Main Menu

Ememo teliyaka (ఏమేమో తెలియక)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sowraashTram

Talam: tripuTa

17 sooryakaantam janya
Aa: S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Ememo teliyaka | ఏమేమో తెలియక     
Voice: M. Balamurali Krishna

Ememo teliyaka | ఏమేమో తెలియక     
Voice: T.S. Samajam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఏమేమో తెలియక పలికెదరు చెలులార
నా మీద దయ లేక

Charanams

1.మును మందర గిరి మునుగ కూర్మమై1
వీపున తాల్చగ లేదా2

2.కరి-రాజు3 మకరిచే గాసి జెందగ
నేను కరుణ జూడ లేదా

3.వెరవక4 నీట జొచ్చిన సోమకుని5 కొట్టి
వేదము తేలేదా

4.కాళింది లోని6 కాళియుని మదంబును
కాలనణచ లేదా

5.మకరము కొంపోయిన గురు పుత్రుని7
మరి తెచ్చియొసగ లేదా

6.త్యాగరాజునకు సఖుడైన నాదు
ప్రతాపము విన లేదా

Variations

2తాల్చగ లేదా – తాల్చగ లేదా చెలులార
.


Pallavi

ஏமேமோ தெலியக பலிகெத3ரு செலுலார
நா மீத3 த3ய லேக

Charanams

1.முனு மந்த3ர கி3ரி முனுக3 கூர்மமை1
வீபுன தால்சக3 லேதா32

2.கரி-ராஜு3 மகரிசே கா3ஸி ஜெந்த3க3
நேனு கருண ஜூட3 லேதா3

3.வெரவக4 நீட ஜொச்சின ஸோமகுனி5 கொட்டி
வேத3மு தேலேதா3

4.காளிந்தி3 லோனி6 காளியுனி மத3ம்பு3னு
காலனணச லேதா3

5.மகரமு கொம்போயின கு3ரு புத்ருனி7
மரி தெச்சியொஸக3 லேதா3

6.த்யாக3ராஜுனகு ஸகு2டை3ன நாது3
ப்ரதாபமு வின லேதா3

Variations

2தால்சக3 லேதா3 – தால்சக3 லேதா3 செலுலார
.


Pallavi

ಏಮೇಮೋ ತೆಲಿಯಕ ಪಲಿಕೆದರು ಚೆಲುಲಾರ
ನಾ ಮೀದ ದಯ ಲೇಕ

Charanams

1.ಮುನು ಮಂದರ ಗಿರಿ ಮುನುಗ ಕೂರ್ಮಮೈ1
ವೀಪುನ ತಾಲ್ಚಗ ಲೇದಾ2

2.ಕರಿ-ರಾಜು3 ಮಕರಿಚೇ ಗಾಸಿ ಜೆಂದಗ
ನೇನು ಕರುಣ ಜೂಡ ಲೇದಾ

3.ವೆರವಕ4 ನೀಟ ಜೊಚ್ಚಿನ ಸೋಮಕುನಿ5 ಕೊಟ್ಟಿ
ವೇದಮು ತೇಲೇದಾ

4.ಕಾಳಿಂದಿ ಲೋನಿ6 ಕಾಳಿಯುನಿ ಮದಂಬುನು
ಕಾಲನಣಚ ಲೇದಾ

5.ಮಕರಮು ಕೊಂಪೋಯಿನ ಗುರು ಪುತ್ರುನಿ7
ಮರಿ ತೆಚ್ಚಿಯೊಸಗ ಲೇದಾ

6.ತ್ಯಾಗರಾಜುನಕು ಸಖುಡೈನ ನಾದು
ಪ್ರತಾಪಮು ವಿನ ಲೇದಾ

Variations

2ತಾಲ್ಚಗ ಲೇದಾ – ತಾಲ್ಚಗ ಲೇದಾ ಚೆಲುಲಾರ
.


Pallavi

एमेमो तॆलियक पलिकॆदरु चॆलुलार
ना मीद दय लेक

Charanams

1.मुनु मन्दर गिरि मुनुग कूर्ममै1
वीपुन ताल्चग लेदा2

2.करि-राजु3 मकरिचे गासि जॆन्दग
नेनु करुण जूड लेदा

3.वॆरवक4 नीट जॊच्चिन सोमकुनि5 कॊट्टि
वेदमु तेलेदा

4.काळिन्दि लोनि6 काळियुनि मदम्बुनु
कालनणच लेदा

5.मकरमु कॊम्पोयिन गुरु पुत्रुनि7
मरि तॆच्चियॊसग लेदा

6.त्यागराजुनकु सखुडैन नादु
प्रतापमु विन लेदा

Variations

2ताल्चग लेदा – ताल्चग लेदा चॆलुलार
.


Pallavi

ēmēmō teliyaka palikedaru celulāra
nā mīda daya lēka

Charanams

1.munu mandara giri munuga kūrmamai1
vīpuna tālcaga lēdā2

2.kari-rāju3 makaricē gāsi jendaga
nēnu karuṇa jūḍa lēdā

3.veravaka4 nīṭa joccina sōmakuni5 koṭṭi
vēdamu tēlēdā

4.kāḷindi lōni6 kāḷiyuni madambunu
kālanaṇaca lēdā

5.makaramu kompōyina guru putruni7
mari tecciyosaga lēdā

6.tyāgarājunaku sakhuḍaina nādu
pratāpamu vina lēdā

Variations

2tālcaga lēdā – tālcaga lēdā celulār
.


Pallavi

You speak a lot of things unknowingly, O damsels,
without compassion for me.

Charanams

1.In the past, when Mount Mandara sank into the ocean,
did I not bear it on my back, taking the form of a tortoise?

2.When Gajendra was suffering in the grip of a crocodile,
did I not show mercy on him?

3.By fearlessly slaying the demon Somaka, who plunged into the ocean,
did I not bring back the Vedas?

4.Did I not subdue by my feet,
the arrogance of the serpent Kaliya in River Kalindi?

5.Did I not bring back and hand over my guru’s son
who was carried away by the demon Panchajana?

6.Have you not heard of
my (the benefactor of Thyagaraja) exploits?
.

, , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.