Main Menu

Emi Jesitenemi (ఏమి జేసితేనేమి)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: tODi

Talam: caapu

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Emi Jesitenemi | ఏమి జేసితేనేమి     
Voice: Hyderabad Brothers

Emi Jesitenemi | ఏమి జేసితేనేమి     
Voice: D.K.Pattammal

Emi Jesitenemi | ఏమి జేసితేనేమి     
Voice: G.N.Balasubramaniam


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఏమి జేసితేనేమి శ్రీ రామ
స్వామి కరుణ లేని వరిలలో

Anupallavi

కామ మోహ దాసులై శ్రీ రాముని
కట్టు1 తెలియ లేని వారిలలో (నేమి)

Charanams

1. సవము జేసితేనేమి కలిమిని
2పుత్రోత్సవము కలిగితేనేమి
భువిలోనన్య బీజ జనితుని కొనియేమి
శివ కర శ్రీ రాముని దయ లెని 3వారిలలోన్(ఏమి)

2. మేడ కట్టితేనేమి అందున లాందరు
జోడు కట్టితేనేమి
చేడియలను మెప్పించ తెలిసితేనేమి
ఈడు లేని రాముని దయ లేని 3వారిలలోన్(ఏమి)

3. ఇమ్ము కలిగితేనేమి ఇల్లాలికి
సొమ్ము పెట్టితేనేమి
కమ్మ విల్తు కేళిని తెలిసియేమి
తమ్మి కంటి వాని కరుణ లేని 3వారిలలోన్(ఏమి)

4. రాజ్యమేలితేనేమి బహు జనులలో
పూజ్యులైతేనేమి
ఆజ్య ప్రవాహముతోనన్నమిడితేనేమి
పూజ్యుడైన రాముని దయ లేని 3వారిలలోన్(ఏమి)

5. గురువు తానైతేనేమి కంటికి మేను
గురువై తోచితేనేమి
వర మంత్రమన్యులకుపదేసించితేనేమి
వర త్యాగరాజ నుతుని దయ లేని 3వారిలలోన్(ఏమి)

Variations

The order of charanas are not uniform in all the books.
3వారిలలో. Ending word of all Charanas is not uniform in all the books.
.


Pallavi

ஏமி ஜேஸிதேனேமி ஸ்ரீ ராம
ஸ்வாமி கருண லேனி வரிலலோ

Anupallavi

காம மோஹ தா3ஸுலை ஸ்ரீ ராமுனி
கட்டு1 தெலிய லேனி வாரிலலோ (நேமி)

Charanams

1. ஸவமு ஜேஸிதேனேமி கலிமினி
2புத்ரோத்ஸவமு கலிகி3தேனேமி
பு4விலோனன்ய பீ3ஜ ஜனிதுனி கொனியேமி
சிவ கர ஸ்ரீ ராமுனி த3ய லெனி 3வாரிலலோன்(ஏமி)

2. மேட3 கட்டிதேனேமி அந்து3ன லாந்த3ரு
ஜோடு3 கட்டிதேனேமி
சேடி3யலனு மெப்பிஞ்ச தெலிஸிதேனேமி
ஈடு3 லேனி ராமுனி த3ய லேனி 3வாரிலலோன்(ஏமி)

3. இம்மு கலிகி3தேனேமி இல்லாலிகி
ஸொம்மு பெட்டிதேனேமி
கம்ம வில்து கேளினி தெலிஸியேமி
தம்மி கண்டி வானி கருண லேனி 3வாரிலலோன்(ஏமி)

4. ராஜ்யமேலிதேனேமி ப3ஹு ஜனுலலோ
பூஜ்யுலைதேனேமி
ஆஜ்ய ப்ரவாஹமுதோனன்னமிடி3தேனேமி
பூஜ்யுடை3ன ராமுனி த3ய லேனி 3வாரிலலோன்(ஏமி)

5. கு3ருவு தானைதேனேமி கண்டிகி மேனு
கு3ருவை தோசிதேனேமி
வர மந்த்ரமன்யுலகுபதே3ஸிஞ்சிதேனேமி
வர த்யாக3ராஜ நுதுனி த3ய லேனி 3வாரிலலோன்(ஏமி)

Variations

The order of charanas are not uniform in all the books.
3வாரிலலோ. Ending word of all Charanas is not uniform in all the books.
.


