Main Menu

Guru Guhaaya

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Sama

 

Taalam: Adi

 

Diety:
 

.

Recitals


Guru Guhaya     
Album: Unknown | Voice: D.K.Jayaraman

Guru Guhaya     
Album: Unknown | Voice: Vijay Shiva


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

గురు గుహాయ భక్తానుగ్రహాయ
కుమారాయ నమో నమస్తే

అనుపల్లవి

గురు గుహాయ భక్తానుగ్రహాయ
గుణాతీతాయ రూప రహితాయ
హరి హర విరించి రూపాయ
సచ్చిదానంద స్వరూపాయ శివాయ

చరణమ్

సకలాగమ మంత్ర సారజ్ఞాయ
సత్సంప్రదాయ సర్వజ్ఞాయ
సకళ నిష్కళ ప్రకాశకాయ
సామరస్య సంప్రదాయకాయ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వికళేబర కైవల్య దానాయ
వికల్ప హీనాయ విజ్ఞానాయ
శుక వామ దేవ వందిత పదాయ
శుక వామ దేవ ముక్తి ప్రదాయ

variations:

సత్సంప్రదాయ – సత్సంపత్ప్రదాయ
.


பல்லவி

கு3ரு கு3ஹாய ப4க்தானுக்3ரஹாய
குமாராய நமோ நமஸ்தே

அனுபல்லவி

கு3ரு கு3ஹாய ப4க்தானுக்3ரஹாய
கு3ணாதீதாய ரூப ரஹிதாய
ஹரி ஹர விரிஞ்சி ரூபாய
ஸச்சிதா3னந்த3 ஸ்வரூபாய ஸி1வாய

சரணம்

ஸகலாக3ம மந்த்ர ஸாரக்3ஞாய
ஸத்ஸம்ப்ரதா3ய ஸர்வக்3ஞாய
ஸகள நிஷ்கள ப்ரகாஸ1காய
ஸாமரஸ்ய ஸம்ப்ரதா3யகாய
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
விகளேப3ர கைவல்ய தா3னாய
விகல்ப ஹீனாய விக்3ஞானாய
ஸு1க வாம தே3வ வந்தி3த பதா3ய
ஸு1க வாம தே3வ முக்தி ப்ரதா3ய

variations:

ஸத்ஸம்ப்ரதா3ய – ஸத்ஸம்பத்ப்ரதா3ய
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಗುರು ಗುಹಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಾಯ
ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಗುರು ಗುಹಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಾಯ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ರೂಪ ರಹಿತಾಯ
ಹರಿ ಹರ ವಿರಿಂಚಿ ರೂಪಾಯ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ

ಚರಣಮ್

ಸಕಲಾಗಮ ಮಂತ್ರ ಸಾರಜ್ಞಾಯ
ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ
ಸಕಳ ನಿಷ್ಕಳ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕಾಯ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಿಕಳೇಬರ ಕೈವಲ್ಯ ದಾನಾಯ
ವಿಕಲ್ಪ ಹೀನಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಾಯ
ಶುಕ ವಾಮ ದೇವ ವಂದಿತ ಪದಾಯ
ಶುಕ ವಾಮ ದೇವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ

variations:

ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ – ಸತ್ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ
.


पल्लवि
गुरु गुहाय भक्तानुग्रहाय
कुमाराय नमो नमस्ते

अनुपल्लवि
गुरु गुहाय भक्तानुग्रहाय
गुणातीताय रूप रहिताय
हरि हर विरिञ्चि रूपाय
सच्चिदानन्द स्वरूपाय शिवाय

चरणम्
सकलागम मन्त्र सारज्ञाय
सत्सम्प्रदाय सर्वज्ञाय
सकळ निष्कळ प्रकाशकाय
सामरस्य सम्प्रदायकाय
(मध्यम काल साहित्यम्)
विकळेबर कैवल्य दानाय
विकल्प हीनाय विज्ञानाय
शुक वाम देव वन्दित पदाय
शुक वाम देव मुक्ति प्रदाय

variations:

सत्सम्प्रदाय – सत्सम्पत्प्रदाय
.


pallavi

guru guhAya bhaktAnugrahAya
kumArAya namO namastE

anupallavi

guru guhAya bhaktAnugrahAya
guNAtItAya rUpa rahitAya
hari hara virinci rUpAya
saccidAnanda svarUpAya SivAya

caraNam

sakalAgama mantra sArajnAya
satsampradAya sarvajnAya
sakaLa nishkaLa prakASakAya
sAmarasya sampradAyakAya
(madhyama kAla sAhityam)
vikaLEbara kaivalya dAnAya
vikalpa hInAya vijnAnAya
Suka vAma dEva vandita padAya
Suka vAma dEva mukti pradAya

variations:

satsampradAya – satsampatpradAya
.


പല്ലവി

ഗുരു ഗുഹായ ഭക്താനുഗ്രഹായ
കുമാരായ നമോ നമസ്തേ

അനുപല്ലവി

ഗുരു ഗുഹായ ഭക്താനുഗ്രഹായ
ഗുണാതീതായ രൂപ രഹിതായ
ഹരി ഹര വിരിഞ്ചി രൂപായ
സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപായ ശിവായ

ചരണമ്

സകലാഗമ മന്ത്ര സാരജ്ഞായ
സത്സമ്പ്രദായ സര്വജ്ഞായ
സകള നിഷ്കള പ്രകാശകായ
സാമരസ്യ സമ്പ്രദായകായ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വികളേബര കൈവല്യ ദാനായ
വികല്പ ഹീനായ വിജ്ഞാനായ
ശുക വാമ ദേവ വന്ദിത പദായ
ശുക വാമ ദേവ മുക്തി പ്രദായ

variations:

സത്സമ്പ്രദായ – സത്സമ്പത്പ്രദായ
.

Pallavi:
Prostrations unto guruguha,the one who bestows grace upon devotees,the youthful one.

Anupallavi :
Guruguha, The one who bestows grace upon devotees.The one beyond the qualities.The formless one.The form of Vishnu,Shiva and Brahma.The form of Satcidananda.The auspicious.

Charanam:
The essence of all agamas and mantras;The one that knows the noble traditions.The all-knowing one.The one with form and the formless one.The one who knows the doctrine of samarasa.[ie shiva and shakti being the same and indistinguishable].The one who grants liberation from the body.The one free of doubts.The form of knowledge.The feet worshipped by sages like Shuka and Vamadeva.The one who granted liberation to Shuka and Vamadeva.

kshEtra – tiruttaNi

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.