Main Menu

Eka Dantam Bhajeham

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Bilahari

 

Taalam: Misra capu

 

Diety: Maha Ganapati kritis
 

.

Recitals


Ekadantam     
Album: Unknown | Voice: G.N.Balasubramaniam

Ekadantam     
Album: Unknown | Voice: M.L.Vasanthakumari


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

ఏక దంతం భజేऽహం ఏకానేక ఫల ప్రదమ్

అనుపల్లవి

పాక శాసనారాధితం
పామర పండితాది నుత పదమ్

చరణమ్

కైలాస నాథ కుమారం కార్తికేయ మనోహరం
హాలాస్య క్షేత్ర వేగవతీ తట విహారం హరమ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
కోలాహల గురు గుహ సహితం
కోటి మార లావణ్య హితం
మాలా కంకణాది ధరణం
మాషా వల్లభాంబా రమణమ్
.


பல்லவி

ஏக த3ந்தம் ப4ஜேऽஹம் ஏகானேக ப2ல ப்ரத3ம்

அனுபல்லவி

பாக ஸா1ஸனாராதி4தம்
பாமர பண்டி3தாதி3 நுத பத3ம்

சரணம்

கைலாஸ நாத2 குமாரம் கார்திகேய மனோஹரம்
ஹாலாஸ்ய க்ஷேத்ர வேக3வதீ தட விஹாரம் ஹரம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
கோலாஹல கு3ரு கு3ஹ ஸஹிதம்
கோடி மார லாவண்ய ஹிதம்
மாலா கங்கணாதி3 த4ரணம்
மாஷா வல்லபா4ம்பா3 ரமணம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಏಕ ದಂತಂ ಭಜೇऽಹಂ ಏಕಾನೇಕ ಫಲ ಪ್ರದಮ್

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಪಾಕ ಶಾಸನಾರಾಧಿತಂ
ಪಾಮರ ಪಂಡಿತಾದಿ ನುತ ಪದಮ್

ಚರಣಮ್

ಕೈಲಾಸ ನಾಥ ಕುಮಾರಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮನೋಹರಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಗವತೀ ತಟ ವಿಹಾರಂ ಹರಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಕೋಲಾಹಲ ಗುರು ಗುಹ ಸಹಿತಂ
ಕೋಟಿ ಮಾರ ಲಾವಣ್ಯ ಹಿತಂ
ಮಾಲಾ ಕಂಕಣಾದಿ ಧರಣಂ
ಮಾಷಾ ವಲ್ಲಭಾಂಬಾ ರಮಣಮ್
.


पल्लवि

एक दन्तं भजेऽहं एकानेक फल प्रदम्

अनुपल्लवि

पाक शासनाराधितं
पामर पण्डितादि नुत पदम्

चरणम्

कैलास नाथ कुमारं कार्तिकेय मनोहरं
हालास्य क्षेत्र वेगवती तट विहारं हरम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
कोलाहल गुरु गुह सहितं
कोटि मार लावण्य हितं
माला कङ्कणादि धरणं
माषा वल्लभाम्बा रमणम्
.


pallavi

Eka dantaM bhajE(a)haM EkAnEka phala pradam

anupallavi

pAka SAsanArAdhitaM
pAmara paNDitAdi nuta padam

caraNam

kailAsa nAtha kumAraM kArtikEya manOharaM
hAlAsya kshEtra vEgavatI taTa vihAraM haram
(madhyama kAla sAhityam)
kOlAhala guru guha sahitaM
kOTi mAra lAvaNya hitaM
mAlA kankaNAdi dharaNaM
mAshA vallabhAmbA ramaNam
.


പല്ലവി

ഏക ദന്തം ഭജേऽഹം ഏകാനേക ഫല പ്രദമ്

അനുപല്ലവി

പാക ശാസനാരാധിതം
പാമര പണ്ഡിതാദി നുത പദമ്

ചരണമ്

കൈലാസ നാഥ കുമാരം കാര്തികേയ മനോഹരം
ഹാലാസ്യ ക്ഷേത്ര വേഗവതീ തട വിഹാരം ഹരമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
കോലാഹല ഗുരു ഗുഹ സഹിതം
കോടി മാര ലാവണ്യ ഹിതം
മാലാ കങ്കണാദി ധരണം
മാഷാ വല്ലഭാമ്ബാ രമണമ്
.

We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.