Main Menu

Durusuga Kripajuchi (దురుసుగా కృపజూచి)

Durga

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Saveri

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

Shyama Shastri
.

Recitals

Durusuga kripajuchi | దురుసుగా కృప     
Album: Unknown | Voice: M. Balamurali Krishna

Durusuga kripajuchi | దురుసుగా కృప     
Album: Unknown | Voice: M.S. Subbulakshmi

Durusuga kripajuchi | దురుసుగా కృప     
Album: Unknown | Voice: T.M. Krishna
Awaiting Contribution
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

దురుసుగా కృప జూచి సంతత-
మరోగ దృఢ శరీరముగ సలుపు నను

అనుపల్లవి

పరమ పావని కృపావని వినుత
పద సరోజ ప్రణతార్తి హరు రాణీ
పరాకు ధర్మ సంవర్ధని బహు
పరాకమల గుణా త్రిపుర సుందరీ (దురు)

చరణం 1

నీ సన్నిధిని జేరి గొలిచిన
నిన్నెపుడు తలచే సుజన
దాస జన భాగ్యమెటు తెలుపుదునో
ఓ సకల పాప శమనీ విను
ఓంకారి నియతి ఎటులనో
నీ సాటెవరే జగంబులను
నే నిరతము నిను గొలిచితి (దురు)

చరణం 2

ఏమో కలత జెంది మనమున
నేనెచ్చట గతి గానకను
నీ మహిమలెల్ల చెవులారగ విని
ఈ మనసులోని వెత దీర్చుటకీ
వేళ బహు నిపుణావని
కామాక్షీ నీవే వేరెవరు
కాదని తలచి గొలిచితిని (దురు)

చరణం 3

ధారా ధరవి నీల కచ లసితా
సరస కవితా నిచితా
సార ఘన-సార సిత దర హాసితా
వారి రుహ వారి వదనోచితా
వాగీశ వినుతా భృత నతా
నారాయణీ శ్యామ కృష్ణ వినుతా
నా మనవిని విను గిరి సుతా (దురు)

స్వర-సాహిత్య

సరోజ నయన నత జన పాలినివని
వేదములు మొరలిడగా-
నితరులెవరు మనవి విను కృప సలుప
పరాకు సలుప రాదిక నీవిపుడు (దురు)


பல்லவி

து3ருஸுகா3 க்ரு2ப ஜூசி ஸந்தத-
(ம)ரோக3 த்3ரு2ட4 ஸ1ரீரமுக3 ஸலுபு நனு

அனுபல்லவி

பரம பாவனி க்ரு2பாவனி வினுத
பத3 ஸரோஜ ப்ரண(தா)ர்தி ஹரு ராணீ
பராகு த4ர்ம ஸம்வர்த4னி ப3ஹு
பரா(க)மல கு3ணா த்ரிபுர ஸுந்த3ரீ (து3ரு)

சரணம் 1

நீ ஸன்னிதி4னி ஜேரி கொ3லிசின
நின்(னெ)புடு3 தலசே ஸுஜன
தா3ஸ ஜன பா4க்3ய(மெ)டு தெலுபுது3னோ
ஓ ஸகல பாப ஸ1மனீ வினு
ஓங்காரி நியதி எடுலனோ
நீ ஸா(டெ)வரே ஜக3ம்பு3லனு
நே நிரதமு நினு கொ3லிசிதி (து3ரு)

சரணம் 2

ஏமோ கலத ஜெந்தி3 மனமுன
நே(னெ)ச்சட க3தி கா3னகனு
நீ மஹிம(லெ)ல்ல செவுலாரக3 வினி
ஈ மனஸுலோனி வெத தீ3ர்சுட(கீ)
வேள ப3ஹு நிபுணா(வ)னி
காமாக்ஷீ நீவே வே(ரெ)வரு
கா(த3)னி தலசி கொ3லிசிதினி (து3ரு)

சரணம் 3

தா4ரா த4ரவி நீல கச லஸிதா
ஸரஸ கவிதா நிசிதா
ஸார க4ன-ஸார ஸித த3ர ஹாஸிதா
வாரி ருஹ வாரி வத3(னோ)சிதா
வா(கீ3)ஸ1 வினுதா ப்4ரு2த நதா
நாராயணீ ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண வினுதா
நா மனவினி வினு கி3ரி ஸுதா (து3ரு)

