Main Menu

Devi Mina Netri (దేవీ మీన నేత్రీ)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Shankarabharana

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Devi Mina Netri | దేవీ మీన నేత్రీ     
Album: Unknown | Voice: T.N. Seshagopalan
Awaiting for Contribution
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

దేవీ మీన నేత్రీ బ్రోవ
రావే దయ చేయవే బ్రోవ రావమ్మా

అనుపల్లవి

సేవించే వారికెల్లను
చింతా మణియైయున్న రా (దేవీ)

చరణం 1

బాలా నీవే గతియని నిన్నే
చాలా నమ్మిన నాపై
పరాకేలా దయ చేయు నీకిది
మేలా దివ్యాంబా
కాలా దివి రాణీ సద్గుణ
శీలా కీర వాణీ దేవీ
నీల నీరద వేణీ త్రిలోక
జననీ దేవీ మహేశ్వరీ భవానీ (దేవీ)

చరణం 2

అంబా ముఖ నిర్జిత శత ధర
బింబా రక్షిత దేవ
దాతవమ్మా నత నిజ సుత గుహ
హేరంబాంబా శ్యామళాంబా
బింబాధరి గౌరీ
కాదంబ విహారీ అంబా
కంబు కంఠీ హిమ శైల వృక్ష
పాలికా దేవీ బాలాంబికా అంబా (దేవీ)

చరణం 3

వాణీ రమా వందిత
రుద్రాణీ నీ సాటెవరు
కల్యాణీ శ్యామ కృష్ణ నుతా
కీర వాణీ శర్వాణీ
వీణా వినోదినీ శ్రీ చక్ర
కోణ నివాసినీ
గీర్వాణ వందిత పదారవిందా
శివా దేవీ కాత్యాయనీ అంబా (దేవీ)


பல்லவி

தே3வீ மீன நேத்ரீ ப்3ரோவ
ராவே த3ய சேயவே ப்3ரோவ ரா(வ)ம்மா

அனுபல்லவி

ஸேவிஞ்சே வாரி(கெ)ல்லனு
சிந்தா மணி(யை)(யு)ன்ன ரா (தே3வீ)

சரணம் 1

பா3லா நீவே க3தி(ய)னி நின்னே
சாலா நம்மின நாபை
பரா(கே)லா த3ய சேயு நீ(கி)தி3
மேலா தி3வ்(யா)ம்பா3
காலா தி3வி ராணீ ஸத்3-கு3ண
ஸீ1லா கீர வாணீ தே3வீ
நீல நீரத3 வேணீ த்ரிலோக
ஜனனீ தே3வீ ம(ஹே)ஸ்1வரீ ப4வானீ (தே3வீ)

சரணம் 2

அம்பா3 முக2 நிர்ஜித ஸ1த த4ர
பி3ம்பா3 ரக்ஷித தே3வ
தா3த(வ)ம்மா நத நிஜ ஸுத கு3ஹ
ஹேரம்(பா3)ம்பா3 ஸ்1யாம(ளா)ம்பா3
பி3ம்(பா3)த4ரி கௌ3ரீ
காத3ம்ப3 விஹாரீ அம்பா3
கம்பு3 கண்டீ2 ஹிம ஸை1ல வ்ரு2க்ஷ
பாலிகா தே3வீ பா3(லா)ம்பி3கா அம்பா3 (தே3வீ)

சரணம் 3

வாணீ ரமா வந்தி3த
ருத்3ராணீ நீ ஸா(டெ)வரு
கல்யாணீ ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா
கீர வாணீ ஸ1ர்வாணீ
வீணா வினோதி3னீ ஸ்ரீ சக்ர
கோண நிவாஸினீ
கீ3ர்வாண வந்தி3த ப(தா3)ரவிந்தா3
ஸி1வா தே3வீ காத்யாயனீ அம்பா3 (தே3வீ)


ಪಲ್ಲವಿ

ದೇವೀ ಮೀನ ನೇತ್ರೀ ಬ್ರೋವ
ರಾವೇ ದಯ ಚೇಯವೇ ಬ್ರೋವ ರಾವಮ್ಮಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಸೇವಿಂಚೇ ವಾರಿಕೆಲ್ಲನು
ಚಿಂತಾ ಮಣಿಯೈಯುನ್ನ ರಾ (ದೇವೀ)

