Main Menu

Dhurjati

Pending cleanup , corrections

Dhurjati (Telugu: ధూర్జటి) (ce 1480-1545) was one of the preeminent poets of medieval telugu literature. He was the 8th member of the great group of poets popularly dubbed as Astadiggajalu in the court of the Emperor of Vijayanagara Empire, Sri Krishnadevaraya.

A native of Srikalahasti in present days of Chittoor district – Andhra Pradesh, Dhurjati was born to Singamma rama (mother) and Jakayya Narayana (father) and was the grandson of Jakkayya. He referred to this area as pottapinadu after the earlier chola kingdom based at pottapi in cuddapah district. (trivia: before that, for more than a thousand years cuddapah and some parts of chittoor area were known as hiranya rashtram and other parts of chittoor area were known as vengo rashtram). His parents were singama rama narayana And jakkaya narayana. The names indicate that he could have been a vaishnava before he became a strong saiva.

Sl.NoPoem Name
1Shreevidhyuthkavithaajavamjana Mahaajeemutha | శ్రీవిద్యుత్కవితాజవంజన మహాజీమూత
2Vaannivallabha Dhurbhanbagu Bhavadhwaarabunannilchini | వాణీనల్లభ దుర్లభంబగు భవద్వారంబునన్నిల్చిని
3Anthaa Midhya Thalanchichoochina Narom | అంతా మిధ్య తలంచిచూచిన నరుం
4Nee Nasam Dhodabaatumaata Vinumaa | నీ నాసం దొడబాటుమాట వినుమా
5Bhavakeelli Madhiraamadhabuna Mahaa | భవకేళీ మదిరామదంబున మహా
6Swaamidhroohamuchesi Verokani | స్వామిద్రోహముచేసి వేరొకని
7Dhivijakkshmaarooha Dhenurathna Ghanabhoothin | దివిజక్ష్మారుహ దేనురత్న ఘనభూతిన్
8Neetho Yuddhamu Cheyanopagavithaa | నీతో యుద్దము చేయనోపగవితా
9Aalun Biddalu Thallidhandrulu | ఆలున్ బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు
10Nippai Paathakaodhoolasailamadachun | నిప్పై పాతకఁదూలశైలమడచున్
11Veedembabbina Yappudun Damanuthul | వీడెంబబ్బిన యప్పుడున్ దమనుతుల్
12Ninuu Sevimpaga Naapadhalpodamanee | నిను సేవింపగ నాపదల్పొడమనీ
13Ee Vedhambu Patincheloothabhuganga | ఏ వేదంబు పఠించెలూతభుజగం
14Ninne Roopamugaa Bhajinthu | నిన్నే రూపముగా భజింతు
15Ninu Naavaakita Gaavumantinoo | నిను నావాకిట గావుమంటినో
16Rralan Ruvvagaa Cheathuluaadavu | ఱాలన్ రువ్వగా చేతులాడవు
17Raajulmathulu Vaariseava Naraka | రాజుల్మత్తులు వారిసేవ నరక
18Nee Roopambu Dalampagaa | నీ రూపంబు దలంపగా
19Neekun Maamsamuvaanchayeni | నీకున్ మాంసమువాంఛయేని
20Raajai Dhuskruthichendhe | రాజై దుష్కృతిచెందె
21Raajaarthaathurudainacho | రాజార్థాతురుడైనచో
22Tharagal Pippalapathramul Merruguta | తరగల్ పిప్పలపత్రముల్ మెఱుగుట
23Ninnunnamminareethi Nammu Norulan | నిన్నున్నమ్మినరీతి నమ్ము నొరులన్
24Nee Panchabadiyundagaa Galigina | నీ పంచబడియుండగా గలిగిన
25Nee Peerun Bhavadhaghre Theerthamu | నీ పేరున్ భవదంఘ్రి తీర్థము
26Amma Yayyayatanchu Nevvarininae | అమ్మా యయ్యయటంచు నెవ్వరినినే
27Kodukul Puttaratanchu Needthu | కొడుకుల్ పుట్టరటంచు నేడ్తు
