Main Menu

Enduko Baaga (ఎందుకో బాగ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mOhanam

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Enduko Baaga | ఎందుకో బాగ     
Voice: Mambalam Sisters

Enduko Baaga | ఎందుకో బాగ     
Voice: T. Raamaswaami


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎందుకో బాగ తెలియదు

Anupallavi

అందగాడ 1శ్రీ రామ ఈ తనువ్-
అస్థిరమనియీ కలి మానవులక్(ఎందుకో)

Charanams

1. గట్టిగ రాళ్ళను కట్టిన 2గృహములు
మట్టు మితము లేనట్టి 2పరిజనులు
చుట్టుకొన్న నిజ చుట్టాలకొరుల
పట్టులకథితులకు
పెట్ట లేక తమ పొట్ట సాకు-
కొన్నట్టి 2దేహములు రెట్టు సంచులను
కట్టిన ధనముల పెట్టెల తోడను
పెట్టి పొయ్యే మట్టు కనుంగొని (ఎందుకో)

2. కల్లలాడి కడుపు పల్లము నింపుటక్-
ఎల్లవారి ధనమెల్ల జేర్చుకొని
పల్లవాధరులనెల్ల కని 3శునకపు
పిల్లల వలె తిరిగి-
వొళ్ళ రోగములు కొళ్ళగా తగల
తొల్లి పైకములు మెల్ల జార జనుల్-
ఎల్ల దూర పరమెల్ల పార భువి
మళ్ళి పుట్టు ఫలమెల్ల కనుంగొని (ఎందుకో)

3.వంచకులననుసరించినయలమట-
యించుకైన సైరించ లేక తమ
సంచిత కర్మములంచు తెలిసి 4వేర్-
ఎంచు వారల జూచి
5మంచు వలె ప్రతి-ఫలించు సంపదల్-
అంచు కోరకను మంచి త్యాగ-
రాజంచితముగ పూజించు నుతించు
ప్రపంచ నాథుని భజించుదామనుచు (ఎందుకో)

Variations

1శ్రి రామ – శ్రీ రామ శ్రీ రామ
2గృహములు, పరిజనులు, దేహములు – These words should have similar ending – either as ‘u’ or ‘a’. However, books contain different ending – some as ‘u’ and some ‘a’.
3శునకపు – శునక
.


Pallavi

எந்து3கோ பா3க3 தெலியது3

Anupallavi

அந்த3கா3ட3 1ஸ்ரீ ராம ஈ தனுவ்-
அஸ்தி2ரமனியீ கலி மானவுலக்(எந்து3கோ)

Charanams

1. க3ட்டிக3 ராள்ளனு கட்டின 2க்3ருஹமுலு
மட்டு மிதமு லேனட்டி 2பரிஜனுலு
சுட்டுகொன்ன நிஜ சுட்டாலகொருல
பட்டுலகதி2துலகு
பெட்ட லேக தம பொட்ட ஸாகு-
கொன்னட்டி 2தே3ஹமுலு ரெட்டு ஸஞ்சுலனு
கட்டின த4னமுல பெட்டெல தோட3னு
பெட்டி பொய்யே மட்டு கனுங்கொ3னி (எந்து3கோ)

2. கல்லலாடி3 கடு3பு பல்லமு நிம்புடக்-
எல்லவாரி த4னமெல்ல ஜேர்சுகொனி
பல்லவாத4ருலனெல்ல கனி 3சுனகபு
பில்லல வலெ திரிகி3-
வொள்ள ரோக3முலு கொள்ளகா3 தக3ல
தொல்லி பைகமுலு மெல்ல ஜார ஜனுல்-
எல்ல தூ3ர பரமெல்ல பார பு4வி
மள்ளி புட்டு ப2லமெல்ல கனுங்கொ3னி (எந்து3கோ)

3.வஞ்சகுலனனுஸரிஞ்சினயலமட-
யிஞ்சுகைன ஸைரிஞ்ச லேக தம
ஸஞ்சித கர்மமுலஞ்சு தெலிஸி 4வேர்-
எஞ்சு வாரல ஜூசி
5மஞ்சு வலெ ப்ரதி-ப2லிஞ்சு ஸம்பத3ல்-
அஞ்சு கோரகனு மஞ்சி த்யாக3-
ராஜஞ்சிதமுக3 பூஜிஞ்சு நுதிஞ்சு
ப்ரபஞ்ச நாது2னி ப4ஜிஞ்சுதா3மனுசு (எந்து3கோ)

Variations

1ச்ரி ராம – ஸ்ரீ ராம ஸ்ரீ ராம
2க்3ருஹமுலு, பரிஜனுலு, தே3ஹமுலு – These words should have similar ending – either as ‘u’ or ‘a’. However, books contain different ending – some as ‘u’ and some ‘a’.
3சுனகபு – சுனக
.


