Main Menu

Hanuman Ashtottara Sata Namavali (హనుమాన్ అష్టోత్తర శతనామావలి)

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , (possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Stotra: Hanuman Ashtottara Sata Namavali

Verses: 108

Stuti: About Lord Anjaneya

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Hanuman Ashtottara Sata Namavali | హనుమాన్ అష్టోత్తర శతనామావలి     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hanuman Ashtottara Sata Namavali | హనుమాన్ అష్టోత్తర శతనామావలి     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hanuman Ashtottara Sata Namavali | హనుమాన్ అష్టోత్తర శతనామావలి     
Album: Unknown | Voice: Unknown

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience


ॐ श्री आञ्जनॆयाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ हनुमतॆ नमः
ॐ सीतादॆवि मुद्राप्रदायकाय नमः
ॐ मारुतात्मजाय नमः
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
ॐ अशोकवनिकाच्चॆत्रॆ नमः
ॐ सर्वबन्ध विमॊक्त्रॆ नमः
ॐ रक्षॊविध्वंसकारकायनमः
ॐ परविद्वप नमः
ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः
ॐ परमन्त्र निराकर्त्रॆ नमः
ॐ परमन्त्र प्रभॆवकाय नमः
ॐ सर्वग्रह विनाशिनॆ नमः
ॐ भीमसॆन सहायकृतॆ नमः
ॐ सर्वदुःख हराय नमः
ॐ सर्वलॊक चारिणॆ नमः
ॐ मनॊजवाय नमः
ॐ पारिजात धृममूलस्धाय नमः
ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवतॆ नमः
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणॆ नमः
ॐ कपीश्वराय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ सर्वरॊगहराय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ बलसिद्धिकराय नमः
ॐ सर्व विद्यासम्पत्र्प वायकाय नमः
ॐ कपिसॆना नायकाय नमः
ॐ भविष्यच्चतु राननाय नमः
ॐ कूमार ब्रह्मचारिणॆ नमः
ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमतॆ नमः
ॐ चञ्चल द्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखॊज्वलाय नमः
ॐ गन्ध्र्व विद्यातत्वज्ञाय नमः
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
ॐ कारागृह विमॊक्त्रॆ नमः
ॐ शृङ्खल बन्ध विमॊचकाय नमः
ॐ सागरॊत्तारकाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ रामदूताय नमः
ॐ प्रतापवतॆ नमः
ॐ वानराय नमः
ॐ कॆसरिसुताय नमः
ॐ सीताशॊक निवारणाय नमः
ॐ अञ्जना गर्भसम्भुताय नमः
ॐ बालर्क सदृशाननाय नमः
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रॆ नमः
ॐ वज्रकायाय नमः
ॐ महाद्युतयॆ नमः
ॐ चिरञ्जीविनॆ नमः
ॐ रामभक्ताय नमः
ॐ द्तेत्यकार्य विघातकाय नमः
ॐ अक्षहन्त्रॆ नमः
ॐ काञ्चनाभाय नमः
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
ॐ महातपसॆ नमः
ॐ लङ्किणॆभञ्जनाय नमः
ॐ गन्धमादन श्तेल नमः
ॐ लङ्कापुर विदाहकाय नमः
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ द्तेत्यकुलान्तकाय नमः
ॐ सुरार्चिताय नमः
ॐ महातॆजसॆ नमः
ॐ राम चूडामणि प्रदाय कामरूपिवॆ नमः
ॐ श्री पिङ्गलाक्षाय नमः
ॐ नार्धि न्तॆ नाक नमः
ॐ कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः
ॐ कबलीकृत मार्ताण्ड नमः
ॐ विजितॆन्द्रियाय नमः
ॐ रामसुग्रीव सन्दात्रॆ नमः
ॐ महारावण मर्धनाय नमः
ॐ स्पटिका भाय नमः
ॐ वाग धीशाय नमः
ॐ नव व्याकृति पण्डिताय नमः
ॐ चतुर्भाहवॆ नमः
ॐ दीनबन्धवॆ नमः
ॐ महत्मनॆ नमः
ॐ भक्त वत्सलाय नमः
ॐ सञ्जीवन नगा हर्त्रॆ नमः
ॐ शुचयॆ नमः
ॐ वाग्मिनॆ नमः
ॐ दृढव्रताय नमः
ॐ कालनॆमि प्रमधनाय नमः
ॐ हरिमर्कट मर्कटायनमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः
ॐ शतकण्ठ मदावहृतॆनमः
ॐ यॊगिनॆ नमः
ॐ रामकधालॊलाय नमः
ॐ सीतान्वॆषण पण्डिताय नमः
ॐ वज्र नखाय नमः
ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः
ॐ इन्द्र जित्प्र्रहिता मॊघब्रह्मस्त्र विनिवार काय नमः
ॐ पार्ध ध्वजाग्र संवासिनॆ नमः
ॐ शरपञ्जर भॆदकाय नमः
ॐ दशबाहवॆ नमः
ॐ लॊकपूज्याय नमः
ॐ जां वत्प्र ति वर्धनाय नमः
ॐ सीत सवॆत श्रीरामपाद सॆवा दुरन्धराय नमः