28Grahadoshambulu Dhurimithamulu | గ్రహదోషంబులు దుర్నిమిత్తములు
29Adugabonika Navya Maarthulam | అడుగంబోనిక నన్య మార్గరతులం
30Madhamaathangamuladhalabulu Haru | మదమాతంగములదలంబులు హరు
31Rosiroyadhu kaaminee Janula | రోసిరోయదు కామినీ జనుల
32Ennellundudhu Naemi Gadhunika | ఎన్నేళ్ళుండుదు నేమి గందునిక
33Chaavangaalamu Chaevauterigiyum | చావంగాలము చేరువౌటెరిగియుం
34Dhinamunjithamulo Suvarnamukharee | దినముంజిత్తములో సువర్ణముఖరీ
35Aalanchunmedagatti Saaniki Napa | ఆలంచున్మెడగట్టి శానికి నప
36Thanuvae Nithyamugaanonaraupamadhilae | తనువే నిత్యముగానొనర్పౌమదిలే
37Padhunaalgaela Mahaayuganbu | పదునాల్గేలె మహాయుగంబు
38Raajannanthanebovu Naa Krupayudha | రాజన్నంతనెబోవు నా కృపయుధ
39Munu Neechae Napavarga | మును నీచే నపవర్గ
40Pavamaanaashana Bhooshanaa | పవమానాశన భూషణా
41Amara Sthreela Raminchinanjedadhu | అమర స్త్రీల రమించినన్జెడదు
42Chanuvaaringani Yaedchuvaaru Jamudaa | చనువారింగని యేడ్చువారు జముడా
43Bhavadhuhkhanbulu Raajakeetamulanae | భవదుఃఖంబులు రాజకీటములనే
44Pavipushpanbagu Nagnimanchagu Nakoo | పవిపుష్పంబగు నగ్నిమంచగునకూ
45Laevo Gaanala Kandhamoola | లేవో గానల కందమూల
46Munu Naeputtina Puttulennigalavo | మును నేపుట్టిన పుట్టులెన్నిగలవో
47Thanuvendhaaka Dharithrinundu | తనువెందాక ధరిత్రినుండు
48Malabhooyishta Manojadhaamamu | మలభూయిష్ట మనోజధామము
49Jalakanbul Rasamul Prasoonamulu | జలకంబుల్ రసముల్ ప్రసూనములు
50Ae Lilannuthiyinpa Vachcha | ఏ లిలన్నుతియింప వచ్చ
51Paalum Buvvayu Bettedhan | పాలుం బువ్వయు బెట్టెదన్
52Kalanchunmakunambulamchu Gahayo | కలంచు న్మకునంబులంచు గహయో
53Thalameedha Gusuma Pradaasha | తలమీద గుసుమ ప్రడాశ
54Aalumbiddalu Mithrulun Hithulu | ఆలుంబిడ్డలు మిత్రులున్ హితులు
55Sulabhul Murkhula Nuththa | సులభుల్ మూర్ఖుల నుత్త
56Kaladhauthraadhiyu Nasthimaalikayu | కలదౌత్రాదియు నస్థిమాలికయు
57Shruthulabhyaasamucheysi Shaasthragarima | శ్రుతులభ్యాసముచేసి శాస్త్రగరిమ
58Gathi Neevamchu Bhajimchuvaara | గతి నీవంచు భజించువార
59Rathiraajudhdhathimeera Nokka Parigo | రతిరాజుద్దతిమీర నొక్క పరిగో
60Anmthaa Samdhayamey Shareera | అంతా సందయమే శరీర
61Samthoshimchithi Chaaluchaalu Rathiraa | సంతోషించితి చాలుచాలు రతిరా
62Sthothram Banyula Cheyyanollani | స్తోత్రం బన్యుల చేయనొల్లని
63Akalamkasthithinnilipi Naadhamanu | అకలంకస్థితిన్నిలిపి నాదమను
64Oka Yardhambunu Ninnu | ఒక యర్దంబును నిన్ను
65Shukamulkimshuka Pushpamulgani | శుకముల్కింశుక పుష్పముల్గని
66Okarimjampi Padhasthulai Brathuka | ఒకరింజంపి పదస్థులై బ్రతుక
67Nee Kaarunyamugalginatti Narudea | నీ కారుణ్యముగల్గినట్టి నరుడే
68Jnyaathuldhrohulu Vaamdruseyyu | జ్ఞాతుల్ద్రోహులు వాండ్రుసేయు
69Chadhuvulneyrchina Pamdithaadhamula | చదువుల్నేర్చిన పండితాధముల
70Rosidheytidhi Rothaleytivi Mano | రోసిదేటిది రోతలేటివి మనో
71Shreeshaileyku Bhajimthuno Yabhavu | శ్రీశైలేకు భజింతునో యభవు
72Ayavaarai Chariyimpavachchu | అయవారై చరియింపవచ్చు
