Main Menu

Deva Devam (దేవ దేవం)

Composer: Sri Tallapaka Annamacharya (Annamayya అన్నమయ్య) , May 9, 1408 – February 23, 1503 was born to Narayana Suri and Lakkamamba in Tallapaka, a village in current day Kadapa district of Andhra Pradesh. More….

Keerthana No. 314 ; Volume No.1

Copper Sheet No. 61

Pallavi: Deva Devam (దేవ దేవం)

Ragam: Dhannasi

Language: Telugu (తెలుగు)

Sri Tallapaka Annamacharya (శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య)

Sri Tallapaka Annamacharya
(శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య)

Recitals


Deva Devam | దేవ దేవం     
Album: Private | Voice: M S Subbulakshmi

Deva Devam | దేవ దేవం     
Album: Private | Voice: Nirmala Sundararajan

Deva Devam | దేవ దేవం     
Album: Private | Voice: Unknown


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience.Sri Tallapaka Annamacharya Sankeerthana

.


Pallavi

|| dEvadEvaM BajE divya praBAvaM | rAvaNAsuravairi raGu puMgavaM ||

Charanams

|| rAjavara SEKaraM ravikula sudhAkaraM | AjAnu bAhuM nIlABra kAyaM |
rAjAri kOdaMDa rAjadIkShA guruM | rAjIva lOcanaM rAmacaMdraM ||

|| nIlajImUta sanniBa SarIraM Gana vi- | SAla vakShasaM vimala jalaja nABaM |
kAlAhi naga haraM dharma saMsthApanaM | BU lalanAdhipaM BOgaSayanaM ||

|| paMkajAsana vinuta parama nArAyaNaM | SaMka rArjita janaka cApa daLanaM |
laMkA viSOShaNaM lAlita viBIShaNaM | vEMkaTESaM sAdhu vibudha vinutaM ||

.


We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.
.

, , , , ,

One Response to Deva Devam (దేవ దేవం)

  1. Siddhartha Jonnalagadda December 27, 2013 at 7:18 pm #

    Namaste, I would like to get the last mp3 file by the unknown singer. Would you email me the link please?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.