Main Menu

Darini telusukonti (దారిని తెలుసుకొంటి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sudda saavEri

Talam: aadi

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Darini telusukonti | దారిని తెలుసుకొంటి     
Album: Private | Voice: M.L. Vasanthakumari

Darini telusukonti | దారిని తెలుసుకొంటి     
Album: Private | Voice: M. Santhanam

Darini telusukonti | దారిని తెలుసుకొంటి     
Album: Private | Voice: S. Srinivasa Iyer


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

దారిని తెలుసుకొంటి
త్రిపుర సుందరి నిన్నే శరణంటి

Anupallavi

మారుని జనకుడైన మా దశరథ
కుమారుని సోదరి దయాపరి మోక్ష (దారిని)

Charanams

1.అంబ త్రిజగదీశ్వరి ముఖ జిత విధు
బింబ ఆది పురమున నెలకొన్న
కనకాంబరి నమ్మినవారికభీష్ట
వరంబులొసగు దీన-లోక రక్షకి

అంబుజ భవ పురుహూత సనందన
తుంబురు నారదులందురు నీదు
పదంబును కోరి సదా నిత్యానం-
దాంబుధిలోనోల్లాడుచుండే (దారిని)

2.మహదైశ్వర్యమొసగి తొలి కర్మ
గహనమును కొట్టి బ్రోచు తల్లి
గుహ గజ-ముఖ జనని
అరుణ పంకేరుహ నయనే యోగి హృత్-సదనే

తుహినాచల తనయ నీ చక్కని
మహిమాతిశయమ్ముల చేతను
ఈ మహిలో ముని గణములు ప్రకృతి
విరహితులై నిత్యానందులైన (దారిని)

3.రాజిత మణి-గణ భూషణి
మద గజరాజ గమని లోక శంకరి
దనుజ రాజ గురుని వాసర సేవ
తనకే జన్మ ఫలమో కనుగొంటిని

ఆజన్మము పెద్దలు తమ మదిలో
నీ జపమే ముక్తి మార్గమనుకొన
రాజ శేఖరుండగు శ్రీ త్యాగరాజ4 మనో-హరి
గౌరి పరాత్పరి (దారిని)

Variations

1దారిని – దరిని&న్బ్స్ప్;: దారిని i is the appropriate word.
.


Pallavi

தா3ரினி1 தெலுஸுகொண்டி
த்ரிபுர ஸுந்த3ரி நின்னே சரணண்டி

Anupallavi

மாருனி ஜனகுடை3ன மா த3சரத2
குமாருனி ஸோத3ரி த3யாபரி மோக்ஷ (தா3ரினி)

Charanams

1.அம்ப3 த்ரிஜக3தீ3ச்வரி முக2 ஜித விது4
பி3ம்ப3 ஆதி3 புரமுன நெலகொன்ன
கனகாம்ப3ரி நம்மினவாரிகபீ4ஷ்ட
வரம்பு3லொஸகு3 தீ3ன-லோக ரக்ஷகி

அம்பு3ஜ ப4வ புருஹூத ஸனந்த3ன
தும்பு3ரு நாரது3லந்து3ரு நீது3
பத3ம்பு3னு கோரி ஸதா3 நித்யானன்-
தா3ம்பு3தி4லோனோல்லாடு3சுண்டே3 (தா3ரினி)

2.மஹதை3ச்வர்யமொஸகி32 தொலி கர்ம
க3ஹனமுனு கொட்டி ப்3ரோசு தல்லி
கு3ஹ க3ஜ-முக2 ஜனனி
அருண பங்கேருஹ நயனே யோகி3 ஹ்ருத்-ஸத3னே

துஹினாசல தனய நீ சக்கனி
மஹிமாதிசயம்முல சேதனு
ஈ மஹிலோ முனி க3ணமுலு ப்ரக்ருதி
விரஹிதுலை நித்யானந்து3லைன (தா3ரினி)

3.ராஜித மணி-க3ண பூ4ஷணி
மத3 க3ஜராஜ க3மனி லோக சங்கரி
த3னுஜ ராஜ கு3ருனி3 வாஸர ஸேவ
தனகே ஜன்ம ப2லமோ கனுகொ3ண்டினி

ஆஜன்மமு பெத்3த3லு தம மதி3லோ
நீ ஜபமே முக்தி மார்க3மனுகொன
ராஜ சேக2ருண்ட3கு3 ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ4 மனோ-ஹரி
கௌ3ரி பராத்பரி (தா3ரினி)

Variations

1தா3ரினி – த3ரினி&ந்ப்3ஸ்ப்;: தா3ரினி i is the appropriate word.
.