73Maayaajaamda Karamdakoti | మాయాజాండ కరండకోటి
74Chavigaa Chuda Vinamga | చవిగా చూడ వినంగ
75Venukam Jeysina Ghora | వెనుకం జేసిన ఘోర
76Parisheelimchithi Mamthrathamthramulu | పరిశీలించితి మంత్రతంత్రములు
77Modhaln Cheysinavaari Dharmamulu | మొదల్న్ చేసినవారి దర్మములు
78Kaasamthaina Sukhambonarchuno | కాసంతైన సుఖంబొనర్చునొ
79Oka Putimchaka Kuduthakkuvagunea | ఒక పూటించక కూడుతక్కువగునే
80Keydhaaraadhi Samasthatheerthamulu | కేదారాది సమస్తతీర్థములు
81Thamakambappa Paraamganaajana | తమకంబప్ప పరాంగనాజన
82Veydham Dhittagaraadhugaani | వేధం దిట్టగరాదుగాని
83Pudaminninnoka Bilva Pathramuna | పుడమిన్నిన్నొక బిల్వ పత్రమున
84Viththajnyaanamu Paadhunithyamu | విత్తజ్ఞానము పాదునిత్యము
85Neepai Kaavyamu Jeppuchunna | నీపై కావ్యము జెప్పుచున్న
86Sampadhgarvamu Baaradhroli | సంపద్గర్వము బారద్రోలి
87Raajashreyniki Dhaasulai | రాజశ్రేణికి దాసులై
88Ninnanjudaro Monnajudaro Janul | నిన్నన్జూడరొ మొన్నజూడరొ జనుల్
89Vanney Yeynugutholudhappatamu | వన్నే యేనుగుతోలుదప్పటము
90Dhvaaradhvaaramulamdhugaamchukijana | ద్వారద్వారములందుగాంచుకిజన
91Ururam Janulella Bhikshamidaro | ఊరూరం జనులెల్ల భిక్షమిడరో
92Dhayajudumdani Gondharaadudhuru | దయజూడుండని గొందరాడుదురు
93Aaraavam Budhayimchey Thaarakamugaa | ఆరావం బుదయించే తారకముగా
94Nee Bhakthulpadhiveyla Bhamgula | నీ భక్తుల్పదివేల భంగుల
95Modhalan Bhakthulakichchinaadavugadhaa | మొదలన్ భక్తులకిచ్చినాడవుగదా
96Kaaladhvaara Kavaatabamdhanamu | కాలద్వార కవాటబందనము
97Padhiveylainanu Lokakamtakulachea | పదివేలైనను లోకకంటకులచే
98Thaathal Thallithamdriyun Mariyu | తాతల్ తల్లితండ్రియున్ మరియు
99Jaathulsepputa Seyvacheyyuta | జాతుల్సెప్పుట సేవచేయుట
100Chedugul Komdharakudicheyyaga | చెడుగుల్ కొందరకూడిచేయగ
101Bhasithoshshulanadhusaraamgulu | భసితోశ్శూళనదూసరాంగులు
102Jalajashreegala Mamchineellugalavey | జలజశ్రీగల మంచినీళ్ళుగలవే
103Ghadiyal Rentiko Mootiko | ఘడియల్ రెంటికో మూటికో
104Kshithilo Dhoddathuramga | క్షితిలో దొడ్డతురంగ
105Salilammulchiluka Pramaanamoka | సలిలమ్ముల్చిలుక ప్రమాణమొక
106Thamanethradhythi Thaame Chudasukhamai | తమనేత్రద్య్తి తామె చూడసుఖమై
107Patavadhrajju Bhujangavadhrajitha | పటవద్రజ్జు భుజంగవద్రజిత
108Ninu Nindhinchina Dhakshupa | నిను నిందించిన దక్షుపై
109Karidhaithyunborigonna Shoolamu | కరిదైత్యున్బొరిగొన్న శూలము
110Shuramunshurgamu Raayabhaaramu Marin | శురమున్శుర్గము రాయభారము
111Thanayungaanchi Dhanambuninchi | తనయుంగాంచి దనంబునించి
112Kshithinaathoththama Sathkaveeshvarudu | క్షితినాథోత్తమ సత్కవీశ్వరుడు
113Neekumgaani Kavithva Mevvariki | నీకుంగాని కవిత్వ మెవ్వరికి
114Nichchal Ninnu Bhujimchi | నిచ్చల్ నిన్ను భుజించి
115Kaayalgaache Vadhunakhaagramulachey | కాయల్గాచె వదూనఖాగ్రములచే
116Shamthambulpasanappudey Thanavunam | శంతంబుల్పసనప్పుడే తనవునం

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.