Pallavi

ಏಮಿ ಜೇಸಿತೇನೇಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ
ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣ ಲೇನಿ ವರಿಲಲೋ

Anupallavi

ಕಾಮ ಮೋಹ ದಾಸುಲೈ ಶ್ರೀ ರಾಮುನಿ
ಕಟ್ಟು1 ತೆಲಿಯ ಲೇನಿ ವಾರಿಲಲೋ (ನೇಮಿ)

Charanams

1. ಸವಮು ಜೇಸಿತೇನೇಮಿ ಕಲಿಮಿನಿ
2ಪುತ್ರೋತ್ಸವಮು ಕಲಿಗಿತೇನೇಮಿ
ಭುವಿಲೋನನ್ಯ ಬೀಜ ಜನಿತುನಿ ಕೊನಿಯೇಮಿ
ಶಿವ ಕರ ಶ್ರೀ ರಾಮುನಿ ದಯ ಲೆನಿ 3ವಾರಿಲಲೋನ್(ಏಮಿ)

2. ಮೇಡ ಕಟ್ಟಿತೇನೇಮಿ ಅಂದುನ ಲಾಂದರು
ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿತೇನೇಮಿ
ಚೇಡಿಯಲನು ಮೆಪ್ಪಿಂಚ ತೆಲಿಸಿತೇನೇಮಿ
ಈಡು ಲೇನಿ ರಾಮುನಿ ದಯ ಲೇನಿ 3ವಾರಿಲಲೋನ್(ಏಮಿ)

3. ಇಮ್ಮು ಕಲಿಗಿತೇನೇಮಿ ಇಲ್ಲಾಲಿಕಿ
ಸೊಮ್ಮು ಪೆಟ್ಟಿತೇನೇಮಿ
ಕಮ್ಮ ವಿಲ್ತು ಕೇಳಿನಿ ತೆಲಿಸಿಯೇಮಿ
ತಮ್ಮಿ ಕಂಟಿ ವಾನಿ ಕರುಣ ಲೇನಿ 3ವಾರಿಲಲೋನ್(ಏಮಿ)

4. ರಾಜ್ಯಮೇಲಿತೇನೇಮಿ ಬಹು ಜನುಲಲೋ
ಪೂಜ್ಯುಲೈತೇನೇಮಿ
ಆಜ್ಯ ಪ್ರವಾಹಮುತೋನನ್ನಮಿಡಿತೇನೇಮಿ
ಪೂಜ್ಯುಡೈನ ರಾಮುನಿ ದಯ ಲೇನಿ 3ವಾರಿಲಲೋನ್(ಏಮಿ)

5. ಗುರುವು ತಾನೈತೇನೇಮಿ ಕಂಟಿಕಿ ಮೇನು
ಗುರುವೈ ತೋಚಿತೇನೇಮಿ
ವರ ಮಂತ್ರಮನ್ಯುಲಕುಪದೇಸಿಂಚಿತೇನೇಮಿ
ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುನಿ ದಯ ಲೇನಿ 3ವಾರಿಲಲೋನ್(ಏಮಿ)

Variations

The order of charanas are not uniform in all the books.
3ವಾರಿಲಲೋ. Ending word of all Charanas is not uniform in all the books.
.


Pallavi

एमि जेसितेनेमि श्री राम
स्वामि करुण लेनि वरिललो

Anupallavi

काम मोह दासुलै श्री रामुनि
कट्टु1 तॆलिय लेनि वारिललो (नेमि)

Charanams

1. सवमु जेसितेनेमि कलिमिनि
2पुत्रोत्सवमु कलिगितेनेमि
भुविलोनन्य बीज जनितुनि कॊनियेमि
शिव कर श्री रामुनि दय लॆनि 3वारिललोन्(एमि)

2. मेड कट्टितेनेमि अन्दुन लान्दरु
जोडु कट्टितेनेमि
चेडियलनु मॆप्पिञ्च तॆलिसितेनेमि
ईडु लेनि रामुनि दय लेनि 3वारिललोन्(एमि)