Pallavi

ಎಂದುಕೋ ಬಾಗ ತೆಲಿಯದು

Anupallavi

ಅಂದಗಾಡ 1ಶ್ರೀ ರಾಮ ಈ ತನುವ್-
ಅಸ್ಥಿರಮನಿಯೀ ಕಲಿ ಮಾನವುಲಕ್(ಎಂದುಕೋ)

Charanams

1. ಗಟ್ಟಿಗ ರಾಳ್ಳನು ಕಟ್ಟಿನ 2ಗೃಹಮುಲು
ಮಟ್ಟು ಮಿತಮು ಲೇನಟ್ಟಿ 2ಪರಿಜನುಲು
ಚುಟ್ಟುಕೊನ್ನ ನಿಜ ಚುಟ್ಟಾಲಕೊರುಲ
ಪಟ್ಟುಲಕಥಿತುಲಕು
ಪೆಟ್ಟ ಲೇಕ ತಮ ಪೊಟ್ಟ ಸಾಕು-
ಕೊನ್ನಟ್ಟಿ 2ದೇಹಮುಲು ರೆಟ್ಟು ಸಂಚುಲನು
ಕಟ್ಟಿನ ಧನಮುಲ ಪೆಟ್ಟೆಲ ತೋಡನು
ಪೆಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯೇ ಮಟ್ಟು ಕನುಂಗೊನಿ (ಎಂದುಕೋ)

2. ಕಲ್ಲಲಾಡಿ ಕಡುಪು ಪಲ್ಲಮು ನಿಂಪುಟಕ್-
ಎಲ್ಲವಾರಿ ಧನಮೆಲ್ಲ ಜೇರ್ಚುಕೊನಿ
ಪಲ್ಲವಾಧರುಲನೆಲ್ಲ ಕನಿ 3ಶುನಕಪು
ಪಿಲ್ಲಲ ವಲೆ ತಿರಿಗಿ-
ವೊಳ್ಳ ರೋಗಮುಲು ಕೊಳ್ಳಗಾ ತಗಲ
ತೊಲ್ಲಿ ಪೈಕಮುಲು ಮೆಲ್ಲ ಜಾರ ಜನುಲ್-
ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪರಮೆಲ್ಲ ಪಾರ ಭುವಿ
ಮಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟು ಫಲಮೆಲ್ಲ ಕನುಂಗೊನಿ (ಎಂದುಕೋ)

3.ವಂಚಕುಲನನುಸರಿಂಚಿನಯಲಮಟ-
ಯಿಂಚುಕೈನ ಸೈರಿಂಚ ಲೇಕ ತಮ
ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಮುಲಂಚು ತೆಲಿಸಿ 4ವೇರ್-
ಎಂಚು ವಾರಲ ಜೂಚಿ
5ಮಂಚು ವಲೆ ಪ್ರತಿ-ಫಲಿಂಚು ಸಂಪದಲ್-
ಅಂಚು ಕೋರಕನು ಮಂಚಿ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜಂಚಿತಮುಗ ಪೂಜಿಂಚು ನುತಿಂಚು
ಪ್ರಪಂಚ ನಾಥುನಿ ಭಜಿಂಚುದಾಮನುಚು (ಎಂದುಕೋ)

Variations

1ಶ್ರಿ ರಾಮ – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ
2ಗೃಹಮುಲು, ಪರಿಜನುಲು, ದೇಹಮುಲು – These words should have similar ending – either as ‘u’ or ‘a’. However, books contain different ending – some as ‘u’ and some ‘a’.
3ಶುನಕಪು – ಶುನಕ
.


Pallavi

ऎन्दुको बाग तॆलियदु

Anupallavi

अन्दगाड 1श्री राम ई तनुव्-
अस्थिरमनियी कलि मानवुलक्(ऎन्दुको)

Charanams

1. गट्टिग राळ्ळनु कट्टिन 2गृहमुलु
मट्टु मितमु लेनट्टि 2परिजनुलु
चुट्टुकॊन्न निज चुट्टालकॊरुल
पट्टुलकथितुलकु
पॆट्ट लेक तम पॊट्ट साकु-
कॊन्नट्टि 2देहमुलु रॆट्टु सञ्चुलनु
कट्टिन धनमुल पॆट्टॆल तोडनु
पॆट्टि पॊय्ये मट्टु कनुंगॊनि (ऎन्दुको)

