Main Menu

Ennado Rakshinchite (ఎన్నడో రక్షించితే)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sowraashTram

Talam: aadi

17 sooryakaantam janya
Aa: S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Ennado Rakshinchite | ఎన్నడో రక్షించితే     
Voice: D.K. Pattammal

Ennado Rakshinchite | ఎన్నడో రక్షించితే     
Voice: P.S. Narayanaswamy


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎన్నడో రక్షించితే నీవిపుడీ
వగను ఉండ వలెనా

Anupallavi

పన్నగ శయన 1పెద్దల స్వ-
భావమిట్లుండగ బాగుగ నన్నే నీవ్(ఎన్నడో)

Charanams

1. చీకటి చేతను గాసి జెందియీ
లోకులు సకల కర్మములకై మన
రాక కొరకు జూచెదరని తెలిసి
విభాకరడు మదిని
ప్రాకటముగ తా 2రాను చెల్లునని
వ్యాకులుడై అతి వేగమునను
వేకువ జామున తోషము కలగను
తా కరుణనరుణుని పనుప3 లేదా (ఎన్నడో)

2. నీరు లేక సజ్జన గణములు మన
దారిని జూచేరనుచు తెలిసి
4కావేరి తాను 2రాను చెల్లుననుచు
విచార హృదయురాలై
సారెకు వచ్చుననుచు సంతోషము
వీరులకెల్లను కల్గ పడమటి
5మారుత చంచలముల పనిపి
6చెలమలూర చేయ లేదా రామ (ఎన్నడో)

3. గర్వించిన ఆ రావణ బాధలం-
ఓర్వ లేకను విభీషణుడు నిన్ను
7సర్వ లోక శరంయా వందనమన
8నిర్వికారుడై నీవు
సర్వదా రక్షించెదననుచును
9సార్వభౌమ లంకాధిపత్యమున
10సర్వజ్నుని లక్ష్మణునిమ్మనగా11
12సర్వ సన్నుత త్యాగరాజుని (ఎన్నడో)

Variations

6చెలమ – చలమ&న్బ్స్ప్;: చెలము – is appropriate.
.


Pallavi

என்னடோ3 ரக்ஷிஞ்சிதே நீவிபுடீ3
வக3னு உண்ட3 வலெனா

Anupallavi

பன்னக3 சயன 1பெத்3த3ல ஸ்வ-
பா4வமிட்லுண்ட3க3 பா3கு3க3 நன்னே நீவ்(என்னடோ3)

Charanams

1. சீகடி சேதனு கா3ஸி ஜெந்தி3யீ
லோகுலு ஸகல கர்மமுலகை மன
ராக கொரகு ஜூசெத3ரனி தெலிஸி
விபா4கரடு3 மதி3னி
ப்ராகடமுக3 தா 2ரானு செல்லுனனி
வ்யாகுலுடை3 அதி வேக3முனனு
வேகுவ ஜாமுன தோஷமு கலக3னு
தா கருணனருணுனி பனுப3 லேதா3 (என்னடோ3)

2. நீரு லேக ஸஜ்ஜன க3ணமுலு மன
தா3ரினி ஜூசேரனுசு தெலிஸி
4காவேரி தானு 2ரானு செல்லுனனுசு
விசார ஹ்ருத3யுராலை
ஸாரெகு வச்சுனனுசு ஸந்தோஷமு
வீருலகெல்லனு கல்க3 பட3மடி
5மாருத சஞ்சலமுல பனிபி
6செலமலூர சேய லேதா3 ராம (என்னடோ3)

3. க3ர்விஞ்சின ஆ ராவண பா3த4லன்-
ஓர்வ லேகனு விபீ4ஷணுடு3 நின்னு
7ஸர்வ லோக சரண்யா வந்த3னமன
8நிர்விகாருடை3 நீவு
ஸர்வதா3 ரக்ஷிஞ்செத3னனுசுனு
9ஸார்வபௌ4ம லங்காதி4பத்யமுன
10ஸர்வஜ்னுனி லக்ஷ்மணுனிம்மனகா311
12ஸர்வ ஸன்னுத த்யாக3ராஜுனி (என்னடோ3)

Variations

6செலம – சலம&ந்ப்3ஸ்ப்;: செலமு – is appropriate.
.


