Main Menu

Evarura ninu vina (ఎవరురా నిను వినా)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: mOhanam

Talam: caapu

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Evarura ninu vina | ఎవరురా నిను వినా     
Voice: A. Ramanujam Iyengar

Evarura ninu vina | ఎవరురా నిను వినా     
Voice: Bombay Sisters

Evarura ninu vina | ఎవరురా నిను వినా     
Voice: Madurai Mani Iyer


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఎవరురా నిను వినా గతి మాకు

Anupallavi

సవన రక్షక1 నిత్యోత్సవ సీతాపతి (యెవరు)

Charanams

1.రాదా నాదుపై నీ దయ
విన రాదా ముర-వైరి కాదా
దయ పల్క రాదాయిది మరియాదా
నాతో వాదమా నే భేదమా మాకు (యెవరు)

2.రాక2 నన్నేచ న్యాయమా
పరాకా నేనంటే హేయమా రామ
రాకా శశి ముఖ నీకాశించితి
సాకుమా పుంయ శ్లోకమా మాకు (యెవరు)

3.శ్రీశారి3 గణారాతివి
నాదాశ తెలియక పోతివి
ఆపగేశార్చిత4 పాలితేశ
నవ కాశమా5 స్వప్రకాశమా మాకు (యెవరు)

4.రాజా బిగు నీకేలరా
త్యాగరాజార్చిత తాళ6 జాలరా రామ
ఈ జాలము సేయ రాజ
బ్రోవ సంకోచమా సుర భూజమా మాకు (యెవరు)

Variations

General – In some books, the anupallavi is given as part of pallavi – there is no separate anupallavi.
1సవన – సవ – Both generally mean same thing.
2రాక నన్నేచ – రాక నిన్నేచ&న్బ్స్ప్;: రాక నన్నేచ – seems to be appropriate.
5నావ కాశమా – నా ప్రకాశమా&న్బ్స్ప్;: నవ కాశమా – seems to be appropriate.
6తాళ జాలరా రామ – తాళ జాలరా రాజ

.


Pallavi

எவருரா நினு வினா க3தி மாகு

Anupallavi

ஸவன ரக்ஷக1 நித்யோத்ஸவ ஸீதாபதி (யெவரு)

Charanams

1.ராதா3 நாது3பை நீ த3ய
வின ராதா3 முர-வைரி காதா3
த3ய பல்க ராதா3யிதி3 மரியாதா3
நாதோ வாத3மா நே பே4த3மா மாகு (யெவரு)

2.ராக2 நன்னேச ந்யாயமா
பராகா நேனண்டே ஹேயமா ராம
ராகா சசி முக2 நீகாசிஞ்சிதி
ஸாகுமா புண்ய ச்லோகமா மாகு (யெவரு)

3.ஸ்ரீசாரி3 க3ணாராதிவி
நாதா3ச தெலியக போதிவி
ஆபகே3சார்சித4 பாலிதேச
நவ காசமா5 ஸ்வப்ரகாசமா மாகு (யெவரு)

4.ராஜா பி3கு3 நீகேலரா
த்யாக3ராஜார்சித தாள6 ஜாலரா ராம
ஈ ஜாலமு ஸேய ராஜ
ப்3ரோவ ஸங்கோசமா ஸுர பூ4ஜமா மாகு (யெவரு)

Variations

General – In some books, the anupallavi is given as part of pallavi – there is no separate anupallavi.
1ஸவன – ஸவ – Both generally mean same thing.
2ராக நன்னேச – ராக நின்னேச&ந்ப்3ஸ்ப்;: ராக நன்னேச – seems to be appropriate.
5நாவ காசமா – நா ப்ரகாசமா&ந்ப்3ஸ்ப்;: நவ காசமா – seems to be appropriate.
6தாள ஜாலரா ராம – தாள ஜாலரா ராஜ

.


Pallavi

ಎವರುರಾ ನಿನು ವಿನಾ ಗತಿ ಮಾಕು

Anupallavi

ಸವನ ರಕ್ಷಕ1 ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸೀತಾಪತಿ (ಯೆವರು)

Charanams

1.ರಾದಾ ನಾದುಪೈ ನೀ ದಯ
ವಿನ ರಾದಾ ಮುರ-ವೈರಿ ಕಾದಾ
ದಯ ಪಲ್ಕ ರಾದಾಯಿದಿ ಮರಿಯಾದಾ
ನಾತೋ ವಾದಮಾ ನೇ ಭೇದಮಾ ಮಾಕು (ಯೆವರು)

2.ರಾಕ2 ನನ್ನೇಚ ನ್ಯಾಯಮಾ
ಪರಾಕಾ ನೇನಂಟೇ ಹೇಯಮಾ ರಾಮ
ರಾಕಾ ಶಶಿ ಮುಖ ನೀಕಾಶಿಂಚಿತಿ
ಸಾಕುಮಾ ಪುಂಯ ಶ್ಲೋಕಮಾ ಮಾಕು (ಯೆವರು)