2. कल्ललाडि कडुपु पल्लमु निम्पुटक्-
ऎल्लवारि धनमॆल्ल जेर्चुकॊनि
पल्लवाधरुलनॆल्ल कनि 3शुनकपु
पिल्लल वलॆ तिरिगि-
वॊळ्ळ रोगमुलु कॊळ्ळगा तगल
तॊल्लि पैकमुलु मॆल्ल जार जनुल्-
ऎल्ल दूर परमॆल्ल पार भुवि
मळ्ळि पुट्टु फलमॆल्ल कनुंगॊनि (ऎन्दुको)

3.वञ्चकुलननुसरिञ्चिनयलमट-
यिञ्चुकैन सैरिञ्च लेक तम
सञ्चित कर्ममुलञ्चु तॆलिसि 4वेर्-
ऎञ्चु वारल जूचि
5मञ्चु वलॆ प्रति-फलिञ्चु सम्पदल्-
अञ्चु कोरकनु मञ्चि त्याग-
राजञ्चितमुग पूजिञ्चु नुतिञ्चु
प्रपञ्च नाथुनि भजिञ्चुदामनुचु (ऎन्दुको)

Variations

1श्रि राम – श्री राम श्री राम
2गृहमुलु, परिजनुलु, देहमुलु – These words should have similar ending – either as ‘u’ or ‘a’. However, books contain different ending – some as ‘u’ and some ‘a’.
3शुनकपु – शुनक
.


Pallavi

endukō bāga teliyadu

Anupallavi

andagāḍa 1śrī rāma ī tanuv-
asthiramaniyī kali mānavulak(endukō)

Charanams

1. gaṭṭiga rāḷḷanu kaṭṭina 2gṛhamulu
maṭṭu mitamu lēnaṭṭi 2parijanulu
cuṭṭukonna nija cuṭṭālakorula
paṭṭulakathitulaku
peṭṭa lēka tama poṭṭa sāku-
konnaṭṭi 2dēhamulu reṭṭu sañculanu
kaṭṭina dhanamula peṭṭela tōḍanu
peṭṭi poyyē maṭṭu kanuṅgoni (endukō)

2. kallalāḍi kaḍupu pallamu nimpuṭak-
ellavāri dhanamella jērcukoni
pallavādharulanella kani 3śunakapu
pillala vale tirigi-
voḷḷa rōgamulu koḷḷagā tagala
tolli paikamulu mella jāra janul-
ella dūra paramella pāra bhuvi
maḷḷi puṭṭu phalamella kanuṅgoni (endukō)

3.vañcakulananusariñcinayalamaṭa-
yiñcukaina sairiñca lēka tama
sañcita karmamulañcu telisi 4vēr-
eñcu vārala jūci
5mañcu vale prati-phaliñcu sampadal-
añcu kōrakanu mañci tyāga-
rājañcitamuga pūjiñcu nutiñcu
prapañca nāthuni bhajiñcudāmanucu (endukō)

Variations

1śri rāma – śrī rāma śrī rāma
2gṛhamulu, parijanulu, dēhamulu – These words should have similar ending – either as ‘u’ or ‘a’. However, books contain different ending – some as ‘u’ and some ‘a’.
3śunakapu – śunaka
.


PALLAVI

Why woud it not properly be understood by the people?

ANUPALLAVI

O Charming Sri Rama! Why woud it not properly be understood by the people of this kali age that this body is evanescent?

CHARANAM

1. Even after having seen the worth of – (a) houses constructed strongly with stones, (b) limitless relatives and attendants, (c) their bodies with belly well-nourished without sharing with those surrounding true relatives, others’ children and guests, (d) boxes of wealth tied in coarse bags kept along with them till they died – why woud it not properly be understood by the people?

2. Having seen all these results of – (a) aggrandising all the wealth of others, by telling lies, for filling one’s stomach pit, (b) beholding all those women – with blossom like lips – and roaming behind them like puppies, and (consequently), the body being afflicted by plenty of diseases, (c) the wealth earned previously melting away slowly, (consequently) (d) all the people reproaching, all the (goals of) future world slipping away, and (e) (finally), taking birth again in this World – why would it not properly be understood by the people?

3. (a) Looking at those who (1) being unable to tolerate even a bit the grief of adhering to the deceivers, (2) understanding that these are the results of accumulated sins, (3) think otherwise, (b) considering wealth to be like the reflecting dew, do not desire it – why would it not properly be understood by the people that they also should chant the names of Lord of Universe – worshipped and praised with honour by this virtuous Thyagaraja?
.

, , , , , , , , ,

One Response to Enduko Baaga (ఎందుకో బాగ)

  1. B.v.Ramana October 14, 2020 at 5:37 am #

    Super

    I want ఎందుకో బాగా తెలియదు దొరికింది చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.