Main Menu

Emani Migula (ఏమని మిగుల)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Todi

 

Taanam: Adi

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Emani migula | ఏమని మిగుల     
Album: Unknown | Voice: Ambujam Viswanathan
Awaiting Contribution
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

ఏమని మిగుల వర్ణింతు ఈ మహిని నే నీ మహిమలు

అనుపల్లవి

సామజ గమనా ధర్మ సంవర్ధని (అంబా) సురులకు
నీ మాయ తెలియ లేరు శాంభవీ నీ మహాత్మ్యమతిశయము (ఏమని)

చరణం 1

నీరజ లోచనా లోకములో నిను హృదయములో
నిలుపిన లోకులు ధన్యులైరిగా నలుగురిలో
సారమతీ నను దయతో గాంచి కరుణించుము తల్లి నెర నమ్మితి
చాలా మహా లీల గలిగిన శక్తి సంతతము నీవే సంతోషవతి (ఏమని)

చరణం 2

ఓ జనని కరుణి భవ ప్రియా వినుమవని
ఓం అనిన జన్మ సాఫల్యమాయే నీదు కథలను విని
ఓ మోహావృతలైయున్న జనులను తల్లి ఇపుడు బ్రోవుము
ఓ రాజాధి రాజేంద్ర మకుట పటలి మణి విరచిత పదా (ఏమని)

చరణం 3

కంజనదాంతుని కామితా శుభ చరితా ప్రసన్న వదనా
ఘన కృపా సహితా శ్యామ కృష్ణ చింతా గిరి తనయా
పంచ నద కావేరీ తీరమున నివసించే ఉమా
పంచాపగేశ ముని నుతా హైమవతీ పరా శక్తీ (ఏమని)


பல்லவி

ஏமனி மிகு3ல வர்ணிந்து ஈ மஹினி நே நீ மஹிமலு

அனுபல்லவி

ஸாமஜ க3மனா த4ர்ம ஸம்வர்த4னி (அம்பா3) ஸுருலகு
நீ மாய தெலிய லேரு ஸா1ம்ப4வீ நீ மஹாத்ம்யமதிஸ1யமு (ஏமனி)

சரணம் 1

நீரஜ லோசனா லோகமுலோ நினு ஹ்ரு2த3யமுலோ
நிலுபின லோகுலு த4ன்யுலைரிகா3 நலுகு3ரிலோ
ஸாரமதீ நனு த3யதோ கா3ஞ்சி கருணிஞ்சுமு தல்லி நெர நம்மிதி
சாலா மஹா லீல க3லிகி3ன ஸ1க்தி ஸந்ததமு நீவே ஸந்தோஷவதி (ஏமனி)

சரணம் 2

ஓ ஜனனி கருணி ப4வ ப்ரியா வினுமவனி
ஓம் அனின ஜன்ம ஸாப2ல்யமாயே நீது3 கத2லனு வினி
ஓ மோஹாவ்ரு2தலையுன்ன ஜனுலனு தல்லி இபுடு3 ப்3ரோவுமு
ஓ ராஜாதி4 ராஜேந்த்3ர மகுட படலி மணி விரசித பதா3 (ஏமனி)

சரணம் 3

கஞ்ஜனதா3ந்துனி காமிதா ஸு1ப4 சரிதா ப்ரஸன்ன வத3னா
க4ன க்ரு2பா ஸஹிதா ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண சிந்தா கி3ரி தனயா
பஞ்ச நத3 காவேரீ தீரமுன நிவஸிஞ்சே உமா
பஞ்சாபகே3ஸ1 முனி நுதா ஹைமவதீ பரா ஸ1க்தீ (ஏமனி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಏಮನಿ ಮಿಗುಲ ವರ್ಣಿಂತು ಈ ಮಹಿನಿ ನೇ ನೀ ಮಹಿಮಲು

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಸಾಮಜ ಗಮನಾ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ (ಅಂಬಾ) ಸುರುಲಕು
ನೀ ಮಾಯ ತೆಲಿಯ ಲೇರು ಶಾಂಭವೀ ನೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮತಿಶಯಮು (ಏಮನಿ)

ಚರಣಂ 1

ನೀರಜ ಲೋಚನಾ ಲೋಕಮುಲೋ ನಿನು ಹೃದಯಮುಲೋ
ನಿಲುಪಿನ ಲೋಕುಲು ಧನ್ಯುಲೈರಿಗಾ ನಲುಗುರಿಲೋ
ಸಾರಮತೀ ನನು ದಯತೋ ಗಾಂಚಿ ಕರುಣಿಂಚುಮು ತಲ್ಲಿ ನೆರ ನಮ್ಮಿತಿ
ಚಾಲಾ ಮಹಾ ಲೀಲ ಗಲಿಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂತತಮು ನೀವೇ ಸಂತೋಷವತಿ (ಏಮನಿ)