Pallavi

ದಾರಿನಿ1 ತೆಲುಸುಕೊಂಟಿ
ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನೇ ಶರಣಂಟಿ

Anupallavi

ಮಾರುನಿ ಜನಕುಡೈನ ಮಾ ದಶರಥ
ಕುಮಾರುನಿ ಸೋದರಿ ದಯಾಪರಿ ಮೋಕ್ಷ (ದಾರಿನಿ)

Charanams

1.ಅಂಬ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮುಖ ಜಿತ ವಿಧು
ಬಿಂಬ ಆದಿ ಪುರಮುನ ನೆಲಕೊನ್ನ
ಕನಕಾಂಬರಿ ನಮ್ಮಿನವಾರಿಕಭೀಷ್ಟ
ವರಂಬುಲೊಸಗು ದೀನ-ಲೋಕ ರಕ್ಷಕಿ

ಅಂಬುಜ ಭವ ಪುರುಹೂತ ಸನಂದನ
ತುಂಬುರು ನಾರದುಲಂದುರು ನೀದು
ಪದಂಬುನು ಕೋರಿ ಸದಾ ನಿತ್ಯಾನಂ-
ದಾಂಬುಧಿಲೋನೋಲ್ಲಾಡುಚುಂಡೇ (ದಾರಿನಿ)

2.ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಮೊಸಗಿ2 ತೊಲಿ ಕರ್ಮ
ಗಹನಮುನು ಕೊಟ್ಟಿ ಬ್ರೋಚು ತಲ್ಲಿ
ಗುಹ ಗಜ-ಮುಖ ಜನನಿ
ಅರುಣ ಪಂಕೇರುಹ ನಯನೇ ಯೋಗಿ ಹೃತ್-ಸದನೇ

ತುಹಿನಾಚಲ ತನಯ ನೀ ಚಕ್ಕನಿ
ಮಹಿಮಾತಿಶಯಮ್ಮುಲ ಚೇತನು
ಈ ಮಹಿಲೋ ಮುನಿ ಗಣಮುಲು ಪ್ರಕೃತಿ
ವಿರಹಿತುಲೈ ನಿತ್ಯಾನಂದುಲೈನ (ದಾರಿನಿ)

3.ರಾಜಿತ ಮಣಿ-ಗಣ ಭೂಷಣಿ
ಮದ ಗಜರಾಜ ಗಮನಿ ಲೋಕ ಶಂಕರಿ
ದನುಜ ರಾಜ ಗುರುನಿ3 ವಾಸರ ಸೇವ
ತನಕೇ ಜನ್ಮ ಫಲಮೋ ಕನುಗೊಂಟಿನಿ

ಆಜನ್ಮಮು ಪೆದ್ದಲು ತಮ ಮದಿಲೋ
ನೀ ಜಪಮೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಮನುಕೊನ
ರಾಜ ಶೇಖರುಂಡಗು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ4 ಮನೋ-ಹರಿ
ಗೌರಿ ಪರಾತ್ಪರಿ (ದಾರಿನಿ)

Variations

1ದಾರಿನಿ – ದರಿನಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ದಾರಿನಿ i is the appropriate word.
.


Pallavi

दारिनि1 तॆलुसुकॊण्टि
त्रिपुर सुन्दरि निन्ने शरणण्टि

Anupallavi

मारुनि जनकुडैन मा दशरथ
कुमारुनि सोदरि दयापरि मोक्ष (दारिनि)

Charanams

1.अम्ब त्रिजगदीश्वरि मुख जित विधु
बिम्ब आदि पुरमुन नॆलकॊन्न
कनकाम्बरि नम्मिनवारिकभीष्ट
वरम्बुलॊसगु दीन-लोक रक्षकि

अम्बुज भव पुरुहूत सनन्दन
तुम्बुरु नारदुलन्दुरु नीदु
पदम्बुनु कोरि सदा नित्यानन्-
दाम्बुधिलोनोल्लाडुचुण्डे (दारिनि)

