Main Menu

Gattigaanu (గట్టిగాను)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: bEgaDa

Talam: roopakam

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Gattigaanu | గట్టిగాను     
Album: Unknown | Voice: Bombay Sisters

Gattigaanu | గట్టిగాను     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

గట్టిగాను నను చెయి పత్తేదెన్నటికో

Anupallavi

పుట్టిన నాటనుండి ఇట్టి విధములే కాని (గట్టి)

Charanams

1. గొప్ప తనము మనదని మదమెప్పటికిని తలకెక్కి
తప్పు పలుకులాడుచు తానుప్పతిల్లుచును
తెప్పునయింగితమెరుగక మెప్పులకాశించుయా
చప్పని ప్రభువుల కడనను త్రిప్పటయేలరాయనుచును (గట్టి)

2. వరమైన సజ్జనులను పరిచారకులనెల్లను
సరి జేసి దానమొసగి పరమెంచకను
కరి ధన మదములు కలిగిన నరులను పూజించెడుయా
తరమెరుగని ధనికులయనుసరణమేలరాయనుచును (గట్టి)

3. శివ పూజల మరియును మాధవ పూజలునొనరించుచు
భువి తా సరి జేసెడి వారెవరనుచునుయెంచు
అవివేక ధన మత్తుల శివ శివ వేడగ వద్దని
కువలయ దళ లోచన సు-విభవ త్యాగరాజ వినుత (గట్టి)

Variations

1ఉప్పతిల్లుచును – The correct telugu word is ‘ఉబ్బతిల్లుచును’.
.


Pallavi

க3ட்டிகா3னு நனு செயி பத்தேதெ3ன்னடிகோ

Anupallavi

புட்டின நாடனுண்டி3 இட்டி வித4முலே கானி (க3ட்டி)

Charanams

1. கொ3ப்ப தனமு மனத3னி மத3மெப்படிகினி தலகெக்கி
தப்பு பலுகுலாடு3சு தானுப்பதில்லுசுனு1
தெப்புனயிங்கி3தமெருக3க மெப்புலகாசிஞ்சுயா
சப்பனி ப்ரபு4வுல கட3னனு த்ரிப்படயேலராயனுசுனு (க3ட்டி)

2. வரமைன ஸஜ்ஜனுலனு பரிசாரகுலனெல்லனு
ஸரி ஜேஸி தா3னமொஸகி3 பரமெஞ்சகனு
கரி த4ன மத3முலு கலிகி3ன நருலனு பூஜிஞ்செடு3யா
தரமெருக3னி த4னிகுலயனுஸரணமேலராயனுசுனு (க3ட்டி)

3. சிவ பூஜல மரியுனு மாத4வ பூஜலுனொனரிஞ்சுசு
பு4வி தா ஸரி ஜேஸெடி3 வாரெவரனுசுனுயெஞ்சு
அவிவேக த4ன மத்துல 2சிவ சிவ வேட3க3 வத்3த3னி
குவலய த3ள லோசன ஸு-விப4வ த்யாக3ராஜ வினுத (க3ட்டி)

Variations

1உப்பதில்லுசுனு – The correct telugu word is ‘உப்3ப3தில்லுசுனு’.
.


Pallavi

ಗಟ್ಟಿಗಾನು ನನು ಚೆಯಿ ಪತ್ತೇದೆನ್ನಟಿಕೋ

Anupallavi

ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಟನುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿ ವಿಧಮುಲೇ ಕಾನಿ (ಗಟ್ಟಿ)

Charanams

1. ಗೊಪ್ಪ ತನಮು ಮನದನಿ ಮದಮೆಪ್ಪಟಿಕಿನಿ ತಲಕೆಕ್ಕಿ
ತಪ್ಪು ಪಲುಕುಲಾಡುಚು ತಾನುಪ್ಪತಿಲ್ಲುಚುನು1
ತೆಪ್ಪುನಯಿಂಗಿತಮೆರುಗಕ ಮೆಪ್ಪುಲಕಾಶಿಂಚುಯಾ
ಚಪ್ಪನಿ ಪ್ರಭುವುಲ ಕಡನನು ತ್ರಿಪ್ಪಟಯೇಲರಾಯನುಚುನು (ಗಟ್ಟಿ)

2. ವರಮೈನ ಸಜ್ಜನುಲನು ಪರಿಚಾರಕುಲನೆಲ್ಲನು
ಸರಿ ಜೇಸಿ ದಾನಮೊಸಗಿ ಪರಮೆಂಚಕನು
ಕರಿ ಧನ ಮದಮುಲು ಕಲಿಗಿನ ನರುಲನು ಪೂಜಿಂಚೆಡುಯಾ
ತರಮೆರುಗನಿ ಧನಿಕುಲಯನುಸರಣಮೇಲರಾಯನುಚುನು (ಗಟ್ಟಿ)

