Main Menu

gItA dhyAnam

OM
pArthAya prati bodhitAM bhagavatA
– nArAyaNena svayaM
vyAsena grathitAM purANa muninA
– madhye mahA bhAratam

advai tAmRuta varShiNIM bhagavatIm
– aShTA dashAdh yAyinIm
amba tvAm anu sanda dhAmi bhagavad
– gIte bhaved veShiNIm

namo.astu te vyAsa vishAla buddhe
phullAra vindAya ta patra netra
yena tvayA bhArata taila pUrNaH
praj vAlito GYAna mayaH pradIpaH

prapanna pAri jAtAya
totra vetraika pANaye
GYAna mudrAya kRuShNAya
gItA mRuta duhe namaH

sarvo paniShado gAvo
dogdhA gopAla nandanaH
pArtho vatsaH sudhIr bhoktA
dugdhaM gItA mRutaM mahat

vasude vasutaM devaM
kaMsa chANUra mardanam
devakI paramAnandaM
kRuShNaM vande jagad gurum

bhIShma droNa taTA jayadratha jalA
– gAndhAra nIlot palA
shalya grAha vatI kRupeNa vahanI
– karNena velA kulA
ashvatthAma vikarNa ghora makarA
– duryodhanA vartinI
sottIrNA khalu pANDavai raNa nadI
– kai vartakaH keshavaH

pArA sharya vachaH saroja mamalaM
– gItArtha gandhot kaTaM
nAnAkh yAnaka kesaraM hari kathA
– sambodhanA bodhitam
loke sajjana ShaT padai raha rahaH
– pepIya mAnaM mudA
bhUyAd bhArata paMkajaM kali mala
– pradh vaMsi naH shreyase
mUkaM karoti vAchAlaM
pa~NguM laMghayate girim
yat kRupA tamahaM vande
paramAnanda mAdhavam

yaM brahmA varuNendra rudra marutaH
– stun vanti divyaiH stavaiH
vedaiH sA~Nga padakramo paniShadaiH
– gAyanti yaM sAmagAH

dhyAnA vasthita tad gatena manasA
– pashyanti yaM yoginaH
yasyAntaM na viduH surA sura gaNAH
– devAya tasmai namaH

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.