ಚರಣಂ 1

ಬಾಲಾ ನೀವೇ ಗತಿಯನಿ ನಿನ್ನೇ
ಚಾಲಾ ನಮ್ಮಿನ ನಾಪೈ
ಪರಾಕೇಲಾ ದಯ ಚೇಯು ನೀಕಿದಿ
ಮೇಲಾ ದಿವ್ಯಾಂಬಾ
ಕಾಲಾ ದಿವಿ ರಾಣೀ ಸದ್ಗುಣ
ಶೀಲಾ ಕೀರ ವಾಣೀ ದೇವೀ
ನೀಲ ನೀರದ ವೇಣೀ ತ್ರಿಲೋಕ
ಜನನೀ ದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಭವಾನೀ (ದೇವೀ)

ಚರಣಂ 2

ಅಂಬಾ ಮುಖ ನಿರ್ಜಿತ ಶತ ಧರ
ಬಿಂಬಾ ರಕ್ಷಿತ ದೇವ
ದಾತವಮ್ಮಾ ನತ ನಿಜ ಸುತ ಗುಹ
ಹೇರಂಬಾಂಬಾ ಶ್ಯಾಮಳಾಂಬಾ
ಬಿಂಬಾಧರಿ ಗೌರೀ
ಕಾದಂಬ ವಿಹಾರೀ ಅಂಬಾ
ಕಂಬು ಕಂಠೀ ಹಿಮ ಶೈಲ ವೃಕ್ಷ
ಪಾಲಿಕಾ ದೇವೀ ಬಾಲಾಂಬಿಕಾ ಅಂಬಾ (ದೇವೀ)

ಚರಣಂ 3

ವಾಣೀ ರಮಾ ವಂದಿತ
ರುದ್ರಾಣೀ ನೀ ಸಾಟೆವರು
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ
ಕೀರ ವಾಣೀ ಶರ್ವಾಣೀ
ವೀಣಾ ವಿನೋದಿನೀ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ
ಕೋಣ ನಿವಾಸಿನೀ
ಗೀರ್ವಾಣ ವಂದಿತ ಪದಾರವಿಂದಾ
ಶಿವಾ ದೇವೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಅಂಬಾ (ದೇವೀ)


पल्लवि

देवी मीन नेत्री ब्रोव
रावे दय चेयवे ब्रोव रा(व)म्मा

अनुपल्लवि

सेविञ्चे वारि(कॆ)ल्लनु
चिन्ता मणि(यै)(यु)न्न रा (देवी)

चरणम् 1

बाला नीवे गति(य)नि निन्ने
चाला नम्मिन नापै
परा(के)ला दय चेयु नी(कि)दि
मेला दि(व्या)म्बा
काला दिवि राणी सद्गुण
शीला कीर वाणी देवी
नील नीरद वेणी त्रिलोक
जननी देवी म(हे)श्वरी भवानी (देवी)

चरणम् 2

अम्बा मुख निर्जित शत धर
बिम्बा रक्षित देव
दात(व)म्मा नत निज सुत गुह
हेर(म्बा)म्बा श्याम(ळा)म्बा
बि(म्बा)धरि गौरी
कादम्ब विहारी अम्बा
कम्बु कण्ठी हिम शैल वृक्ष
पालिका देवी बा(ला)म्बिका अम्बा (देवी)

चरणम् 3

वाणी रमा वन्दित
रुद्राणी नी सा(टॆ)वरु
कल्याणी श्याम कृष्ण नुता
कीर वाणी शर्वाणी
वीणा विनोदिनी श्री चक्र
कोण निवासिनी
गीर्वाण वन्दित प(दा)रविन्दा
शिवा देवी कात्यायनी अम्बा (देवी)


pallavi

dEvI mIna nEtrI brOva
rAvE 1daya cEyavE brOva rA(v)ammA

anupallavi

sEvincE vArik(e)llanu
2cintA maNi(y)ai(y)unna rA (dEvI)

caraNam 1

bAlA nIvE gati(y)ani ninnE
cAlA nammina nApai
parAk(E)lA 3daya cEyu nIk(i)di
mElA 4divy(A)mbA
5kAlA divi rANI 6sadguNa
SIlA kIra vANI dEvI
nIla nIrada vENI trilOka
jananI dEvI mah(E)SvarI bhavAnI (dEvI)

