Main Menu

Dharmatma (ధర్మాత్మ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kEdaara gowLa

Talam: jhampa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Dharmatma | ధర్మాత్మ     
Voice: K. Raman


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ధర్మాత్మ నన్నిపుడు దయ జూడవేయన
మర్మమున పలుకునది మంచిదో

Charanams

1. పతిత పావనుడని బాగ పేరై నీకు
1మతి లేకయుండునది మంచిదో (ధర్మ)

2. గతి లేని నను నీవు కావవేయంటి
సమ్మతి లేకయుండునది మంచిదో (ధర్మ)

3. 2నిను జూడ పది వేల కనులు కావలెనంటి
మనుపకయుండునది మంచిదో (ధర్మ)

4. 3ఏమి నేరను పాదమే మిగుల గతియంటి
నా మీద నెపమెంచుట మంచిదో (ధర్మ )

5. నీదు మాయల చేత నిష్ఠూరమేల
మమ్మాదుకోకనుయుండ మంచిదో (ధర్మ)

6. నాటి వచనములెల్ల నయము సేయవేయంటి
4మాటాడకుండునది మంచిదో (ధర్మ)

7. రాజ నుత శ్రీ త్యాగరాజ రక్షక శ్రిత
సమాజ నను 5మరచునది మంచిదో రామ (ధర్మ)

Variations

* General – ‘రామ’ appears at the end of pallavi and all caraNas in some books.
3ఏమి నేరను – ఏమి నేరము
4మాటాడకుండునది – మాటలాడకుండునది
5మరచునది – మరచినది
.


Pallavi

த4ர்மாத்ம நன்னிபுடு3 த3ய ஜூட3வேயன
மர்மமுன பலுகுனதி3 மஞ்சிதோ3

Charanams

1. பதித பாவனுட3னி பா3க3 பேரை நீகு
1மதி லேகயுண்டு3னதி3 மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம)

2. க3தி லேனி நனு நீவு காவவேயண்டி
ஸம்மதி லேகயுண்டு3னதி3 மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம)

3. 2நினு ஜூட3 பதி3 வேல கனுலு காவலெனண்டி
மனுபகயுண்டு3னதி3 மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம)

4. 3ஏமி நேரனு பாத3மே மிகு3ல க3தியண்டி
நா மீத3 நெபமெஞ்சுட மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம )

5. நீது3 மாயல சேத நிஷ்டூ2ரமேல
மம்மாது3கோகனுயுண்ட3 மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம)

6. நாடி வசனமுலெல்ல நயமு ஸேயவேயண்டி
4மாடாட3குண்டு3னதி3 மஞ்சிதோ3 (த4ர்ம)

7. ராஜ நுத ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ ரக்ஷக ச்ரித
ஸமாஜ நனு 5மரசுனதி3 மஞ்சிதோ3 ராம (த4ர்ம)

Variations

* General – ‘ராம’ appears at the end of pallavi and all caraNas in some books.
3ஏமி நேரனு – ஏமி நேரமு
4மாடாட3குண்டு3னதி3 – மாடலாட3குண்டு3னதி3
5மரசுனதி3 – மரசினதி3
.


Pallavi

ಧರ್ಮಾತ್ಮ ನನ್ನಿಪುಡು ದಯ ಜೂಡವೇಯನ
ಮರ್ಮಮುನ ಪಲುಕುನದಿ ಮಂಚಿದೋ

Charanams

1. ಪತಿತ ಪಾವನುಡನಿ ಬಾಗ ಪೇರೈ ನೀಕು
1ಮತಿ ಲೇಕಯುಂಡುನದಿ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ)

2. ಗತಿ ಲೇನಿ ನನು ನೀವು ಕಾವವೇಯಂಟಿ
ಸಮ್ಮತಿ ಲೇಕಯುಂಡುನದಿ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ)

3. 2ನಿನು ಜೂಡ ಪದಿ ವೇಲ ಕನುಲು ಕಾವಲೆನಂಟಿ
ಮನುಪಕಯುಂಡುನದಿ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ)

4. 3ಏಮಿ ನೇರನು ಪಾದಮೇ ಮಿಗುಲ ಗತಿಯಂಟಿ
ನಾ ಮೀದ ನೆಪಮೆಂಚುಟ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ )

5. ನೀದು ಮಾಯಲ ಚೇತ ನಿಷ್ಠೂರಮೇಲ
ಮಮ್ಮಾದುಕೋಕನುಯುಂಡ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ)

