Main Menu

Chintistunnade (చింతిస్తున్నాడే)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mukhaari

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Chintistunnade | చింతిస్తున్నాడే     
Voice: M. Shankar


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

చింతిస్తున్నాడే యముడు

Anupallavi

సంతతము సుజనులెల్ల
సద్భజన జేయుట జూచి (చింతిస్తున్నాడే)

Charanams

1. శూల పాశ ధృత భట
జాలముల జూచి మరి మీ
కోలాహలములుడుగు
1కాలమాయెననుచు (చింతిస్తు)

2. 2వారిధి శోషింప జేయు
క్రూర కుంభజుని రీతి
ఘోర నరకాదులణచు
3తారక నామమును తలచి (చింతిస్తు)

3. దారి తెలియ లేక తిరుగు-
వారలైన చాలునంటే
4సారమని త్యాగరాజు
సంకీర్తనము పాడేరనుచు (చింతిస్తు)

Variations

1కాలమాయెననుచు – కాలమాయెనేయనుచు
.


Pallavi

சிந்திஸ்துன்னாடே3 யமுடு3

Anupallavi

ஸந்ததமு ஸுஜனுலெல்ல
ஸத்3ப4ஜன ஜேயுட ஜூசி (சிந்திஸ்துன்னாடே3)

Charanams

1. சூல பாச த்4ருத ப4ட
ஜாலமுல ஜூசி மரி மீ
கோலாஹலமுலுடு3கு3
1காலமாயெனனுசு (சிந்திஸ்து)

2. 2வாரிதி4 சோஷிம்ப ஜேயு
க்ரூர கும்ப4ஜுனி ரீதி
கோ4ர நரகாது3லணசு
3தாரக நாமமுனு தலசி (சிந்திஸ்து)

3. தா3ரி தெலிய லேக திருகு3-
வாரலைன சாலுனண்டே
4ஸாரமனி த்யாக3ராஜு
ஸங்கீர்தனமு பாடே3ரனுசு (சிந்திஸ்து)

Variations

1காலமாயெனனுசு – காலமாயெனேயனுசு
.


Pallavi
ಚಿಂತಿಸ್ತುನ್ನಾಡೇ ಯಮುಡು

Anupallavi

ಸಂತತಮು ಸುಜನುಲೆಲ್ಲ
ಸದ್ಭಜನ ಜೇಯುಟ ಜೂಚಿ (ಚಿಂತಿಸ್ತುನ್ನಾಡೇ)

Charanams

1. ಶೂಲ ಪಾಶ ಧೃತ ಭಟ
ಜಾಲಮುಲ ಜೂಚಿ ಮರಿ ಮೀ
ಕೋಲಾಹಲಮುಲುಡುಗು
1ಕಾಲಮಾಯೆನನುಚು (ಚಿಂತಿಸ್ತು)

2. 2ವಾರಿಧಿ ಶೋಷಿಂಪ ಜೇಯು
ಕ್ರೂರ ಕುಂಭಜುನಿ ರೀತಿ
ಘೋರ ನರಕಾದುಲಣಚು
3ತಾರಕ ನಾಮಮುನು ತಲಚಿ (ಚಿಂತಿಸ್ತು)

3. ದಾರಿ ತೆಲಿಯ ಲೇಕ ತಿರುಗು-
ವಾರಲೈನ ಚಾಲುನಂಟೇ
4ಸಾರಮನಿ ತ್ಯಾಗರಾಜು
ಸಂಕೀರ್ತನಮು ಪಾಡೇರನುಚು (ಚಿಂತಿಸ್ತು)

Variations

1ಕಾಲಮಾಯೆನನುಚು – ಕಾಲಮಾಯೆನೇಯನುಚು
.


Pallavi

चिन्तिस्तुन्नाडे यमुडु

Anupallavi

सन्ततमु सुजनुलॆल्ल
सद्भजन जेयुट जूचि (चिन्तिस्तुन्नाडे)

Charanams

1. शूल पाश धृत भट
जालमुल जूचि मरि मी
कोलाहलमुलुडुगु
1कालमायॆननुचु (चिन्तिस्तु)

2. 2वारिधि शोषिम्प जेयु
क्रूर कुम्भजुनि रीति
घोर नरकादुलणचु
3तारक नाममुनु तलचि (चिन्तिस्तु)

3. दारि तॆलिय लेक तिरुगु-
वारलैन चालुनण्टे
4सारमनि त्यागराजु
संकीर्तनमु पाडेरनुचु (चिन्तिस्तु)

Variations

1कालमायॆननुचु – कालमायॆनेयनुचु
.


Pallavi
cintistunnāḍē yamuḍu

Anupallavi

santatamu sujanulella
sadbhajana jēyuṭa jūci (cintistunnāḍē)

Charanams

1. śūla pāśa dhṛta bhaṭa
jālamula jūci mari mī
kōlāhalamuluḍugu
1kālamāyenanucu (cintistu)

2. 2vāridhi śōṣimpa jēyu
krūra kumbhajuni rīti
ghōra narakādulaṇacu
3tāraka nāmamunu talaci (cintistu)

3. dāri teliya lēka tirugu-
vāralaina cālunaṇṭē
4sāramani tyāgarāju
saṅkīrtanamu pāḍēranucu (cintistu)

Variations

1kālamāyenanucu – kālamāyenēyanucu
.


Pallavi

The Lord of Death is worried

Anupallavi

Looking at all pious people ever-involved
in devoutly singing names of Lord, (the Lord of Death is worried).

Charanams

1. Looking at the multitude of (his army of) warriors wielding trident and noose, telling them that now time has come for abatement of your uproar, the Lord of Death is worried.

2. In the same manner as the ferocious sage Agastya (one born of pitcher) who dried up the ocean, thinking of the sacred name of the Lord which subdues even the terrible hell etc., the Lord of Death is worried.

3. He thought that it would be sufficient if atleast there are people who wander about not knowing the path (of salvation) (so that he could lay hand on them), but, noting that they also are singing the songs of the Thyagaraja considering them to be the essence (of the Taaraka Nama), the Lord of Death is worried.
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.