Main Menu

Ekaamresa Naayakeem

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Chaamaram

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Kanchanchi – Ekamranatheswra krithis
 

.

Recitals


Ekamresa Nayakim     
Album: Unknown | Voice: O.S.Thyagarajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

ఏకామ్రేశ నాయకీం ఈశ్వరీం భజరే రే మానస

అనుపల్లవి

మూక ముఖ్య వాక్ప్రదాయినీం
ముక్తి ప్రద గురు గుహ పాలినీమ్

చరణము

కాంచీ నగర నీవాసినీం
కైవల్య ప్రదాయినీం నళినీం
కలి కల్మష నాశినీం
ప్రపంచ ప్రకాశినీం భక్త విశ్వాసినీమ్
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వాంఛిత ఫల ప్రదాయినీం సదానంద విలాసినీం
శంభు మోహినీం పంచ దశాక్షరీం
ప్రసిద్ధ కామేశ్వరీం కంజ లోచనీమ్

variations

ఫల ప్రదాయినీం – ఫల దాయినీం
.


பல்லவி

ஏகாம்ரேஸ1 நாயகீம் ஈஸ்1வரீம் ப4ஜரே ரே மானஸ

அனுபல்லவி

மூக முக்2ய வாக்ப்ரதா3யினீம்
முக்தி ப்ரத3 கு3ரு கு3ஹ பாலினீம்

சரணம்

காஞ்சீ நக3ர நீவாஸினீம்
கைவல்ய ப்ரதா3யினீம் நளினீம்
கலி கல்மஷ நாஸி1னீம்
ப்ரபஞ்ச ப்ரகாஸி1னீம் ப4க்த விஸ்1வாஸினீம்
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வாஞ்சி2த ப2ல ப்ரதா3யினீம் ஸதா3னந்த3 விலாஸினீம்
ஸ1ம்பு4 மோஹினீம் பஞ்ச த3ஸா1க்ஷரீம்
ப்ரஸித்3த4 காமேஸ்1வரீம் கஞ்ஜ லோசனீம்

variations

ப2ல ப்ரதா3யினீம் – ப2ல தா3யினீம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಏಕಾಮ್ರೇಶ ನಾಯಕೀಂ ಈಶ್ವರೀಂ ಭಜರೇ ರೇ ಮಾನಸ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಮೂಕ ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನೀಂ
ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದ ಗುರು ಗುಹ ಪಾಲಿನೀಮ್

ಚರಣಮ್

ಕಾಂಚೀ ನಗರ ನೀವಾಸಿನೀಂ
ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ನಳಿನೀಂ
ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀಂ
ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕಾಶಿನೀಂ ಭಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿನೀಮ್
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ಸದಾನಂದ ವಿಲಾಸಿನೀಂ
ಶಂಭು ಮೋಹಿನೀಂ ಪಂಚ ದಶಾಕ್ಷರೀಂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ ಕಂಜ ಲೋಚನೀಮ್

variations

ಫಲ ಪ್ರದಾಯಿನೀಂ – ಫಲ ದಾಯಿನೀಂ
.


पल्लवि

एकाम्रेश नायकीं ईश्वरीं भजरे रे मानस

अनुपल्लवि

मूक मुख्य वाक्प्रदायिनीं
मुक्ति प्रद गुरु गुह पालिनीम्

चरणम्

काञ्ची नगर नीवासिनीं
कैवल्य प्रदायिनीं नळिनीं
कलि कल्मष नाशिनीं
प्रपञ्च प्रकाशिनीं भक्त विश्वासिनीम्
(मध्यम काल साहित्यम्)
वाञ्छित फल प्रदायिनीं सदानन्द विलासिनीं
शम्भु मोहिनीं पञ्च दशाक्षरीं
प्रसिद्ध कामेश्वरीं कञ्ज लोचनीम्

variations

फल प्रदायिनीं – फल दायिनीं
.


pallavi

EkAmrESa nAyakIM ISvarIM bhajarE rE mAnasa

anupallavi

mUka mukhya vAkpradAyinIM
mukti prada guru guha pAlinIm

caraNam

kAncI nagara nIvAsinIM
kaivalya pradAyinIM naLinIM
kali kalmasha nASinIM
prapanca prakASinIM bhakta viSvAsinIm
(madhyama kAla sAhityam)
vAnchita phala pradAyinIM sadAnanda vilAsinIM
Sambhu mOhinIM panca daSAksharIM
prasiddha kAmESvarIM kanja lOcanIm

variations

phala pradAyinIM – phala dAyinIM
.


പല്ലവി

ഏകാമ്രേശ നായകീം ഈശ്വരീം ഭജരേ രേ മാനസ

അനുപല്ലവി

മൂക മുഖ്യ വാക്പ്രദായിനീം
മുക്തി പ്രദ ഗുരു ഗുഹ പാലിനീമ്

ചരണമ്

കാഞ്ചീ നഗര നീവാസിനീം
കൈവല്യ പ്രദായിനീം നളിനീം
കലി കല്മഷ നാശിനീം
പ്രപഞ്ച പ്രകാശിനീം ഭക്ത വിശ്വാസിനീമ്
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വാഞ്ഛിത ഫല പ്രദായിനീം സദാനന്ദ വിലാസിനീം
ശമ്ഭു മോഹിനീം പഞ്ച ദശാക്ഷരീം
പ്രസിദ്ധ കാമേശ്വരീം കഞ്ജ ലോചനീമ്

variations

ഫല പ്രദായിനീം – ഫല ദായിനീം
.


Pallavi :

O Mind ! think of the lady of Ekamresha; the goddess;

Anupallavi :

The one who granted the power of speech to mUka kavi; the one who protects guruguha who grants salvation.

Charanam :

The one who dwells in Kanchipuram; the one who grants liberation; the one who is like the lotus; The one who destroys the evils of Kali; The one who glorifies the universe; the one dear to devotees; The one who grants desires; The one who enchants shambhu; The form of the 15 lettered mantra; the famous kameshvari; the lotus eyed.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.