ಚರಣಂ 2

ಓ ಜನನಿ ಕರುಣಿ ಭವ ಪ್ರಿಯಾ ವಿನುಮವನಿ
ಓಂ ಅನಿನ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಮಾಯೇ ನೀದು ಕಥಲನು ವಿನಿ
ಓ ಮೋಹಾವೃತಲೈಯುನ್ನ ಜನುಲನು ತಲ್ಲಿ ಇಪುಡು ಬ್ರೋವುಮು
ಓ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಕುಟ ಪಟಲಿ ಮಣಿ ವಿರಚಿತ ಪದಾ (ಏಮನಿ)

ಚರಣಂ 3

ಕಂಜನದಾಂತುನಿ ಕಾಮಿತಾ ಶುಭ ಚರಿತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಾ
ಘನ ಕೃಪಾ ಸಹಿತಾ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತಾ ಗಿರಿ ತನಯಾ
ಪಂಚ ನದ ಕಾವೇರೀ ತೀರಮುನ ನಿವಸಿಂಚೇ ಉಮಾ
ಪಂಚಾಪಗೇಶ ಮುನಿ ನುತಾ ಹೈಮವತೀ ಪರಾ ಶಕ್ತೀ (ಏಮನಿ)


पल्लवि

एमनि मिगुल वर्णिन्तु ई महिनि ने नी महिमलु

अनुपल्लवि

सामज गमना धर्म संवर्धनि (अम्बा) सुरुलकु
नी माय तॆलिय लेरु शाम्भवी नी महात्म्य(म)तिशयमु (एमनि)

चरणम् 1

नीरज लोचना लोकमुलो निनु हृदयमुलो
निलुपिन लोकुलु धन्यु(लै)रिगा नलुगुरिलो
सारमती ननु दयतो गाञ्चि करुणिञ्चुमु तल्लि नॆर नम्मिति
चाला महा लील गलिगिन शक्ति सन्ततमु नीवे सन्तोषवति (एमनि)

चरणम् 2

ओ जननि करुणि भव प्रिया विनु(म)वनि
ओं अनिन जन्म साफल्य(मा)ये नीदु कथलनु विनि
ओ मो(हा)वृतलै(यु)न्न जनुलनु तल्लि इपुडु ब्रोवुमु
ओ रा(जा)धि रा(जे)न्द्र मकुट पटलि मणि विरचित पदा (एमनि)

चरणम् 3

कञ्जन(दा)न्तुनि कामिता शुभ चरिता प्रसन्न वदना
घन कृपा सहिता श्याम कृष्ण चिन्ता गिरि तनया
पञ्च नद कावेरी तीरमुन निवसिञ्चे उमा
प(ञ्चा)प(गे)श मुनि नुता हैमवती परा शक्ती (एमनि)


pallavi

Emani migula varNintu I mahini nE nI mahimalu

anupallavi

sAmaja gamanA 1dharma saMvardhani 2(ambA) 3surulaku
nI mAya teliya lEru SAmbhavI nI mahAtmyam(a)tiSayamu (Emani)

caraNam 1

nIraja lOcanA lOkamulO ninu hRdayamulO
nilupina lOkulu dhanyul(ai)rigA nalugurilO
sAramatI nanu dayatO gAnci karuNincumu talli 4nera nammiti
cAlA mahA lIla galigina Sakti santatamu nIvE 5santOshavati (Emani)

caraNam 2

O janani karuNi bhava priyA vinum(a)vani
OM anina janma sAphalyam(A)yE nIdu kathalanu vini
O mOh(A)vRtalai(y)unna janulanu talli ipuDu brOvumu
O rAj(A)dhi rAj(E)ndra 6makuTa paTali maNi viracita padA (Emani)

caraNam 3

7kanjanad(A)ntuni kAmitA Subha caritA prasanna vadanA
ghana kRpA sahitA SyAma kRshNa cintA giri tanayA
panca nada kAvErI tIramuna nivasincE umA
8panc(A)pag(E)Sa muni nutA haimavatI 9parA SaktI (Emani)


പല്ലവി

ഏമനി മിഗുല വര്ണിന്തു ഈ മഹിനി നേ നീ മഹിമലു

അനുപല്ലവി

സാമജ ഗമനാ ധര്മ സംവര്ധനി (അമ്ബാ) സുരുലകു
നീ മായ തെലിയ ലേരു ശാമ്ഭവീ നീ മഹാത്മ്യമതിശയമു (ഏമനി)