ஸ்வர-ஸாஹித்ய

ஸரோஜ நயன நத ஜன பாலினி(வ)னி
வேத3முலு மொர(லி)ட3கா3-
(னி)தரு(லெ)வரு மனவி வினு க்ரு2ப ஸலுப
பராகு ஸலுப ரா(தி3)க நீ(வி)புடு3 (து3ரு)


ಪಲ್ಲವಿ

ದುರುಸುಗಾ ಕೃಪ ಜೂಚಿ ಸಂತತ-
ಮರೋಗ ದೃಢ ಶರೀರಮುಗ ಸಲುಪು ನನು

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಪರಮ ಪಾವನಿ ಕೃಪಾವನಿ ವಿನುತ
ಪದ ಸರೋಜ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರು ರಾಣೀ
ಪರಾಕು ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ ಬಹು
ಪರಾಕಮಲ ಗುಣಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ (ದುರು)

ಚರಣಂ 1

ನೀ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ಜೇರಿ ಗೊಲಿಚಿನ
ನಿನ್ನೆಪುಡು ತಲಚೇ ಸುಜನ
ದಾಸ ಜನ ಭಾಗ್ಯಮೆಟು ತೆಲುಪುದುನೋ
ಓ ಸಕಲ ಪಾಪ ಶಮನೀ ವಿನು
ಓಂಕಾರಿ ನಿಯತಿ ಎಟುಲನೋ
ನೀ ಸಾಟೆವರೇ ಜಗಂಬುಲನು
ನೇ ನಿರತಮು ನಿನು ಗೊಲಿಚಿತಿ (ದುರು)

ಚರಣಂ 2

ಏಮೋ ಕಲತ ಜೆಂದಿ ಮನಮುನ
ನೇನೆಚ್ಚಟ ಗತಿ ಗಾನಕನು
ನೀ ಮಹಿಮಲೆಲ್ಲ ಚೆವುಲಾರಗ ವಿನಿ
ಈ ಮನಸುಲೋನಿ ವೆತ ದೀರ್ಚುಟಕೀ
ವೇಳ ಬಹು ನಿಪುಣಾವನಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನೀವೇ ವೇರೆವರು
ಕಾದನಿ ತಲಚಿ ಗೊಲಿಚಿತಿನಿ (ದುರು)

ಚರಣಂ 3

ಧಾರಾ ಧರವಿ ನೀಲ ಕಚ ಲಸಿತಾ
ಸರಸ ಕವಿತಾ ನಿಚಿತಾ
ಸಾರ ಘನ-ಸಾರ ಸಿತ ದರ ಹಾಸಿತಾ
ವಾರಿ ರುಹ ವಾರಿ ವದನೋಚಿತಾ
ವಾಗೀಶ ವಿನುತಾ ಭೃತ ನತಾ
ನಾರಾಯಣೀ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿನುತಾ
ನಾ ಮನವಿನಿ ವಿನು ಗಿರಿ ಸುತಾ (ದುರು)

ಸ್ವರ-ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸರೋಜ ನಯನ ನತ ಜನ ಪಾಲಿನಿವನಿ
ವೇದಮುಲು ಮೊರಲಿಡಗಾ-
ನಿತರುಲೆವರು ಮನವಿ ವಿನು ಕೃಪ ಸಲುಪ
ಪರಾಕು ಸಲುಪ ರಾದಿಕ ನೀವಿಪುಡು (ದುರು)


पल्लवि

दुरुसुगा कृप जूचि सन्तत-
(म)रोग दृढ शरीरमुग सलुपु ननु

अनुपल्लवि

परम पावनि कृपावनि विनुत
पद सरोज प्रण(ता)र्ति हरु राणी
पराकु धर्म संवर्धनि बहु
परा(क)मल गुणा त्रिपुर सुन्दरी (दुरु)

चरणम् 1

नी सन्निधिनि जेरि गॊलिचिन
नि(न्नॆ)पुडु तलचे सुजन
दास जन भाग्य(मॆ)टु तॆलुपुदुनो
ओ सकल पाप शमनी विनु
ओंकारि नियति ऎटुलनो
नी सा(टॆ)वरे जगम्बुलनु
ने निरतमु निनु गॊलिचिति (दुरु)

