Main Menu

Dharma Shravana Videtake (ಧರ್ಮ ಶ್ರಾವಣ ವಿದೆತಕೆ)

lord krishna;

Composer: Purandaradasu popularly known as Purandaradasu (ಪುರಂದರ ದಾಸ), (1484-1564) was born in a village called Kshemapura, near Tirthahalli, Shivamogga District, Karnataka State . His parents Varadappa Nayaka and Leelavati.Vyasa Raya was his guru More…

Raagam: durga

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 M1 D2 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

Taalam: Adi

Language: Kannada (ಕನ್ನಡ)


Purandara Dasa

Purandara Dasa

Recitals


Dharma Shravana Videtake | ಧರ್ಮ ಶ್ರಾವಣ ವಿದೆತಕೆ     
Voice: D Seshachari & D Raghavachari(Hyderabad Brothers)

Dharma Shravana Videtake | ಧರ್ಮ ಶ್ರಾವಣ ವಿದೆತಕೆ     
Album: Gaanam | Voice: Priya Sisters
.

Awaitng Contribution.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Kannada. Other languages are for your convenience.Pallavi

ಧರ್ಮ ಶ್ರವಣ ವಿದೇತಕೆ ಮೂರ್ಖಗೆ

Anupallavi

ಕರ್ಮಾನುಷ್ಟಾನವನೆಸಗದಿರುವ ದುರ್ಮತಿಗೇತಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ

Charanam 1

ಕೊನಗೆ ವೀಣಾ ಗಾನವಿದೇತಕೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವೇತಕೆ ಮರ್ಕ್ಟಗೆ
ತ್ರಾಣವು ತೊಲಗಿದ ಹೆಣ್ಣಿಗೇತಕೆ ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಹರವು ಕೊರಳಿಗೆ

Charanam 2

ಸದು ರಸಾನ್ನವಿದೇತಕೆ ಗರ್ತಭ ಉಡುಗೊರೆ ಸಹಿತಲೇ ಶ್ವಾನನಿಗೆ
ಕಡುವ್ರ್ತ್ಥಗೆ ಮೈ ನೆರೆದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಡನೆ ಭೋಗಿಪೆನೆಮ್ಬಭಿಲಾಷೆಯೇಕೆ

Charanam 3

ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡಗೆ ದೀಪವಿದೇತಕೆ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೇತಕೆ ಕುಲ ಧರ್ಮ
ಶ್ರ್ಷ್ಟಿಯೊಳಧಮಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಾಜಿಪೆನೆಂಬ ಅಭಿಲಾಕ್ಷೆಯೇತಕೆ


Pallavi

ధర్మ ష్రవణ విదేతకె మూర్ఖగె

Anupallavi

కర్మానుశ్టానవనెసగదిరువ దుర్మతిగేతకె బ్రాహ్మణ జన్మ

Charanam 1

కోణగె వీణా గానవిదేతకె మాణిక్యవేతకె మర్క్టగె
త్రాణవు తొలగిద హెణ్ణిగేతకె కట్టాణి ముత్తిన హారవు కొరళిగె

Charanam 2

శడు రసాన్నవిదేతకె గర్తభ ఉడుగొరె సహితలె ష్వాననిగె
కడువ్ర్త్థగె మై నెరెద హెణ్ణిన ఒడనె భోగిపెనెంబభిలాశెయేకె

Charanam 3

హుట్టు కురుడగె దీపవిదేతకె భ్రశ్టనిగేతకె కుల ధర్మ
ష్ర్శ్టియొళధమగె పురందర విట్టలన ముట్టి భజిపెనెంబ అభిలాక్శెయేతకె


Pallavi

தர்ம ஷ்ரவந விடேடகெ மூர்ககெ

Anupallavi

கர்மானுஸ்டானவனெஸகடிருவ டுர்மடிகேடகெ ப்ராஹ்மந ஜன்ம

Charanam 1

கோநகெ வீநா கானவிடேடகெ மாநிக்யவேடகெ மர்க்டகெ
ட்ராநவு டொலகிட ஹெந்நிகேடகெ கட்டாநி முட்டின ஹாரவு கொரளிகெ

Charanam 2

ஸடு ரஸான்னவிடேடகெ கர்டப உடுகொரெ ஸஹிடலெ ஷ்வானனிகெ
கடுவ்ர்ட்தகெ மை னெரெட ஹெந்நின ஒடனெ போகிபெனெம்பபிலாஸெயேகெ

Charanam 3

ஹுட்டு குருடகெ டீபவிடேடகெ ப்ரஸ்டனிகேடகெ குல தர்ம
ஷ்ர்ஸ்டியொளதமகெ புரன்டர விட்டலன முட்டி பஜிபெனெம்ப அபிலாக்ஸெயேடகெ


Pallavi

dharma shravaNa vidEtake mUrkhage

Anupallavi

karmAnuSTAnavanesagadiruva durmatigEtake brAhmaNa janma

Charanam 1

kONage vINA gAnavidEtake mANikyavEtake markTage
trANavu tolagida heNNigEtake kaTTANi muttina hAravu koraLige

Charanam 2

SaDu rasAnnavidEtake gartabha uDugore sahitale shvAnanige
kaDuvrtthage mai nereda heNNina oDane bhOgipenembabhilASeyEke

Charanam 3

huTTu kuruDage dIpavidEtake bhraSTanigEtake kula dharma
shrSTiyoLadhamage purandara viTTalana muTTi bhajipenemba abhilAkSeyEtake


Pallavi

dharma shravana videtake murkhage

Anupallavi

karmanustanavanesagadiruva durmatigetake brahmana janma

Charanam 1

konage vina ganavidetake manikyavetake marktage
tranavu tolagida hennigetake kattani muttina haravu koralige

Charanam 2

sadu rasannavidetake gartabha udugore sahitale shvananige
kaduvrtthage mai nereda hennina odane bhogipenembabhilaseyeke

charanam 3

huttu kurudage dipavidetake bhrastanigetake kula dharma
shrstiyoladhamage purandara vittalana mutti bhajipenemba abhilakseyetake

.

Awaitng Contribution.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.