caraNam 2

ambA mukha nirjita 7Sata dhara
bimbA rakshita dEva
dAtav(a)mmA nata nija suta guha
hEramb(A)mbA SyAmaL(A)mbA
bimb(A)dhari gaurI
kAdamba vihArI ambA
kambu kaNThI 8hima Saila vRksha
pAlikA dEvI 9bAl(A)mbikA ambA (dEvI)

caraNam 3

vANI ramA vandita
rudrANI nI sAT(e)varu
kalyANI SyAma kRshNa nutA
kIra vANI SarvANI
vINA vinOdinI 10SrI cakra
kONa nivAsinI
gIrvANa vandita pad(A)ravindA
SivA dEvI 11kAtyAyanI ambA (dEvI)


പല്ലവി

ദേവീ മീന നേത്രീ ബ്രോവ
രാവേ ദയ ചേയവേ ബ്രോവ രാവമ്മാ

അനുപല്ലവി

സേവിഞ്ചേ വാരികെല്ലനു
ചിന്താ മണിയൈയുന്ന രാ (ദേവീ)

ചരണമ് 1

ബാലാ നീവേ ഗതിയനി നിന്നേ
ചാലാ നമ്മിന നാപൈ
പരാകേലാ ദയ ചേയു നീകിദി
മേലാ ദിവ്യാമ്ബാ
കാലാ ദിവി രാണീ സദ്ഗുണ
ശീലാ കീര വാണീ ദേവീ
നീല നീരദ വേണീ ത്രിലോക
ജനനീ ദേവീ മഹേശ്വരീ ഭവാനീ (ദേവീ)

ചരണമ് 2

അമ്ബാ മുഖ നിര്ജിത ശത ധര
ബിമ്ബാ രക്ഷിത ദേവ
ദാതവമ്മാ നത നിജ സുത ഗുഹ
ഹേരമ്ബാമ്ബാ ശ്യാമളാമ്ബാ
ബിമ്ബാധരി ഗൌരീ
കാദമ്ബ വിഹാരീ അമ്ബാ
കമ്ബു കണ്ഠീ ഹിമ ശൈല വൃക്ഷ
പാലികാ ദേവീ ബാലാമ്ബികാ അമ്ബാ (ദേവീ)

ചരണമ് 3

വാണീ രമാ വന്ദിത
രുദ്രാണീ നീ സാടെവരു
കല്യാണീ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ
കീര വാണീ ശര്വാണീ
വീണാ വിനോദിനീ ശ്രീ ചക്ര
കോണ നിവാസിനീ
ഗീര്വാണ വന്ദിത പദാരവിന്ദാ
ശിവാ ദേവീ കാത്യായനീ അമ്ബാ (ദേവീ)


Pallavi

O dEvI mInAkshi – Fish (mIna) Eyed (nEtrI)! Please come (rAvE) to protect (brOva) me. O Mother (ammA)! Please be kind enough (daya cEyavE); come (rA) (rAvammA) to protect (brOva).

Anupallavi

O dEvI mInAkshi who remains (unna) as (ai) wish yielding gem (cintA maNi) (maNiyaiyunna) for all (ellanu) those (vAriki) (vArikellanu) who worship (sEvincE) You!
O dEvI mInAkshi ! Please come to protect me. O Mother! Please be kind enough; come to protect.

Charanam

O bAlA! Why (ElA) indifference (parAku) (parAkElA) towards me (nApai) who has trusted (nammina) You (ninnE) very much (cAlA) that (ani) You alone (nIvE) are my refuge (gati) (gatiyani)? Please show compassion (daya cEyu). Does it (idi) behove (mELA) You (nIku) (nIkidi), O Divine (divya) Mother (ambA) (divyAmbA)?
O kAlA (literally black or destroyer)! O Queen (rANI) of heaven (divi)! O Virtuous (sadguNa) by nature (SIlA)! O Sweet voiced (vANI) like parrot (kIra)! O dEvI! O Mother whose tresses (vENI) are dark (nIla) like rain-cloud (nIrada)! O Mother (jananI) of three Worlds (trilOka)! O dEvI! O mahESvarI (mahA ISvarI) (OR O Consort of Siva – mahESvara)! O bhavAnI (OR O Consort of Siva – bhava)!
O dEvI mInAkshi ! Please come to protect me. O Mother! Please be kind enough; come to protect.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.