Main Menu

Eti janmamidi (ఏటి జన్మమిది)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: varaaLi

Talam: caapu

39 jhaalavaraaLi janya
Aa: S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G1 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Eti janmamidi | ఏటి జన్మమిది     
Voice: D.K. Pattammal

Eti janmamidi | ఏటి జన్మమిది     
Voice: V. Venkateswarulu


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఏటి జన్మమిది హా ఓ రామ

Anupallavi

ఏటి జన్మమిది ఎందుకు 1కలిగెను
ఎంతని 2సైరింతు హా ఓ రామ (ఏటి)

Charanams

1. సాతి లేని మార కోటి లావంయుని
మాటి మాటికి జూచి మాటలాడని తనక్(ఏటి)

2. సారెకు ముత్యాల హారయురము పాలు
కారు మోమును కన్నులార జూడని తనక్(ఏటి)

3. 3ఇంగితమెరిగిన సంగీత లోలుని
పొంగుచు తనివార కౌగిలించని తనక్(ఏటి)

4. సాగర శయనుని త్యాగరాజ నుతుని
వేగమే జూడక 4వేగెను హృదయము (ఏటి)

Variations

1కలిగెను – కలిగెనో
2సైరింతు – సైరింతును
4వేగెను – వేగెని&న్బ్స్ప్;: వేగెను – is the appropriate word.
.


Pallavi

ஏடி ஜன்மமிதி3 ஹா ஓ ராம

Anupallavi

ஏடி ஜன்மமிதி3 எந்து3கு 1கலிகெ3னு
எந்தனி 2ஸைரிந்து ஹா ஓ ராம (ஏடி)

Charanams

1. ஸாதி லேனி மார கோடி லாவண்யுனி
மாடி மாடிகி ஜூசி மாடலாட3னி தனக்(ஏடி)

2. ஸாரெகு முத்யால ஹாரயுரமு பாலு
காரு மோமுனு கன்னுலார ஜூட3னி தனக்(ஏடி)

3. 3இங்கி3தமெரிகி3ன ஸங்கீ3த லோலுனி
பொங்கு3சு தனிவார கௌகி3லிஞ்சனி தனக்(ஏடி)

4. ஸாக3ர சயனுனி த்யாக3ராஜ நுதுனி
வேக3மே ஜூட3க 4வேகெ3னு ஹ்ருத3யமு (ஏடி)

Variations

1கலிகெ3னு – கலிகெ3னோ
2ஸைரிந்து – ஸைரிந்துனு
4வேகெ3னு – வேகெ3னி&ந்ப்3ஸ்ப்;: வேகெ3னு – is the appropriate word.
.


Pallavi

ಏಟಿ ಜನ್ಮಮಿದಿ ಹಾ ಓ ರಾಮ

Anupallavi

ಏಟಿ ಜನ್ಮಮಿದಿ ಎಂದುಕು 1ಕಲಿಗೆನು
ಎಂತನಿ 2ಸೈರಿಂತು ಹಾ ಓ ರಾಮ (ಏಟಿ)

Charanams

1. ಸಾತಿ ಲೇನಿ ಮಾರ ಕೋಟಿ ಲಾವಂಯುನಿ
ಮಾಟಿ ಮಾಟಿಕಿ ಜೂಚಿ ಮಾಟಲಾಡನಿ ತನಕ್(ಏಟಿ)

2. ಸಾರೆಕು ಮುತ್ಯಾಲ ಹಾರಯುರಮು ಪಾಲು
ಕಾರು ಮೋಮುನು ಕನ್ನುಲಾರ ಜೂಡನಿ ತನಕ್(ಏಟಿ)

3. 3ಇಂಗಿತಮೆರಿಗಿನ ಸಂಗೀತ ಲೋಲುನಿ
ಪೊಂಗುಚು ತನಿವಾರ ಕೌಗಿಲಿಂಚನಿ ತನಕ್(ಏಟಿ)

4. ಸಾಗರ ಶಯನುನಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತುನಿ
ವೇಗಮೇ ಜೂಡಕ 4ವೇಗೆನು ಹೃದಯಮು (ಏಟಿ)

Variations

1ಕಲಿಗೆನು – ಕಲಿಗೆನೋ
2ಸೈರಿಂತು – ಸೈರಿಂತುನು
4ವೇಗೆನು – ವೇಗೆನಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ವೇಗೆನು – is the appropriate word.
.


Pallavi

एटि जन्ममिदि हा ओ राम

Anupallavi

एटि जन्ममिदि ऎन्दुकु 1कलिगॆनु
ऎन्तनि 2सैरिन्तु हा ओ राम (एटि)

Charanams

1. साति लेनि मार कोटि लावण्युनि
माटि माटिकि जूचि माटलाडनि तनक्(एटि)

2. सारॆकु मुत्याल हारयुरमु पालु
कारु मोमुनु कन्नुलार जूडनि तनक्(एटि)

3. 3इंगितमॆरिगिन संगीत लोलुनि
पॊंगुचु तनिवार कौगिलिञ्चनि तनक्(एटि)

4. सागर शयनुनि त्यागराज नुतुनि
वेगमे जूडक 4वेगॆनु हृदयमु (एटि)

Variations

1कलिगॆनु – कलिगॆनो
2सैरिन्तु – सैरिन्तुनु
4वेगॆनु – वेगॆनि&न्ब्स्प्;: वेगॆनु – is the appropriate word.
.


Pallavi

ēṭi janmamidi hā ō rāma

Anupallavi

ēṭi janmamidi enduku 1kaligenu
entani 2sairintu hā ō rāma (ēṭi)

Charanams

1. sāti lēni māra kōṭi lāvaṇyuni
māṭi māṭiki jūci māṭalāḍani tanak(ēṭi)

2. sāreku mutyāla hārayuramu pālu
kāru mōmunu kannulāra jūḍani tanak(ēṭi)

3. 3iṅgitamerigina saṅgīta lōluni
poṅgucu tanivāra kaugiliñcani tanak(ēṭi)

4. sāgara śayanuni tyāgarāja nutuni
vēgamē jūḍaka 4vēgenu hṛdayamu (ēṭi)

Variations

1kaligenu – kaligenō
2sairintu – sairintunu
4vēgenu – vēgeni : vēgenu – is the appropriate word.
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! Alas! What kind of life is this?

Anupallavi

What kind of life is this? Why this body came into existence? How much shall I tolerate? Alas O Lord Rama!

Charanams

1. What kind of life is this for me – in which, one doesn’t speak every now and then by beholding the peerless Lord with a charm of a million cupids?

2. What kind of life is this for me – in which one doesn’t always behold to one’s heart’s content the chest adorned with pearl necklace and the most charming face?

3. What kind of life is this for me – in which, one doesn’t exultingly embrace, to one’s satiation, the Lord – one who delights in music and who understands intention (or another’s state of mind)?

4. My heart is suffocating without beholding quickly the Lord – reclining (on the couch of Sesha) in the Milk Ocean and the one praised by this Thyatagaraja.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.