Main Menu

Chesinadella (చేసినదెల్ల)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru. More...

Ragam: tODi

Talam: aadi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

చేసినదెల్ల మరచితివో ఓ రామ రామ

Anupallavi

ఆస కొన్నట్టి నన్ం-
అలయించుటకు మును (చేసిన)

Charanams

1. ఆలు నీకైన భక్తురాలనుచు నాడు
పాలు మాలక రవి బాలుని చెలిమియు (చేసిన)

2. భాష తప్పకను విభీషణుని కొరకాది
శేషుడగు తమ్ముని పోషించమని రాజు (చేసిన)

3. రామ శ్రీ త్యాగరాజ ప్రేమావతార సీతా
భామ మాటలు 1తెల్పు భీం2ఆంజనేయ బ్రహ్మ (చేసిన)

Variations

1తెల్పు – తెల్ప
2ఆజ్జనేయ – ఆంజనేయు. In the present context, it seems it should be ఆంజనేయుని.
.


Pallavi

சேஸினதெ3ல்ல மரசிதிவோ ஓ ராம ராம

Anupallavi
ஆஸ கொன்னட்டி நன்ன்-
அலயிஞ்சுடகு முனு (சேஸின)

Charanams

1. ஆலு நீகைன ப4க்துராலனுசு நாடு3
பாலு மாலக ரவி பா3லுனி செலிமியு (சேஸின)

2. பா4ஷ தப்பகனு விபீ4ஷணுனி கொரகாதி3
சேஷுட3கு3 தம்முனி போஷிஞ்சமனி ராஜு (சேஸின)

3. ராம ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ ப்ரேமாவதார ஸீதா
பா4ம மாடலு 1தெல்பு பீ4ம்2ஆஞ்ஜனேய ப்3ரஹ்ம (சேஸின)

Variations

1தெல்பு – தெல்ப
2ஆஜ்ஜனேய – ஆஞ்ஜனேயு. In the present context, it seems it should be ஆஞ்ஜனேயுனி.
.


Pallavi

ಚೇಸಿನದೆಲ್ಲ ಮರಚಿತಿವೋ ಓ ರಾಮ ರಾಮ

Anupallavi

ಆಸ ಕೊನ್ನಟ್ಟಿ ನನ್ಂ-
ಅಲಯಿಂಚುಟಕು ಮುನು (ಚೇಸಿನ)

Charanams

1. ಆಲು ನೀಕೈನ ಭಕ್ತುರಾಲನುಚು ನಾಡು
ಪಾಲು ಮಾಲಕ ರವಿ ಬಾಲುನಿ ಚೆಲಿಮಿಯು (ಚೇಸಿನ)

2. ಭಾಷ ತಪ್ಪಕನು ವಿಭೀಷಣುನಿ ಕೊರಕಾದಿ
ಶೇಷುಡಗು ತಮ್ಮುನಿ ಪೋಷಿಂಚಮನಿ ರಾಜು (ಚೇಸಿನ)

3. ರಾಮ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪ್ರೇಮಾವತಾರ ಸೀತಾ
ಭಾಮ ಮಾಟಲು 1ತೆಲ್ಪು ಭೀಂ2ಆಂಜನೇಯ ಬ್ರಹ್ಮ (ಚೇಸಿನ)

Variations

1ತೆಲ್ಪು – ತೆಲ್ಪ
2ಆಜ್ಜನೇಯ – ಆಂಜನೇಯು. In the present context, it seems it should be ಆಂಜನೇಯುನಿ.
.


Pallavi

चेसिनदॆल्ल मरचितिवो ओ राम राम

Anupallavi

आस कॊन्नट्टि नन्न्-
अलयिञ्चुटकु मुनु (चेसिन)

Charanams

1. आलु नीकैन भक्तुरालनुचु नाडु
पालु मालक रवि बालुनि चॆलिमियु (चेसिन)

2. भाष तप्पकनु विभीषणुनि कॊरकादि
शेषुडगु तम्मुनि पोषिञ्चमनि राजु (चेसिन)

3. राम श्री त्यागराज प्रेमावतार सीता
भाम माटलु 1तॆल्पु भीम्2आञ्जनेय ब्रह्म (चेसिन)

Variations

1तॆल्पु – तॆल्प
2आज्जनेय – आञ्जनेयु. In the present context, it seems it should be आञ्जनेयुनि.
.


Pallavi

cēsinadella maracitivō ō rāma rāma

Anupallavi

āsa konnaṭṭi nann-
alayiñcuṭaku munu (cēsina)

Charanams

1. ālu nīkaina bhakturālanucu nāḍu
pālu mālaka ravi bāluni celimiyu (cēsina)

2. bhāṣa tappakanu vibhīṣaṇuni korakādi
śēṣuḍagu tammuni pōṣiñcamani rāju (cēsina)

3. rāma śrī tyāgarāja prēmāvatāra sītā
bhāma māṭalu 1telpu bhīm2āñjanēya brahma (cēsina)

Variations

1telpu – telpa
2ājjanēya – āñjanēyu. In the present context, it seems it should be āñjanēyuni.
.


Pallavi

O Lord Rama Rama! Have you forgotten what all You did?

Anupallavi

O Lord Rama Rama! For harassing me – who is enamoured by You, have you forgotten what all You did earlier?

Charanams

1. O Lord Rama Rama! Have You forgotten, befriending without reluctance Sugriva – son of Sun, that day (for finding out Sita) considering Sita – Your wife – to be Your worthy devotee?

2. O Lord Rama Rama! Have You forgotten, that in case of Vibhishana, without failing on Your Word, making him King of Lanka by asking Your brother – who is indeed Adi Sesha – to take care of him?

3. O Lord Rama – the embodiment of Love of this Thyagaraja! have You forgotten making the terrible Anjaneya, who conveyed You the news of Your spouse Sita, as Brahma?
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.