Main Menu

Devi Ni Pada Sarasamule (దేవీ నీ పద సారసములే)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Kambhoji

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Devi Ni Pada Sarasamule | దేవీ నీ పద సారసములే     
Album: Unknown | Voice: Ambujam Viswanathan
Awaiting Contributions
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

దేవీ నీ పద సారసములే
దిక్కు వేరే గతియెవరమ్మా నా (దేవీ)

అనుపల్లవి

శ్రీ వెలయు మధుర నెలకొన్న
చిద్రూపిణీ శ్రీ మీనాక్షమ్మా (దేవీ)

చరణం 1

అనాథ రక్షకి అనేటి బిరుదు
నీకనాది గదా లోక
నాయకీ ధరలో కృపా నిధి
నీ కన్నాయెవరమ్మా మాయమ్మా
కన్నాకు లతా లవిత్రీ నాపై
కటాక్షించవే వేగమే
చిన్నా వెతలు నీవు దీర్చి నన్ను
రక్షించుటకిది మంచి సమయమమ్మా (దేవి)

చరణం 2

కదంబ కానన మయూరీ నీవే
గదంబా శంకరీ
చండ దానవ మద ఖండితా
మృడానీ శుక పాణీ కల్యాణీ
సదా నీ ధ్యానము సేయువారికి
గదా సామ్రాజ్యము
చిదానంద రూపుడైయున్న శ్రీ
సదా-శివుని రాణీ మధుర వాణీ (దేవి)

చరణం 3

ఉమా రమా శ్యామ కృష్ణ నుతా గిరి
కుమారీ కౌమారీ నీ
సమానమెవరు బ్రోవ నీకు
భారమా జగత్సాక్షీ మీనాక్షీ
తామసము జేసితే నీకిది
న్యాయమా ఇంత జాగేలనే
వేమారు నీ పాద దర్శనము లభించి
నీ మాటలు వినగ వచ్చితినమ్మా (దేవి)


பல்லவி

தே3வீ நீ பத3 ஸாரஸமுலே
தி3க்கு வேரே க3தி(யெ)வ(ர)ம்மா நா (தே3வீ)

அனுபல்லவி

ஸ்ரீ வெலயு மது4ர நெலகொன்ன
சித்3-ரூபிணீ ஸ்ரீ மீனா(க்ஷ)ம்மா (தே3வீ)

சரணம் 1

அனாத2 ரக்ஷகி அனேடி பி3ருது3
நீ(க)னாதி3 க3தா3 லோக
நாயகீ த4ரலோ க்ரு2பா நிதி4
நீ கன்னா(யெ)வ(ர)ம்மா மா(ய)ம்மா
கன்னாகு லதா லவித்ரீ நாபை
கடாக்ஷிஞ்சவே வேக3மே
சின்னா வெதலு நீவு தீ3ர்சி நன்னு
ரக்ஷிஞ்சுட(கி)தி3 மஞ்சி ஸமய(ம)ம்மா (தே3வி)

சரணம் 2

கத3ம்ப3 கானன மயூரீ நீவே
க3(த3)ம்பா3 ஸ1ங்கரீ
சண்ட3 தா3னவ மத3 க2ண்டி3தா
ம்ரு2டா3னீ ஸு1க பாணீ கல்யாணீ
ஸதா3 நீ த்4யானமு ஸேயுவாரிகி
க3தா3 ஸாம்ராஜ்யமு
சி(தா3)னந்த3 ரூபுடை3(யு)ன்ன ஸ்ரீ
ஸதா3-ஸி1வுனி ராணீ மது4ர வாணீ (தே3வி)

சரணம் 3

உமா ரமா ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண நுதா கி3ரி
குமாரீ கௌமாரீ நீ
ஸமான(மெ)வரு ப்3ரோவ நீகு
பா4ரமா ஜக3த்-ஸாக்ஷீ மீனாக்ஷீ
தாமஸமு ஜேஸிதே நீ(கி)தி3
ந்யாயமா இந்த ஜா(கே3)லனே
வேமாரு நீ பாத3 த3ர்ஸ1னமு லபி4ஞ்சி
நீ மாடலு வினக3 வச்சிதி(ன)ம்மா (தே3வி)


ಪಲ್ಲವಿ

ದೇವೀ ನೀ ಪದ ಸಾರಸಮುಲೇ
ದಿಕ್ಕು ವೇರೇ ಗತಿಯೆವರಮ್ಮಾ ನಾ (ದೇವೀ)