3. ಶಿವ ಪೂಜಲ ಮರಿಯುನು ಮಾಧವ ಪೂಜಲುನೊನರಿಂಚುಚು
ಭುವಿ ತಾ ಸರಿ ಜೇಸೆಡಿ ವಾರೆವರನುಚುನುಯೆಂಚು
ಅವಿವೇಕ ಧನ ಮತ್ತುಲ 2ಶಿವ ಶಿವ ವೇಡಗ ವದ್ದನಿ
ಕುವಲಯ ದಳ ಲೋಚನ ಸು-ವಿಭವ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ (ಗಟ್ಟಿ)

Variations

1ಉಪ್ಪತಿಲ್ಲುಚುನು – The correct telugu word is ‘ಉಬ್ಬತಿಲ್ಲುಚುನು’.
.

Pallavi

गट्टिगानु ननु चॆयि पत्तेदॆन्नटिको

Anupallavi

पुट्टिन नाटनुण्डि इट्टि विधमुले कानि (गट्टि)

Charanams

1. गॊप्प तनमु मनदनि मदमॆप्पटिकिनि तलकॆक्कि
तप्पु पलुकुलाडुचु तानुप्पतिल्लुचुनु1
तॆप्पुनयिंगितमॆरुगक मॆप्पुलकाशिञ्चुया
चप्पनि प्रभुवुल कडननु त्रिप्पटयेलरायनुचुनु (गट्टि)

2. वरमैन सज्जनुलनु परिचारकुलनॆल्लनु
सरि जेसि दानमॊसगि परमॆञ्चकनु
करि धन मदमुलु कलिगिन नरुलनु पूजिञ्चॆडुया
तरमॆरुगनि धनिकुलयनुसरणमेलरायनुचुनु (गट्टि)

3. शिव पूजल मरियुनु माधव पूजलुनॊनरिञ्चुचु
भुवि ता सरि जेसॆडि वारॆवरनुचुनुयॆञ्चु
अविवेक धन मत्तुल 2शिव शिव वेडग वद्दनि
कुवलय दळ लोचन सु-विभव त्यागराज विनुत (गट्टि)

Variations

1उप्पतिल्लुचुनु – The correct telugu word is ‘उब्बतिल्लुचुनु’.
.


Pallavi

gaṭṭigānu nanu ceyi pattēdennaṭikō

Anupallavi

puṭṭina nāṭanuṇḍi iṭṭi vidhamulē kāni (gaṭṭi)

Charanams

1. goppa tanamu manadani madameppaṭikini talakekki
tappu palukulāḍucu tānuppatillucunu1
teppunayiṅgitamerugaka meppulakāśiñcuyā
cappani prabhuvula kaḍananu trippaṭayēlarāyanucunu (gaṭṭi)

2. varamaina sajjanulanu paricārakulanellanu
sari jēsi dānamosagi parameñcakanu
kari dhana madamulu kaligina narulanu pūjiñceḍuyā
taramerugani dhanikulayanusaraṇamēlarāyanucunu (gaṭṭi)

3. śiva pūjala mariyunu mādhava pūjalunonariñcucu
bhuvi tā sari jēseḍi vārevaranucunuyeñcu
avivēka dhana mattula 2śiva śiva vēḍaga vaddani
kuvalaya daḷa lōcana su-vibhava tyāgarāja vinuta (gaṭṭi)

Variations

1uppatillucunu – The correct telugu word is ‘ubbatillucunu’.
.


Pallavi

When are you going to hold my hand firmly?

Anupallavi

While things are happening only in this manner since my birth, when are you going to hold my hand firmly?

Charanams

1. When are you going to hold my hand firmly saying “why are you roaming around the places of those insipid lords who – (a) always being arrogant, (b) remaining swollen with pride about their high status, (c) speaking inappropriate language without knowing place and occasion, (d) aspire for quick fame”?

2. When are you going to hold my hand firmly saying “why do you follow those rich who – (a) do not know the worth of people, (b) make charities (without distinction) considering great pious persons and also all their attendants as equals, (c) without worrying about salvation, worship (other) humans who are conceited about their possessions like elephants and wealth”?

3. O Lotus petal Eyed! O Exalted Lord! O Lord well praised by this Thyagaraja! When are you going to hold my hand firmly saying – “for God’s sake, do not beseech those wealth-inebriated-indiscriminate-persons who – (a) some times perform worship of Lord Siva and at other times worship of Lord Vishnu, (b) think that in this World none else can perform (worship) like them”?
.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.