Main Menu

Ekaamra Naathesvarena

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Chaturangini

 

Taalam: Adi

 

Diety: Kanchanchi – Ekamranatheswra krithis
 

.

Recitals


Ekamranathesvarena     
Album: Unknown | Voice: Sanjay Subramanyan

Ekamranathesvarena     
Album: Unknown | Voice: Kalpakam Swaminathan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

ఏకామ్ర నాథేశ్వరేణ సంరక్షితోऽహం శ్రీ

అనుపల్లవి

మూక ముఖ్య వాక్ప్రద నిపుణేన
ముని గణాది గురు గుహ సన్నుతేన
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
పాక శాసనాది పూజిత వర –
పంచాక్షర స్వరూపేణ

చరణము

కాంచీ పుర విలసిత ప్రభావేన
పంచ భూతాత్మకేన శివేన
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వాంఛితార్థ ప్రదేన
చతురంగ బలేశ్వరీ మోహితాకారేణ
.


பல்லவி

ஏகாம்ர நாதே2ஸ்1வரேண ஸம்ரக்ஷிதோऽஹம் ஸ்ரீ

அனுபல்லவி

மூக முக்2ய வாக்ப்ரத3 நிபுணேன
முனி க3ணாதி3 கு3ரு கு3ஹ ஸன்னுதேன
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
பாக ஸா1ஸனாதி3 பூஜித வர –
பஞ்சாக்ஷர ஸ்வரூபேண

சரணம்

காஞ்சீ புர விலஸித ப்ரபா4வேன
பஞ்ச பூ4தாத்மகேன ஸி1வேன
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வாஞ்சி2தார்த2 ப்ரதே3ன
சதுரங்க3 ப3லேஸ்1வரீ மோஹிதாகாரேண
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಏಕಾಮ್ರ ನಾಥೇಶ್ವರೇಣ ಸಂರಕ್ಷಿತೋऽಹಂ ಶ್ರೀ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಮೂಕ ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಪ್ರದ ನಿಪುಣೇನ
ಮುನಿ ಗಣಾದಿ ಗುರು ಗುಹ ಸನ್ನುತೇನ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಪಾಕ ಶಾಸನಾದಿ ಪೂಜಿತ ವರ –
ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪೇಣ

ಚರಣಮ್

ಕಾಂಚೀ ಪುರ ವಿಲಸಿತ ಪ್ರಭಾವೇನ
ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಕೇನ ಶಿವೇನ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದೇನ
ಚತುರಂಗ ಬಲೇಶ್ವರೀ ಮೋಹಿತಾಕಾರೇಣ
.


पल्लवि

एकाम्र नाथेश्वरेण संरक्षितोऽहं श्री

अनुपल्लवि
मूक मुख्य वाक्प्रद निपुणेन
मुनि गणादि गुरु गुह सन्नुतेन
(मध्यम काल साहित्यम्)
पाक शासनादि पूजित वर –
पञ्चाक्षर स्वरूपेण

चरणम्

काञ्ची पुर विलसित प्रभावेन
पञ्च भूतात्मकेन शिवेन
(मध्यम काल साहित्यम्)
वाञ्छितार्थ प्रदेन
चतुरङ्ग बलेश्वरी मोहिताकारेण
.


pallavi

EkAmra nAthESvarENa saMrakshitO(a)haM SrI

anupallavi

mUka mukhya vAkprada nipuNEna
muni gaNAdi guru guha sannutEna
(madhyama kAla sAhityam)
pAka SAsanAdi pUjita vara –
pancAkshara svarUpENa

caraNam

kAncI pura vilasita prabhAvEna
panca bhUtAtmakEna SivEna
(madhyama kAla sAhityam)
vAnchitArtha pradEna
caturanga balESvarI mOhitAkArENa
.


പല്ലവി

ഏകാമ്ര നാഥേശ്വരേണ സംരക്ഷിതോऽഹം ശ്രീ

അനുപല്ലവി

മൂക മുഖ്യ വാക്പ്രദ നിപുണേന
മുനി ഗണാദി ഗുരു ഗുഹ സന്നുതേന
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
പാക ശാസനാദി പൂജിത വര –
പഞ്ചാക്ഷര സ്വരൂപേണ

ചരണമ്

കാഞ്ചീ പുര വിലസിത പ്രഭാവേന
പഞ്ച ഭൂതാത്മകേന ശിവേന
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വാഞ്ഛിതാര്ഥ പ്രദേന
ചതുരങ്ഗ ബലേശ്വരീ മോഹിതാകാരേണ
.


Pallavi :

I am protected by Ekamranatha;

Anupallavi:

The one who is an expert in granting the power of speech to mUka kavi: The one well praised by sages and guruguha; the revered form of the 5 lettered mantra worshipped by Indra (slayer of paka) and others;

Charanam:

The one who has the glory of dwelling in Kanchipuram; the form of the 5 elements; the auspicious; the one who grants all desires; the one whose form captivates Devi- the leader of the 4 types of armies.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.