Pallavi

ಎನ್ನಡೋ ರಕ್ಷಿಂಚಿತೇ ನೀವಿಪುಡೀ
ವಗನು ಉಂಡ ವಲೆನಾ

Anupallavi

ಪನ್ನಗ ಶಯನ 1ಪೆದ್ದಲ ಸ್ವ-
ಭಾವಮಿಟ್ಲುಂಡಗ ಬಾಗುಗ ನನ್ನೇ ನೀವ್(ಎನ್ನಡೋ)

Charanams

1. ಚೀಕಟಿ ಚೇತನು ಗಾಸಿ ಜೆಂದಿಯೀ
ಲೋಕುಲು ಸಕಲ ಕರ್ಮಮುಲಕೈ ಮನ
ರಾಕ ಕೊರಕು ಜೂಚೆದರನಿ ತೆಲಿಸಿ
ವಿಭಾಕರಡು ಮದಿನಿ
ಪ್ರಾಕಟಮುಗ ತಾ 2ರಾನು ಚೆಲ್ಲುನನಿ
ವ್ಯಾಕುಲುಡೈ ಅತಿ ವೇಗಮುನನು
ವೇಕುವ ಜಾಮುನ ತೋಷಮು ಕಲಗನು
ತಾ ಕರುಣನರುಣುನಿ ಪನುಪ3 ಲೇದಾ (ಎನ್ನಡೋ)

2. ನೀರು ಲೇಕ ಸಜ್ಜನ ಗಣಮುಲು ಮನ
ದಾರಿನಿ ಜೂಚೇರನುಚು ತೆಲಿಸಿ
4ಕಾವೇರಿ ತಾನು 2ರಾನು ಚೆಲ್ಲುನನುಚು
ವಿಚಾರ ಹೃದಯುರಾಲೈ
ಸಾರೆಕು ವಚ್ಚುನನುಚು ಸಂತೋಷಮು
ವೀರುಲಕೆಲ್ಲನು ಕಲ್ಗ ಪಡಮಟಿ
5ಮಾರುತ ಚಂಚಲಮುಲ ಪನಿಪಿ
6ಚೆಲಮಲೂರ ಚೇಯ ಲೇದಾ ರಾಮ (ಎನ್ನಡೋ)

3. ಗರ್ವಿಂಚಿನ ಆ ರಾವಣ ಬಾಧಲಂ-
ಓರ್ವ ಲೇಕನು ವಿಭೀಷಣುಡು ನಿನ್ನು
7ಸರ್ವ ಲೋಕ ಶರಂಯಾ ವಂದನಮನ
8ನಿರ್ವಿಕಾರುಡೈ ನೀವು
ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಿಂಚೆದನನುಚುನು
9ಸಾರ್ವಭೌಮ ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯಮುನ
10ಸರ್ವಜ್ನುನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣುನಿಮ್ಮನಗಾ11
12ಸರ್ವ ಸನ್ನುತ ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ (ಎನ್ನಡೋ)

Variations

6ಚೆಲಮ – ಚಲಮ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಚೆಲಮು – is appropriate.
.


Pallavi

ऎन्नडो रक्षिञ्चिते नीविपुडी
वगनु उण्ड वलॆना

Anupallavi

पन्नग शयन 1पॆद्दल स्व-
भावमिट्लुण्डग बागुग नन्ने नीव्(ऎन्नडो)

Charanams

1. चीकटि चेतनु गासि जॆन्दियी
लोकुलु सकल कर्ममुलकै मन
राक कॊरकु जूचॆदरनि तॆलिसि
विभाकरडु मदिनि
प्राकटमुग ता 2रानु चॆल्लुननि
व्याकुलुडै अति वेगमुननु
वेकुव जामुन तोषमु कलगनु
ता करुणनरुणुनि पनुप3 लेदा (ऎन्नडो)