3.ಶ್ರೀಶಾರಿ3 ಗಣಾರಾತಿವಿ
ನಾದಾಶ ತೆಲಿಯಕ ಪೋತಿವಿ
ಆಪಗೇಶಾರ್ಚಿತ4 ಪಾಲಿತೇಶ
ನವ ಕಾಶಮಾ5 ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾ ಮಾಕು (ಯೆವರು)

4.ರಾಜಾ ಬಿಗು ನೀಕೇಲರಾ
ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ ತಾಳ6 ಜಾಲರಾ ರಾಮ
ಈ ಜಾಲಮು ಸೇಯ ರಾಜ
ಬ್ರೋವ ಸಂಕೋಚಮಾ ಸುರ ಭೂಜಮಾ ಮಾಕು (ಯೆವರು)

Variations

General – In some books, the anupallavi is given as part of pallavi – there is no separate anupallavi.
1ಸವನ – ಸವ – Both generally mean same thing.
2ರಾಕ ನನ್ನೇಚ – ರಾಕ ನಿನ್ನೇಚ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ರಾಕ ನನ್ನೇಚ – seems to be appropriate.
5ನಾವ ಕಾಶಮಾ – ನಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ನವ ಕಾಶಮಾ – seems to be appropriate.
6ತಾಳ ಜಾಲರಾ ರಾಮ – ತಾಳ ಜಾಲರಾ ರಾಜ

.


Pallavi

ऎवरुरा निनु विना गति माकु

Anupallavi

सवन रक्षक1 नित्योत्सव सीतापति (यॆवरु)

Charanams

1.रादा नादुपै नी दय
विन रादा मुर-वैरि कादा
दय पल्क रादायिदि मरियादा
नातो वादमा ने भेदमा माकु (यॆवरु)

2.राक2 नन्नेच न्यायमा
पराका नेनण्टे हेयमा राम
राका शशि मुख नीकाशिञ्चिति
साकुमा पुण्य श्लोकमा माकु (यॆवरु)

3.श्रीशारि3 गणारातिवि
नादाश तॆलियक पोतिवि
आपगेशार्चित4 पालितेश
नव काशमा5 स्वप्रकाशमा माकु (यॆवरु)

4.राजा बिगु नीकेलरा
त्यागराजार्चित ताळ6 जालरा राम
ई जालमु सेय राज
ब्रोव संकोचमा सुर भूजमा माकु (यॆवरु)

Variations

General – In some books, the anupallavi is given as part of pallavi – there is no separate anupallavi.
1सवन – सव – Both generally mean same thing.
2राक नन्नेच – राक निन्नेच&न्ब्स्प्;: राक नन्नेच – seems to be appropriate.
5नाव काशमा – ना प्रकाशमा&न्ब्स्प्;: नव काशमा – seems to be appropriate.
6ताळ जालरा राम – ताळ जालरा राज

.


Pallavi

evarurā ninu vinā gati māku

Anupallavi

savana rakṣaka1 nityōtsava sītāpati (yevaru)

Charanams

1.rādā nādupai nī daya
vina rādā mura-vairi kādā
daya palka rādāyidi mariyādā
nātō vādamā nē bhēdamā māku (yevaru)

2.rāka2 nannēca nyāyamā
parākā nēnaṇṭē hēyamā rāma
rākā śaśi mukha nīkāśiñciti
sākumā puṇya ślōkamā māku (yevaru)

3.śrīśāri3 gaṇārātivi
nādāśa teliyaka pōtivi
āpagēśārcita4 pālitēśa
nava kāśamā5 swaprakāśamā māku (yevaru)

4.rājā bigu nīkēlarā
tyāgarājārcita tāḷa6 jālarā rāma
ī jālamu sēya rāja
brōva saṅkōcamā sura bhūjamā māku (yevaru)

Variations

General – In some books, the anupallavi is given as part of pallavi – there is no separate anupallavi.
1savana – sava – Both generally mean same thing.
2rāka nannēca – rāka ninnēca : rāka nannēca – seems to be appropriate.
5nāva kāśamā – nā prakāśamā : nava kāśamā – seems to be appropriate.
6tāḷa jālarā rāma – tāḷa jālarā rāja

.


Pallavi

Who is refuge for us other than You?

Anupallavi

O Protector of the yajna! Eternal joy for devotees! O Consort of Sita!

Charanams

1.Won’t Your grace descend on me?
Won’t You listen? Aren’t You Demon Mura’s enemy?
Can’t You speak with compassion? Is this honourable for You?
Why this dispute with me? Am I different from You?

2.Is it fair to deceive me without coming?
Why this unconcern? Why this disgust in my case, O Rama!
O Full-moon Faced! I loved You;
Please fulfil my desire; O Celebrated Lord!

3.O Consort of Lakshmi! O Destroyer of multitude of enemies!
But, You have failed to take note of my desire;
O Lord worshipped by Varuna/Siva! O Lord who protected Lord Siva!
O Lord whose hue is like fresh flower of wild sugar-cane! O self-effulgent one!

4.O King! Why this rigidity for You?
One worshipped by Thygaraja! I am unable to bear, Rama!
Do You consent for this procrastination or deception?
Are You hesitating to protect me? O Wish-Tree!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.