6. ನಾಟಿ ವಚನಮುಲೆಲ್ಲ ನಯಮು ಸೇಯವೇಯಂಟಿ
4ಮಾಟಾಡಕುಂಡುನದಿ ಮಂಚಿದೋ (ಧರ್ಮ)

7. ರಾಜ ನುತ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಶ್ರಿತ
ಸಮಾಜ ನನು 5ಮರಚುನದಿ ಮಂಚಿದೋ ರಾಮ (ಧರ್ಮ)

Variations

* General – ‘ರಾಮ’ appears at the end of pallavi and all caraNas in some books.
3ಏಮಿ ನೇರನು – ಏಮಿ ನೇರಮು
4ಮಾಟಾಡಕುಂಡುನದಿ – ಮಾಟಲಾಡಕುಂಡುನದಿ
5ಮರಚುನದಿ – ಮರಚಿನದಿ
.


Pallavi

धर्मात्म नन्निपुडु दय जूडवेयन
मर्ममुन पलुकुनदि मञ्चिदो

Charanams

1. पतित पावनुडनि बाग पेरै नीकु
1मति लेकयुण्डुनदि मञ्चिदो (धर्म)

2. गति लेनि ननु नीवु काववेयण्टि
सम्मति लेकयुण्डुनदि मञ्चिदो (धर्म)

3. 2निनु जूड पदि वेल कनुलु कावलॆनण्टि
मनुपकयुण्डुनदि मञ्चिदो (धर्म)

4. 3एमि नेरनु पादमे मिगुल गतियण्टि
ना मीद नॆपमॆञ्चुट मञ्चिदो (धर्म )

5. नीदु मायल चेत निष्ठूरमेल
मम्मादुकोकनुयुण्ड मञ्चिदो (धर्म)

6. नाटि वचनमुलॆल्ल नयमु सेयवेयण्टि
4माटाडकुण्डुनदि मञ्चिदो (धर्म)

7. राज नुत श्री त्यागराज रक्षक श्रित
समाज ननु 5मरचुनदि मञ्चिदो राम (धर्म)

Variations

* General – ‘राम’ appears at the end of pallavi and all caraNas in some books.
3एमि नेरनु – एमि नेरमु
4माटाडकुण्डुनदि – माटलाडकुण्डुनदि
5मरचुनदि – मरचिनदि
.


Pallavi
dharmātma nannipuḍu daya jūḍavēyana
marmamuna palukunadi mañcidō

Charanams
1. patita pāvanuḍani bāga pērai nīku
1mati lēkayuṇḍunadi mañcidō (dharma)

2. gati lēni nanu nīvu kāvavēyaṇṭi
sammati lēkayuṇḍunadi mañcidō (dharma)

3. 2ninu jūḍa padi vēla kanulu kāvalenaṇṭi
manupakayuṇḍunadi mañcidō (dharma)

4. 3ēmi nēranu pādamē migula gatiyaṇṭi
nā mīda nepameñcuṭa mañcidō (dharma )

5. nīdu māyala cēta niṣṭhūramēla
mammādukōkanuyuṇḍa mañcidō (dharma)

6. nāṭi vacanamulella nayamu sēyavēyaṇṭi
4māṭāḍakuṇḍunadi mañcidō (dharma)

7. rāja nuta śrī tyāgarāja rakṣaka śrita
samāja nanu 5maracunadi mañcidō rāma (dharma)

Variations

* General – ‘rāma’ appears at the end of pallavi and all caraNas in some books.
3ēmi nēranu – ēmi nēramu
4māṭāḍakuṇḍunadi – māṭalāḍakuṇḍunadi
5maracunadi – maracinadi
.


Pallavi

O Virtuous Lord! While I beseech You ‘show mercy on me now’, is it good for You to talk secretively?

Charanams

1. While having a great fame as redeemer of the fallen, is it good for You to remain without understanding?

2. I entreated You ‘protect me who has no refuge’; is it good for You to be not in agreement with that?

3. I said ‘one needs ten thousand eyes in order to behold You’; is it good for You to remain careless?

4. I said ‘I know nothing; Your holy feet alone are my refuge’; is it good for You to count (or consider) my faults?

5. Why this harshness because of Your grand illusion (OR) why this cruelty by Your deceptions? is it good for You to remain without supporting me?

6. I besought ‘please fulfil all Your promises made earlier’; is it good for You to remain without even talking to me?

7. O Lord Rama praised by Kings! O Protector of this Thyagaraja! O Lord found in the assembly of dependents! O Lord Rama! is it good for You to forget me?
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.