Main Menu

Dayanidhe Mamava (దయానిధే మామవ)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Begada

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Dayanidhe Mamava | దయానిధే మామవ     
Album: Unknown | Voice: Mani Krishnaswamy

Dayanidhe Mamava | దయానిధే మామవ     
Album: Unknown | Voice: D.K. Pattammal
Awaiting Contributions
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

దయా నిధే మామవ సదా శ్యామ కృష్ణ పూజితే

అనుపల్లవి

భయాపహారిణి శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి (దయా)

చరణం

పరమ పావని భవాని పరాత్పరి శివ శంకరి (దయా)

స్వర సాహిత్య

పాలిత జన ముని గణ సుర సముదయే
లలిత పద యుగళే కమనీయ కంధరే
పాప శమని సుహృదయ సమ్మోదిత
మహనీయ సుగుణాలయే వితర భక్తిం మే (దయా)


பல்லவி

த3யா நிதே4 மா(ம)வ ஸதா3 ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண பூஜிதே

அனுபல்லவி

ப4(யா)பஹாரிணி ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்1வரி (த3யா)

சரணம்

பரம பாவனி ப4வானி பராத்பரி ஸி1வ ஸ1ங்கரி (த3யா)

ஸ்வர ஸாஹித்ய

பாலித ஜன முனி க3ண ஸுர ஸமுத3யே
லலித பத3 யுக3ளே கமனீய கந்த4ரே
பாப ஸ1மனி ஸுஹ்ரு2த3ய ஸம்மோதி3த
மஹனீய ஸுகு3(ணா)லயே விதர ப4க்திம் மே (த3யா)


ಪಲ್ಲವಿ

ದಯಾ ನಿಧೇ ಮಾಮವ ಸದಾ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿತೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಭಯಾಪಹಾರಿಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ (ದಯಾ)

ಚರಣಂ

ಪರಮ ಪಾವನಿ ಭವಾನಿ ಪರಾತ್ಪರಿ ಶಿವ ಶಂಕರಿ (ದಯಾ)

ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪಾಲಿತ ಜನ ಮುನಿ ಗಣ ಸುರ ಸಮುದಯೇ
ಲಲಿತ ಪದ ಯುಗಳೇ ಕಮನೀಯ ಕಂಧರೇ
ಪಾಪ ಶಮನಿ ಸುಹೃದಯ ಸಮ್ಮೋದಿತ
ಮಹನೀಯ ಸುಗುಣಾಲಯೇ ವಿತರ ಭಕ್ತಿಂ ಮೇ (ದಯಾ)


पल्लवि

दया निधे मा(म)व सदा श्याम कृष्ण पूजिते

अनुपल्लवि

भ(या)पहारिणि श्री राज राजेश्वरि (दया)

चरणम्

परम पावनि भवानि परात्परि शिव शङ्करि (दया)

स्वर साहित्य

पालित जन मुनि गण सुर समुदये
ललित पद युगळे कमनीय कन्धरे
पाप शमनि सुहृदय सम्मोदित
महनीय सुगु(णा)लये वितर भक्तिं मे (दया)


anupallavi

bhay(A)pahAriNi SrI rAja rAjESvari (dayA)

caraNam

parama pAvani bhavAni parAtpari Siva Sankari (dayA)

svara sAhitya

pAlita jana muni gaNa sura samudayE
lalita pada yugaLE kamanIya kandharE
pApa Samani suhRdaya sammOdita
mahanIya suguN(A)layE vitara bhaktiM mE (dayA)


പല്ലവി

ദയാ നിധേ മാമവ സദാ ശ്യാമ കൃഷ്ണ പൂജിതേ

അനുപല്ലവി

ഭയാപഹാരിണി ശ്രീ രാജ രാജേശ്വരി (ദയാ)

ചരണമ്

പരമ പാവനി ഭവാനി പരാത്പരി ശിവ ശങ്കരി (ദയാ)

സ്വര സാഹിത്യ

പാലിത ജന മുനി ഗണ സുര സമുദയേ
ലലിത പദ യുഗളേ കമനീയ കന്ധരേ
പാപ ശമനി സുഹൃദയ സമ്മോദിത
മഹനീയ സുഗുണാലയേ വിതര ഭക്തിം മേ (ദയാ)


Pallavi

O Ocean (nidhE) of Compassion (dayA)! Please always (sadA) protect (ava) me (mAM) (mAmava), O Mother worshipped (pUjitE) by SyAma kRshNa!

Anupallavi

O Remover (apahAriNi) of fear (bhaya) (bhayApahAriNi)! O SrI rAja rAjEsvari!
O Ocean of Compassion! Please always protect me, O Mother worshipped by SyAma kRshNa!

Charanam

O Supremely (parama) Holy (pAvani)! O bhavAni! O parAtpari! O Siva Sankari!
O Ocean of Compassion! Please always protect me, O Mother worshipped by SyAma kRshNa!

Saavara Saahitya

O Protector (pAlita) of the communities (samudayE) of ordinary folks (jana), ascetics (muni gaNa) and celestials (sura)! O Mother whose feet (pada yugaLE) are very soft (lalita)! O Mother with a beautiful (kamanIya) (literally lovable) neck (kandharE)!
O Destroyer (Samani) of sins (pApa)! O Abode (AlayE) of illustrious (mahanIya) virtues (suguNa) (suguNAlayE) which bring delight (sammOdita) to pious people (suhRdaya)! Please grant (vitara) me (mE) devotion (bhaktiM).
O Ocean of Compassion! Please always protect me, O Mother worshipped by SyAma kRshNa!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.