ചരണമ് 1

നീരജ ലോചനാ ലോകമുലോ നിനു ഹൃദയമുലോ
നിലുപിന ലോകുലു ധന്യുലൈരിഗാ നലുഗുരിലോ
സാരമതീ നനു ദയതോ ഗാഞ്ചി കരുണിഞ്ചുമു തല്ലി നെര നമ്മിതി
ചാലാ മഹാ ലീല ഗലിഗിന ശക്തി സന്തതമു നീവേ സന്തോഷവതി (ഏമനി)

ചരണമ് 2

ഓ ജനനി കരുണി ഭവ പ്രിയാ വിനുമവനി
ഓം അനിന ജന്മ സാഫല്യമായേ നീദു കഥലനു വിനി
ഓ മോഹാവൃതലൈയുന്ന ജനുലനു തല്ലി ഇപുഡു ബ്രോവുമു
ഓ രാജാധി രാജേന്ദ്ര മകുട പടലി മണി വിരചിത പദാ (ഏമനി)

ചരണമ് 3

കഞ്ജനദാന്തുനി കാമിതാ ശുഭ ചരിതാ പ്രസന്ന വദനാ
ഘന കൃപാ സഹിതാ ശ്യാമ കൃഷ്ണ ചിന്താ ഗിരി തനയാ
പഞ്ച നദ കാവേരീ തീരമുന നിവസിഞ്ചേ ഉമാ
പഞ്ചാപഗേശ മുനി നുതാ ഹൈമവതീ പരാ ശക്തീ (ഏമനി)


Pallavi

How (Emani) much (migula) shall I (nE) describe (varNintunE) Your (nI) greatness (mahimalu) in this (I) Earth (mahini)!

Anupallavi

O Elephant (sAmaja) gaited (gamanA)! O Mother (ambA) dharma saMvardhani! Even celestials (surulaku) could not (lEru) know (teliya) Your (nI) mAyA (mAya) (literally Grand Illusion). O Consort of Sambhu (SAmbhavI)! Your (nI) greatness (mahAtmyamu) is indeed wonderful (atiSayamu) (mahAtmyamatiSayamu).
How much shall I describe Your greatness in this Earth!

Charanam

1.O Lotus (nIraja) Eyed (lOcanA)! In this Earth (lOkamulO), people (lOkulu) who had established (nilupina) You (ninu) in their hearts (hRdayamulO) indeed became (airigA) fortunate (dhanyulu) (dhanyulairigA)! O Excellent One (sAramatI)! Kindly (dayatO) protect (gAnci) me (nanu) and show mercy (karuNincumu) publicly (nalugurilO) (literally in the midst of all), O Mother (talli)! I trusted (nammiti) You much (nera). O Sakti having (galigina) a number of (cAlA) (literally much) (exploits of) great (mAhA) Divine Sports (lIla)! You alone (nIvE) ever (santatamu) bring happiness (santOshavati).
How much shall I describe Your greatness in this Earth!

2.O Mother (janani)! O Merciful (karuNi)! O Mother who is dear (priyA) to Siva (bhava)! Please listen (vinumu). In this Earth (avani) (vinumavani), one’s life indeed fructifies (sAphalyamu AyE) (sAphalyamAyE) if he meditates (anina) (literally says) on syllable ‘OM’. O Mother (talli)! Please now (ipuDu) protect (brOvumu) those (janulanu) who, hearing (vini) Your (nIdu) exploits (kathalanu), remain (unna) fascinated (mOha AvRtalai) (mOhAvRtalaiyunna). O Mother whose feet (padA) are adorned (viracita) with many (paTali) jewelled (maNi) crowns (makuTa) of Emperors (rAja adhi rAja) and indra (rAjAdhirAjEndra)!
How much shall I describe Your greatness in this Earth!

3.O Beloved (kAmitA) of Lord Siva – vanquisher (antuni) of kAma (kanjanada) (kanjanadAntuni)! O Mother whose Exploits (caritA) are auspicious (Subha) to hear! O Pleasant (prasanna) Faced (vadanA)! O Mother replete (ghana) with (sahitA) Mercy (kRpA)! O Mother who is always in the thought (cintA) of SyAma kRshNa! O Daughter (tanayA) of himavAn (giri) (literally mountain)! O Mother umA resident (nivasincE) on the banks (tIramuna) of river kAvErI of five (panca) distributaries (nada) (literally rivers)! O Mother extolled (nutA) by Lord (ISa) bhairava (muni) of tiruvaiyAru – five (panca) rivers (Apaga) (pancApagESa)! O Mother born of himAlaya (haimavati)! O SupremE (parA) SaktI!
How much shall I describe Your greatness in this Earth!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.