaittade enru

Awaiting Contribution

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.