Main Menu

Endundi Vedalitivo (ఎందుండి వెడలితివో)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: darbaar

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Endundi Vedalitivo | ఎందుండి వెడలితివో     
Voice: Allature Brothers

Endundi Vedalitivo | ఎందుండి వెడలితివో     
Voice: B.V.Ramana, B.V.Lakshman

Endundi Vedalitivo | ఎందుండి వెడలితివో     
Voice: Nedunuri


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎందుండి వెడలితివో ఏవూరో నే తెలియ
ఇపుడైన తెలుపవయ్య

Anupallavi

అంద చందము వేరై నడతలెల్ల త్రి-
గుణాతీతమైయున్ందే కాని శ్రీ రామ (ఎందు)

Charanam

చిటుకంటేనపరాధ చయముల
తగిలించే 1శివ లోకము కాదు
వటు రూపుడై బలిని వంచించి-
యణచు-వాని 2వైకుంఠము కాదు
విట వచనములాడి శిరము
త్రుంప-బడ్డ 3విధి లోకము కాదు
దిటవు ధర్మము సత్యము మృదు భాషలు
కలుగు దివ్య రూప త్యాగరాజ వినుత నీవ్(ఎందు)
.


Pallavi

எந்து3ண்டி3 வெட3லிதிவோ ஏவூரோ நே தெலிய
இபுடை3ன தெலுபவய்ய

Anupallavi

அந்த3 சந்த3மு வேரை நட3தலெல்ல த்ரி-
கு3ணாதீதமையுன்ந்தே3 கானி ஸ்ரீ ராம (எந்து3)

Charanam

சிடுகண்டேனபராத4 சயமுல
தகி3லிஞ்சே 1சிவ லோகமு காது3
வடு ரூபுடை3 ப3லினி வஞ்சிஞ்சி-
யணசு-வானி 2வைகுண்ட2மு காது3
விட வசனமுலாடி3 சிரமு
த்ரும்ப-ப3ட்3ட3 3விதி4 லோகமு காது3
தி3டவு த4ர்மமு ஸத்யமு ம்ருது3 பா4ஷலு
கலுகு3 தி3வ்ய ரூப த்யாக3ராஜ வினுத நீவ்(எந்து3)
.


Pallavi

ಎಂದುಂಡಿ ವೆಡಲಿತಿವೋ ಏವೂರೋ ನೇ ತೆಲಿಯ
ಇಪುಡೈನ ತೆಲುಪವಯ್ಯ

Anupallavi

ಅಂದ ಚಂದಮು ವೇರೈ ನಡತಲೆಲ್ಲ ತ್ರಿ-
ಗುಣಾತೀತಮೈಯುನ್ಂದೇ ಕಾನಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ (ಎಂದು)

Charanam

ಚಿಟುಕಂಟೇನಪರಾಧ ಚಯಮುಲ
ತಗಿಲಿಂಚೇ 1ಶಿವ ಲೋಕಮು ಕಾದು
ವಟು ರೂಪುಡೈ ಬಲಿನಿ ವಂಚಿಂಚಿ-
ಯಣಚು-ವಾನಿ 2ವೈಕುಂಠಮು ಕಾದು
ವಿಟ ವಚನಮುಲಾಡಿ ಶಿರಮು
ತ್ರುಂಪ-ಬಡ್ಡ 3ವಿಧಿ ಲೋಕಮು ಕಾದು
ದಿಟವು ಧರ್ಮಮು ಸತ್ಯಮು ಮೃದು ಭಾಷಲು
ಕಲುಗು ದಿವ್ಯ ರೂಪ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ ನೀವ್(ಎಂದು)
.


Pallavi

ऎन्दुण्डि वॆडलितिवो एवूरो ने तॆलिय
इपुडैन तॆलुपवय्य

Anupallavi

अन्द चन्दमु वेरै नडतलॆल्ल त्रि-
गुणातीतमैयुन्न्दे कानि श्री राम (ऎन्दु)

Charanam

चिटुकण्टेनपराध चयमुल
तगिलिञ्चे 1शिव लोकमु कादु
वटु रूपुडै बलिनि वञ्चिञ्चि-
यणचु-वानि 2वैकुण्ठमु कादु
विट वचनमुलाडि शिरमु
त्रुम्प-बड्ड 3विधि लोकमु कादु
दिटवु धर्ममु सत्यमु मृदु भाषलु
कलुगु दिव्य रूप त्यागराज विनुत नीव्(ऎन्दु)
.


Pallavi

enduṇḍi veḍalitivō ēvūrō nē teliya
ipuḍaina telupavayya

Anupallavi

anda candamu vērai naḍatalella tri-
guṇātītamaiyunndē kāni śrī rāma (endu)

Charanam

ciṭukaṇṭēnaparādha cayamula
tagiliñcē 1śiva lōkamu kādu
vaṭu rūpuḍai balini vañciñci-
yaṇacu-vāni 2vaikuṇṭhamu kādu
viṭa vacanamulāḍi śiramu
trumpa-baḍḍa 3vidhi lōkamu kādu
diṭavu dharmamu satyamu mṛdu bhāṣalu
kalugu divya rūpa tyāgarāja vinuta nīv(endu)
.


Pallavi
O Lord! Where from did You proceed? Which is Your abode? I do not know; at least now please let me know.

Anupallavi

Your beauty and charm being of totally different nature and Your conduct etc. are beyond the three qualities (Satvika, Rajasa and Tamasa); therefore, O Lord Sri Rama! Where from did You proceed? Which is Your abode? I do not know; at least now please let me know.

Charanam

Yours is not the abode of Lord Siva where, for flimsy reasons, charges are slapped; Your abode is not Vaikuntha of Lord Vishnu who, taking the form of a Brahmachari, subdued King Bali by deceit; Yours is not the abode of Brahma who got his head plucked by uttering falsehood; O Lord of divine form endowed with courage, righteousness, truth and soft speech! O Lord praised by this Tyagaraja! Where from did You proceed? Which is Your abode? I do not know; at least now please let me know.
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.