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಶ್ರೀ ವೆಲಯು ಮಧುರ ನೆಲಕೊನ್ನ
ಚಿದ್ರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮಾ (ದೇವೀ)

ಚರಣಂ 1

ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕಿ ಅನೇಟಿ ಬಿರುದು
ನೀಕನಾದಿ ಗದಾ ಲೋಕ
ನಾಯಕೀ ಧರಲೋ ಕೃಪಾ ನಿಧಿ
ನೀ ಕನ್ನಾಯೆವರಮ್ಮಾ ಮಾಯಮ್ಮಾ
ಕನ್ನಾಕು ಲತಾ ಲವಿತ್ರೀ ನಾಪೈ
ಕಟಾಕ್ಷಿಂಚವೇ ವೇಗಮೇ
ಚಿನ್ನಾ ವೆತಲು ನೀವು ದೀರ್ಚಿ ನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಂಚುಟಕಿದಿ ಮಂಚಿ ಸಮಯಮಮ್ಮಾ (ದೇವಿ)

ಚರಣಂ 2

ಕದಂಬ ಕಾನನ ಮಯೂರೀ ನೀವೇ
ಗದಂಬಾ ಶಂಕರೀ
ಚಂಡ ದಾನವ ಮದ ಖಂಡಿತಾ
ಮೃಡಾನೀ ಶುಕ ಪಾಣೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಸದಾ ನೀ ಧ್ಯಾನಮು ಸೇಯುವಾರಿಕಿ
ಗದಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮು
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪುಡೈಯುನ್ನ ಶ್ರೀ
ಸದಾ-ಶಿವುನಿ ರಾಣೀ ಮಧುರ ವಾಣೀ (ದೇವಿ)

ಚರಣಂ 3

ಉಮಾ ರಮಾ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನುತಾ ಗಿರಿ
ಕುಮಾರೀ ಕೌಮಾರೀ ನೀ
ಸಮಾನಮೆವರು ಬ್ರೋವ ನೀಕು
ಭಾರಮಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ
ತಾಮಸಮು ಜೇಸಿತೇ ನೀಕಿದಿ
ನ್ಯಾಯಮಾ ಇಂತ ಜಾಗೇಲನೇ
ವೇಮಾರು ನೀ ಪಾದ ದರ್ಶನಮು ಲಭಿಂಚಿ
ನೀ ಮಾಟಲು ವಿನಗ ವಚ್ಚಿತಿನಮ್ಮಾ (ದೇವಿ)


पल्लवि

देवी नी पद सारसमुले
दिक्कु वेरे गति(यॆ)व(र)म्मा ना (देवी)

अनुपल्लवि

श्री वॆलयु मधुर नॆलकॊन्न
चि(द्रू)पिणी श्री मीना(क्ष)म्मा (देवी)

चरणम् 1

अनाथ रक्षकि अनेटि बिरुदु
नी(क)नादि गदा लोक
नायकी धरलो कृपा निधि
नी कन्ना(यॆ)व(र)म्मा मा(य)म्मा
कन्नाकु लता लवित्री नापै
कटाक्षिञ्चवे वेगमे
चिन्ना वॆतलु नीवु दीर्चि नन्नु
रक्षिञ्चुट(कि)दि मञ्चि समय(म)म्मा (देवि)

चरणम् 2

कदम्ब कानन मयूरी नीवे
ग(द)म्बा शङ्करी
चण्ड दानव मद खण्डिता
मृडानी शुक पाणी कल्याणी
सदा नी ध्यानमु सेयुवारिकि
गदा साम्राज्यमु
चि(दा)नन्द रूपुडै(यु)न्न श्री
सदा-शिवुनि राणी मधुर वाणी (देवि)