चरणम् 2

एमो कलत जॆन्दि मनमुन
ने(नॆ)च्चट गति गानकनु
नी महिम(लॆ)ल्ल चॆवुलारग विनि
ई मनसुलोनि वॆत दीर्चुट(की)
वेळ बहु निपुणा(व)नि
कामाक्षी नीवे वे(रॆ)वरु
का(द)नि तलचि गॊलिचितिनि (दुरु)

चरणम् 3

धारा धरवि नील कच लसिता
सरस कविता निचिता
सार घन-सार सित दर हासिता
वारि रुह वारि वद(नो)चिता
वा(गी)श विनुता भृत नता
नारायणी श्याम कृष्ण विनुता
ना मनविनि विनु गिरि सुता (दुरु)

स्वर-साहित्य

सरोज नयन नत जन पालिनि(व)नि
वेदमुलु मॊर(लि)डगा-
(नि)तरु(लॆ)वरु मनवि विनु कृप सलुप
पराकु सलुप रा(दि)क नी(वि)पुडु (दुरु)


pallavi

1durusugA kRpa jUci santatam-
arOga dRDha SarIramuga salupu nanu

anupallavi

parama pAvani 2kRpAvani vinuta
pada sarOja praNat(A)rti haru rANI
3parAku 4dharma saMvardhani bahu
3parAk(a)mala guNA tripura sundarI (duru)

caraNam 1

nI sannidhini jEri golicina
ninn(e)puDu talacE sujana
dAsa jana bhAgyam(e)Tu telupudunO
O 5sakala pApa SamanI vinu
OMkAri 6niyati eTulanO
7nI sAT(e)varE jagambulanu
8nE niratamu ninu goliciti (duru)

caraNam 2

EmO 9kalata jendi manamuna
nEn(e)ccaTa gati gAnakanu
nI mahimal(e)lla 10cevulAraga vini
I manasulOni veta dIrcuTak(I)
11vELa bahu nipuNA(va)ni
kAmAkshI nIvE vE(re)varu
kAd(a)ni talaci golicitini (duru)

caraNam 3

dhArA dharavi nIla kaca lasitA
12sarasa kavitA nicitA
sAra ghana-sAra sita 13dara hAsitA
vAri ruha vAri vadan(O)citA
14vAg-ISa vinutA bhRta natA
nArAyaNI 15SyAma kRshNa vinutA
16nA manavini vinu giri sutA (duru)

svara-sAhitya

sarOja nayana nata jana pAliniv(a)ni
vEdamulu moral(i)DagA(n)-
itarul(e)varu manavi vinu kRpa salupa
parAku salupa rAd(i)ka nIv(i)puDu (duru)


പല്ലവി

ദുരുസുഗാ കൃപ ജൂചി സന്തത-
മരോഗ ദൃഢ ശരീരമുഗ സലുപു നനു

അനുപല്ലവി

പരമ പാവനി കൃപാവനി വിനുത
പദ സരോജ പ്രണതാര്തി ഹരു രാണീ
പരാകു ധര്മ സംവര്ധനി ബഹു
പരാകമല ഗുണാ ത്രിപുര സുന്ദരീ (ദുരു)

ചരണമ് 1

നീ സന്നിധിനി ജേരി ഗൊലിചിന
നിന്നെപുഡു തലചേ സുജന
ദാസ ജന ഭാഗ്യമെടു തെലുപുദുനോ
ഓ സകല പാപ ശമനീ വിനു
ഓങ്കാരി നിയതി എടുലനോ
നീ സാടെവരേ ജഗമ്ബുലനു
നേ നിരതമു നിനു ഗൊലിചിതി (ദുരു)

ചരണമ് 2

ഏമോ കലത ജെന്ദി മനമുന
നേനെച്ചട ഗതി ഗാനകനു
നീ മഹിമലെല്ല ചെവുലാരഗ വിനി
ഈ മനസുലോനി വെത ദീര്ചുടകീ
വേള ബഹു നിപുണാവനി
കാമാക്ഷീ നീവേ വേരെവരു
കാദനി തലചി ഗൊലിചിതിനി (ദുരു)

