Main Menu

Durita Lataanusaari (దురిత లతానుసారి)

sitha rama kalyanam

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Durita Lataanusaari (దురిత లతానుసారి)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

దురిత లతానుసార భయ దుఃఖ కదమ్బము రామనామభీ
కరతల హేతిచేం దెగి వకావకలై చనకుణ్డ నేర్చునే
దరికొని మణ్డుచుణ్డు శిఖ దార్కొనిన శలబాదికీటకో
త్కరము విలీనమైచనవె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 80 ॥

తాత్పర్యము:

రామా!దయాసముద్రా!పాప లతలవంటి సంసారదుఃఖ సమూహము రామనామమనెడు భయంకరఖడ్గముచే ఖండఖండములుగా ఖండింపఁబడి నదింపకుండఁగలదా?మండునట్టి యగ్ని కదిసినచో మిసుతలు మున్నగు పురుగుల సమూహము నిప్పులోఁగలిసిపోకుండునా?తప్పక కలిసిపోవుననుట.


Poem:

durita latānusāra bhaya duḥkha kadambamu rāmanāmabhī
karatala hētichē~ṃ degi vakāvakalai chanakuṇḍa nērchunē
darikoni maṇḍuchuṇḍu śikha dārkonina śalabādikīṭakō
tkaramu vilīnamaichanave dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 80 ॥

दुरित लतानुसार भय दुःख कदम्बमु रामनामभी
करतल हेतिचे~ं दॆगि वकावकलै चनकुण्ड नेर्चुने
दरिकॊनि मण्डुचुण्डु शिख दार्कॊनिन शलबादिकीटको
त्करमु विलीनमैचनवॆ दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 80 ॥

து³ரித லதானுஸார ப⁴ய து³:க² கத³ம்ப³மு ராமனாமபீ⁴
கரதல ஹேதிசேம் தெ³கி³ வகாவகலை சனகுண்ட³ நேர்சுனே
த³ரிகொனி மண்டு³சுண்டு³ ஶிக² தா³ர்கொனின ஶலபா³தி³கீடகோ
த்கரமு விலீனமைசனவெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 80 ॥

ದುರಿತ ಲತಾನುಸಾರ ಭಯ ದುಃಖ ಕದಮ್ಬಮು ರಾಮನಾಮಭೀ
ಕರತಲ ಹೇತಿಚೇಂ ದೆಗಿ ವಕಾವಕಲೈ ಚನಕುಣ್ಡ ನೇರ್ಚುನೇ
ದರಿಕೊನಿ ಮಣ್ಡುಚುಣ್ಡು ಶಿಖ ದಾರ್ಕೊನಿನ ಶಲಬಾದಿಕೀಟಕೋ
ತ್ಕರಮು ವಿಲೀನಮೈಚನವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 80 ॥

ദുരിത ലതാനുസാര ഭയ ദുഃഖ കദംബമു രാമനാമഭീ
കരതല ഹേതിചേം ദെഗി വകാവകലൈ ചനകുംഡ നേര്ചുനേ
ദരികൊനി മംഡുചുംഡു ശിഖ ദാര്കൊനിന ശലബാദികീടകോ
ത്കരമു വിലീനമൈചനവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 80 ॥

দুরিত লতানুসার ভয দুঃখ কদংবমু রামনামভী
করতল হেতিচে~ং দেগি বকাবকলৈ চনকুংড নের্চুনে
দরিকোনি মংডুচুংডু শিখ দার্কোনিন শলবাদিকীটকো
ত্করমু বিলীনমৈচনবে দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 80 ॥

દુરિત લતાનુસાર ભય દુઃખ કદંબમુ રામનામભી
કરતલ હેતિચે~ં દેગિ વકાવકલૈ ચનકુંડ નેર્ચુને
દરિકોનિ મંડુચુંડુ શિખ દાર્કોનિન શલબાદિકીટકો
ત્કરમુ વિલીનમૈચનવે દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 80 ॥

ଦୁରିତ ଲତାନୁସାର ଭୟ ଦୁଃଖ କଦଂବମୁ ରାମନାମଭୀ
କରତଲ ହେତିଚେ~ଂ ଦେଗି ଵକାଵକଲୈ ଚନକୁଂଡ ନେର୍ଚୁନେ
ଦରିକୋନି ମଂଡୁଚୁଂଡୁ ଶିଖ ଦାର୍କୋନିନ ଶଲବାଦିକୀଟକୋ
ତ୍କରମୁ ଵିଲୀନମୈଚନଵେ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 80 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.