3. इम्मु कलिगितेनेमि इल्लालिकि
सॊम्मु पॆट्टितेनेमि
कम्म विल्तु केळिनि तॆलिसियेमि
तम्मि कण्टि वानि करुण लेनि 3वारिललोन्(एमि)

4. राज्यमेलितेनेमि बहु जनुललो
पूज्युलैतेनेमि
आज्य प्रवाहमुतोनन्नमिडितेनेमि
पूज्युडैन रामुनि दय लेनि 3वारिललोन्(एमि)

5. गुरुवु तानैतेनेमि कण्टिकि मेनु
गुरुवै तोचितेनेमि
वर मन्त्रमन्युलकुपदेसिञ्चितेनेमि
वर त्यागराज नुतुनि दय लेनि 3वारिललोन्(एमि)

Variations

The order of charanas are not uniform in all the books.
3वारिललो. Ending word of all Charanas is not uniform in all the books.
.


Pallavi

ēmi jēsitēnēmi śrī rāma
swāmi karuṇa lēni varilalō

Anupallavi

kāma mōha dāsulai śrī rāmuni
kaṭṭu1 teliya lēni vārilalō (nēmi)

Charanams

1. savamu jēsitēnēmi kalimini
2putrōtsavamu kaligitēnēmi
bhuvilōnanya bīja janituni koniyēmi
śiva kara śrī rāmuni daya leni 3vārilalōn(ēmi)

2. mēḍa kaṭṭitēnēmi anduna lāndaru
jōḍu kaṭṭitēnēmi
cēḍiyalanu meppiñca telisitēnēmi
īḍu lēni rāmuni daya lēni 3vārilalōn(ēmi)

3. immu kaligitēnēmi illāliki
sommu peṭṭitēnēmi
kamma viltu kēḷini telisiyēmi
tammi kaṇṭi vāni karuṇa lēni 3vārilalōn(ēmi)

4. rājyamēlitēnēmi bahu janulalō
pūjyulaitēnēmi
ājya pravāhamutōnannamiḍitēnēmi
pūjyuḍaina rāmuni daya lēni 3vārilalōn(ēmi)

5. guruvu tānaitēnēmi kaṇṭiki mēnu
guruvai tōcitēnēmi
vara mantramanyulakupadēsiñcitēnēmi
vara tyāgarāja nutuni daya lēni 3vārilalōn(ēmi)

Variations

The order of charanas are not uniform in all the books.
3vārilalō. Ending word of all Charanas is not uniform in all the books.
.


Pallavi

Those who do not have the grace of Lord Sri Rama,
whatever they may do in this World, what difference does it make?

Anupallavi

Having become slaves of desires and delusion, those who do not know the bond of Sri Rama, whatever they may do in this World, what difference does it make?

Charanams

1. (a) Of what avail whether one performs daily or sacrificial oblations or (b) of what avail whether one begets plenty of children for the sake of (bequeathing) wealth or (c) of what avail whether one adopts another’s son – in this World? those who do not have the grace of Sri Rama – who causes auspiciousness, whatever they may do in this World, what difference does it make?

2. (a) Of what avail whether one builds (multi) storeyed houses or (b) of what avail whether one hangs therein a pair of lanterns or (c) of what avail whether one knows to glorify women? those who do not have the grace of peerless Sri Rama, whatever they may do in this World, what difference does it make?

3. (a) Of what avail whether one attains comforts or (b) of what avail whether one presents ornaments to one’s wife or (c) of what avail whether one knows the amourous sports of cupid – one with bow of flowers? those who do not have the grace of Sri Rama – one who is Lotus Eyed, whatever they may do in this World, what difference does it make?

4. (a) Of what avail whether one rules a kingdom or (b) of what avail whether one becomes worthy of worship among a lot of people or (c) of what avail whether one serves food with abundant flow of ghee? those who do not have the grace of the worshipful Sri Rama, whatever they may do in this World, what difference does it make?

5. (a) Of what avail whether one becomes a preceptor or (b) of what avail whether one’s body appeared as splendid to look at or (c) of what avail whether one initiates others in sacred syllables? those who do not have the grace of the sacred Sri Rama – one who is praised by this Thyagaraja, whatever they may do in this World, what difference does it make?
.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.