2.महदैश्वर्यमॊसगि2 तॊलि कर्म
गहनमुनु कॊट्टि ब्रोचु तल्लि
गुह गज-मुख जननि
अरुण पंकेरुह नयने योगि हृत्-सदने

तुहिनाचल तनय नी चक्कनि
महिमातिशयम्मुल चेतनु
ई महिलो मुनि गणमुलु प्रकृति
विरहितुलै नित्यानन्दुलैन (दारिनि)

3.राजित मणि-गण भूषणि
मद गजराज गमनि लोक शंकरि
दनुज राज गुरुनि3 वासर सेव
तनके जन्म फलमो कनुगॊण्टिनि

आजन्ममु पॆद्दलु तम मदिलो
नी जपमे मुक्ति मार्गमनुकॊन
राज शेखरुण्डगु श्री त्यागराज4 मनो-हरि
गौरि परात्परि (दारिनि)

Variations

1दारिनि – दरिनि&न्ब्स्प्;: दारिनि i is the appropriate word.
.


Pallavi

dārini1 telusukoṇṭi
tripura sundari ninnē śaraṇaṇṭi

Anupallavi

māruni janakuḍaina mā daśaratha
kumāruni sōdari dayāpari mōkṣa (dārini)

Charanams

1.amba trijagadīśvari mukha jita vidhu
bimba ādi puramuna nelakonna
kanakāmbari namminavārikabhīṣṭa
varambulosagu dīna-lōka rakṣaki

ambuja bhava puruhūta sanandana
tumburu nāradulanduru nīdu
padambunu kōri sadā nityānan-
dāmbudhilōnōllāḍucuṇḍē (dārini)

2.mahadaiśwaryamosagi2 toli karma
gahanamunu koṭṭi brōcu talli
guha gaja-mukha janani
aruṇa paṅkēruha nayanē yōgi hṛt-sadanē

tuhinācala tanaya nī cakkani
mahimātiśayammula cētanu
ī mahilō muni gaṇamulu prakṛti
virahitulai nityānandulaina (dārini)

3.rājita maṇi-gaṇa bhūṣaṇi
mada gajarāja gamani lōka śaṅkari
danuja rāja guruni3 vāsara sēva
tanakē janma phalamō kanugoṇṭini

ājanmamu peddalu tama madilō
nī japamē mukti mārgamanukona
rāja śēkharuṇḍagu śrī tyāgarāja4 manō-hari
gauri parātpari (dārini)

Variations

1dārini – darini : dārini i is the appropriate word.
.


Pallavi

O Tripurasundari! I have come to know the Path;
I seek refuge in You alone.

Anupallavi

O Sister of our [Rama, who is] Dasaratha’s son and Cupid’s father!
O Most Compassionate! (I have come to know the path) to liberation.

Charanams

Mother! O Queen of all the three Worlds, whose face surpasses
the orb of moon [in beauty]! One stablished at Thiruvotriyur!
One wearing golden garments! O bestower of boons desired by the faithful!
O Saviour of the wretched!

(The path) in which Brahma, Indra,
Sanandana, Tumburu and Narada,
seeking your holy feet, always remain sporting
in the eternal ocean of bliss, (I have come to know).

O Mother who protects by granting abundant wealth and
by destroying the forest of karma accrued earlier!
O Mother of Subrahmanya and Vinayaka!
O Red Lotus eyed! One resident in the hearts of ascetics!

O Daughter of Himavan! I have come to know the path by treading which – in this World, the sages, with the help of Your great wonderful might, remaining unattached to the phenomenal World, became eternally blissful.

One radiant with ornaments of gems!
One with gait of an elephant in rut! O Bestower of auspiciousness to the World!
I could behold your Friday worship,
not sure because of which birth’s fruits.

(The path) that the way to liberation lies in your japa,
which was understood by the great all their lives;
O Conqueror of the heart of Siva, who wears the digit of the moon!
O Gauri, greater than the great!
.

, , , , , , , ,

One Response to Darini telusukonti (దారిని తెలుసుకొంటి)

  1. Lakshmi Karra March 26, 2022 at 10:27 pm #

    Like your site very much. Perfect

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.