2. नीरु लेक सज्जन गणमुलु मन
दारिनि जूचेरनुचु तॆलिसि
4कावेरि तानु 2रानु चॆल्लुननुचु
विचार हृदयुरालै
सारॆकु वच्चुननुचु सन्तोषमु
वीरुलकॆल्लनु कल्ग पडमटि
5मारुत चञ्चलमुल पनिपि
6चॆलमलूर चेय लेदा राम (ऎन्नडो)

3. गर्विञ्चिन आ रावण बाधलन्-
ओर्व लेकनु विभीषणुडु निन्नु
7सर्व लोक शरण्या वन्दनमन
8निर्विकारुडै नीवु
सर्वदा रक्षिञ्चॆदननुचुनु
9सार्वभौम लंकाधिपत्यमुन
10सर्वज्नुनि लक्ष्मणुनिम्मनगा11
12सर्व सन्नुत त्यागराजुनि (ऎन्नडो)

Variations

6चॆलम – चलम&न्ब्स्प्;: चॆलमु – is appropriate.
.


Pallavi

ennaḍō rakṣiñcitē nīvipuḍī
vaganu uṇḍa valenā

Anupallavi

pannaga śayana 1peddala sva-
bhāvamiṭluṇḍaga bāguga nannē nīv(ennaḍō)

Charanams

1. cīkaṭi cētanu gāsi jendiyī
lōkulu sakala karmamulakai mana
rāka koraku jūcedarani telisi
vibhākaraḍu madini
prākaṭamuga tā 2rānu cellunani
vyākuluḍai ati vēgamunanu
vēkuva jāmuna tōṣamu kalaganu
tā karuṇanaruṇuni panupa3 lēdā (ennaḍō)

2. nīru lēka sajjana gaṇamulu mana
dārini jūcēranucu telisi
4kāvēri tānu 2rānu cellunanucu
vicāra hṛdayurālai
sāreku vaccunanucu santōṣamu
vīrulakellanu kalga paḍamaṭi
5māruta cañcalamula panipi
6celamalūra cēya lēdā rāma (ennaḍō)

3. garviñcina ā rāvaṇa bādhalan-
ōrva lēkanu vibhīṣaṇuḍu ninnu
7sarva lōka śaraṇyā vandanamana
8nirvikāruḍai nīvu
sarvadā rakṣiñcedananucunu
9sārvabhauma laṅkādhipatyamuna
10sarvajnuni lakṣmaṇunimmanagā11
12sarva sannuta tyāgarājuni (ennaḍō)

Variations

6celama – calama : celamu – is appropriate.
.


Pallavi

Just because You protected me some time before, should You remain now in this manner?

Anupallavi

O Lord reclining on the couch of Sesha – the serpent! As the nature of great people is like this, even if You had protected me well some time before, should You remain now in this manner?

Charanams

1. Knowing that the people (of the Earth), being vexed by darkness, are looking forward for Sun-rise – his arrival- for performance of all their duties, the Sun becoming worried in his mind that he will take time for coming out openly, in order to bring joy to the people in the early hours of the morning, did he not, out of compassion, very quickly send Aruna (as a harbinger)?

2. Knowing that, without water, pious people are looking forward for her arrival, river Kaveri, becoming worried that she will take time to come, in order to bring happiness to all these people (by assuring) that she would come certainly, did she not, by sending the breeze of Western Wind, make water to spring forth in the river bed (as a harbinger)? Therefore, O Lord Rama! just because You protected me some time before, should You now remain in this manner?

3. Unable to bear the torments of that conceited Ravana, when Vibhushana called out to You as ‘O Refuge of all the Worlds! Salutations’, You, becoming non-changing (in character) (towards all), declaring that ‘I ever protect (without discrimination as friend or foe’), while You asked the all-knower Lakshmana to confer the sovereign overlorship of Lanka on Vibhishana, O Lord praised by everyone! just because You protected this Thyagaraja well some time before, should You now remain in this manner?
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.