ചരണമ് 3

ധാരാ ധരവി നീല കച ലസിതാ
സരസ കവിതാ നിചിതാ
സാര ഘന-സാര സിത ദര ഹാസിതാ
വാരി രുഹ വാരി വദനോചിതാ
വാഗീശ വിനുതാ ഭൃത നതാ
നാരായണീ ശ്യാമ കൃഷ്ണ വിനുതാ
നാ മനവിനി വിനു ഗിരി സുതാ (ദുരു)

സ്വര-സാഹിത്യ

സരോജ നയന നത ജന പാലിനിവനി
വേദമുലു മൊരലിഡഗാ-
നിതരുലെവരു മനവി വിനു കൃപ സലുപ
പരാകു സലുപ രാദിക നീവിപുഡു (ദുരു)


Pallavi

Please show mercy (kRpa jUci) quickly (durusugA) and make (salupu) me (nanu) always (santatamu) healthy (arOga) (literally disease free) (santatamarOga) and strong (dRDha) bodied (SarIramuga).

Anupallavi

O Supreme (parama) Sanctifier (pAvani)! O Merciful (kRpAvani)! O Mother whose feet (pada) lotus (sarOja) have been extolled (vinuta)! O Queen Consort (rANI) of Siva – praNata Arti hara (praNatArti haru) (literally one who relieves the distress of those who supplicate) (name of Lord Siva at tiruvaiyAru)!
Please pay attention (parAku), O dharma saMvardhani (literally one who makes dharma flourish) (name of mother at tiruvaiyAru)! Please pay more (bahu) attention (parAku). O Blemish-less (amala) (parAkamala) Virtuous (guNA)! O Mother tripura sundarI!
Please show mercy quickly and make me always healthy and strong bodied.

Charanam

1.Is it possible for me to state (telupudunO) as to what kind of (eTu) fortune (bhAgyamu) (bhAgyameTu) it is for those (jana) pious (sujana) devotees (dAsa) who come (jEri) to Your (nI) holy presence (sannidhini) and extol (golicina) You and think (talacE) of You (ninnu) always (epuDu) (ninnepuDu)?
Please listen (vinu), O Destroyer (SamanI) of all (sakala) sins (pApa)! O praNava embodied (OMkAri)! I do not know as to what (eTulanO) is ordained (niyati). Who (evarE) is equal (sATi) (sATevarE) to You (nI) in this Universe (jagambulanu)? I (nE) extolled (goliciti) You (ninu) incessantly (niratamu).
Please show mercy quickly and make me always healthy and strong bodied.

2.O kAmAkshi! Being somewhat (EmO) mentally (manamuna) agitated (kalata jendi), as I (nEnu) did not find (gAnakanu) any refuge (gati) anywhere (eccaTa) (nEneccaTa), having earlier heard a lot (cevulAraga vini) about Your (nI) greatness (mahimalu) and all (ella) (mahimalella), in order get relief (dIrcuTaku) from this (I) inner (manasulOni) grief (veta), I extolled (golicitini) You thinking (talaci) that (ani) at this (I) (dIrcuTakI) time (vELa) You alone (nIvE) are great (bahu) expert (nipuNA) (nipuNAvani) and that (ani) it is none else (vEru evaru kAdu) (vErevaru kAdani).
Please show mercy quickly and make me always healthy and strong bodied.

3.O Mother with shining (lasitA) dark (nIla) tresses (kaca) like (avi) rain-cloud (dhArA dhara) (dharavi)! O Mother who has plentifully (nicitA) been extolled through sweet (sarasa) poetry (kavitA)!
O Mother with (sita) a sweet (sAra) smile (dara hAsitA) like (the fragrance of) camphor (ghana-sAra)! O Mother with a comely (ucitA) face (vadana) (vadanOcitA) like a bunch (vAri) of lotuses (vAri ruha)!
O Mother praised (vinutA) by brahmA – Consort (Isa) of sarasvati (vAk) (vAgISa)! O Mother supplicated (natA) by dependents (bhRta)! O nArAyaNI! O Mother praised (vinutA) SyAma kRshNa! O Daughter (sutA) of Mountain (giri)! Please listen (vinu) to my (nA) appeal (manavini).
Please show mercy quickly and make me always healthy and strong bodied.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.