चरणम् 3

उमा रमा श्याम कृष्ण नुता गिरि
कुमारी कौमारी नी
समान(मॆ)वरु ब्रोव नीकु
भारमा जग(त्सा)क्षी मीनाक्षी
तामसमु जेसिते नी(कि)दि
न्यायमा इन्त जा(गे)लने
वेमारु नी पाद दर्शनमु लभिञ्चि
नी माटलु विनग वच्चिति(न)म्मा (देवि)


pallavi

dEvI 1nI pada sArasamulE
dikku vErE gati(y)evar(a)mmA nA (dEvI)

anupallavi

SrI velayu madhura nelakonna
cid-rUpiNI SrI mInAksh(a)mmA (dEvI)

caraNam 1

anAtha rakshaki anETi birudu
nIk(a)nAdi gadA lOka
nAyakI dharalO kRpA nidhi
nI kannA(y)evar(a)mmA mA(y)ammA
2kannAku latA lavitrI nApai
kaTAkshincavE vEgamE
cinnA vetalu nIvu dIrci nannu
3rakshincuTak(i)di manci samayam(a)mmA (dEvi)


പല്ലവി

ദേവീ നീ പദ സാരസമുലേ
ദിക്കു വേരേ ഗതിയെവരമ്മാ നാ (ദേവീ)

അനുപല്ലവി

ശ്രീ വെലയു മധുര നെലകൊന്ന
ചിദ്രൂപിണീ ശ്രീ മീനാക്ഷമ്മാ (ദേവീ)

ചരണമ് 1

അനാഥ രക്ഷകി അനേടി ബിരുദു
നീകനാദി ഗദാ ലോക
നായകീ ധരലോ കൃപാ നിധി
നീ കന്നായെവരമ്മാ മായമ്മാ
കന്നാകു ലതാ ലവിത്രീ നാപൈ
കടാക്ഷിഞ്ചവേ വേഗമേ
ചിന്നാ വെതലു നീവു ദീര്ചി നന്നു
രക്ഷിഞ്ചുടകിദി മഞ്ചി സമയമമ്മാ (ദേവി)

ചരണമ് 2

കദമ്ബ കാനന മയൂരീ നീവേ
ഗദമ്ബാ ശങ്കരീ
ചണ്ഡ ദാനവ മദ ഖണ്ഡിതാ
മൃഡാനീ ശുക പാണീ കല്യാണീ
സദാ നീ ധ്യാനമു സേയുവാരികി
ഗദാ സാമ്രാജ്യമു
ചിദാനന്ദ രൂപുഡൈയുന്ന ശ്രീ
സദാ-ശിവുനി രാണീ മധുര വാണീ (ദേവി)

ചരണമ് 3

ഉമാ രമാ ശ്യാമ കൃഷ്ണ നുതാ ഗിരി
കുമാരീ കൌമാരീ നീ
സമാനമെവരു ബ്രോവ നീകു
ഭാരമാ ജഗത്സാക്ഷീ മീനാക്ഷീ
താമസമു ജേസിതേ നീകിദി
ന്യായമാ ഇന്ത ജാഗേലനേ
വേമാരു നീ പാദ ദര്ശനമു ലഭിഞ്ചി
നീ മാടലു വിനഗ വച്ചിതിനമ്മാ (ദേവി)


Pallavi

O My (nA) dEvI! Only Your (nI) feet (pada) lotus (sArasamulE) are my refuge (dikku). O Mother (ammA)! Who (evaru) else (vErE) is my refuge (gati) (gatiyevarammA)?

Anupallavi

O Mother (ammA) SrI mInAkshi (mInAkshammA) – consciousness (cit) embodied (rUpiNI) (cidrUpiNI) – abiding (nelakonna) in the prosperous (SrI velayu) town of madurai (madhura)!
O dEvI! Only Your feet lotus are my refuge. O Mother! Who else is my refuge?

Charanam

O Ruler (nAyakI) of Worlds (lOka)! Isn’t (gadA) the appellation (birudu) of being (anETi) protector (rakshaki) of destitutes (anAtha), eternal (anAdi) (literally beginning-less) for You (nIku) (nIkanAdi)? O Mother (ammA)! In this Earth (dharalO) who (evaru) is Ocean (nidhi) of Compassion (kRpA) more than (kannA) (kannAyevarammA) You (nI)? O My (mA) Mother (ammA) (mAyammA)!
O Relisher of fresh betel leaves (kannAku latA lavitrI)! Please show grace (kaTAkshincavE) towards me (nApai) quickly (vEgamE). O Mother (ammA)! This (idi) is the opportune (manci) (literally good) moment (samayamu) (samayamammA) for You (nIvu) to relieve (dIrci) my trivial (cinnA) sorrows (vetalu) and protect (rakshincuTaku) (rakshincuTakidi) me (nannu).
O dEvI! Only Your feet lotus are my refuge. O Mother! Who else is my refuge?

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.