.


ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం హనుమతే నమః
ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః
ఓం మారుతాత్మజాయ నమః
ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః
ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః
ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః
ఓం పరవిద్వప నమః
ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః
ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః
ఓం పరమంత్ర ప్రభేవకాయ నమః
ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః
ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః
ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమః
ఓం సర్వలోక చారిణే నమః
ఓం మనోజవాయ నమః
ఓం పారిజాత ధృమమూలస్ధాయ నమః
ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమః
ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః
ఓం సర్వతంత్ర స్వరూపిణే నమః
ఓం కపీశ్వరాయ నమః
ఓం మహాకాయాయ నమః
ఓం సర్వరోగహరాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః
ఓం సర్వ విద్యాసంపత్ర్ప వాయకాయ నమః
ఓం కపిసేనా నాయకాయ నమః
ఓం భవిష్యచ్చతు రాననాయ నమః
ఓం కూమార బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం రత్నకుండల దీప్తిమతే నమః
ఓం చంచల ద్వాల సన్నద్ధలంబమాన శిఖోజ్వలాయ నమః
ఓం గంధ్ర్వ విద్యాతత్వఙ్ఞాయ నమః
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః
ఓం కారాగృహ విమోక్త్రే నమః
ఓం శృంఖల బంధ విమోచకాయ నమః
ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః
ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః
ఓం రామదూతాయ నమః
ఓం ప్రతాపవతే నమః
ఓం వానరాయ నమః
ఓం కేసరిసుతాయ నమః
ఓం సీతాశోక నివారణాయ నమః
ఓం అంజనా గర్భసంభుతాయ నమః
ఓం బాలర్క సదృశాననాయ నమః
ఓం విభీషణ ప్రియకరాయ నమః
ఓం దశగ్రీవ కులాంతకాయ నమః
ఓం లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే నమః
ఓం వజ్రకాయాయ నమః
ఓం మహాద్యుతయే నమః
ఓం చిరంజీవినే నమః
ఓం రామభక్తాయ నమః
ఓం ద్తెత్యకార్య విఘాతకాయ నమః
ఓం అక్షహంత్రే నమః
ఓం కాంచనాభాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం మహాతపసే నమః
ఓం లంకిణేభంజనాయ నమః
ఓం గంధమాదన శ్తెల నమః
ఓం లంకాపుర విదాహకాయ నమః
ఓం సుగ్రీవ సచివాయ నమః
ఓం ధీరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం ద్తెత్యకులాంతకాయ నమః
ఓం సురార్చితాయ నమః
ఓం మహాతేజసే నమః
ఓం రామ చూడామణి ప్రదాయ కామరూపివే నమః
ఓం శ్రీ పింగళాక్షాయ నమః
ఓం నార్ధి ంతే నాక నమః
ఓం కబలీకృత మార్తాండమండలాయ నమః
ఓం కబలీకృత మార్తాండ నమః
ఓం విజితేంద్రియాయ నమః
ఓం రామసుగ్రీవ సందాత్రే నమః
ఓం మహారావణ మర్ధనాయ నమః
ఓం స్పటికా భాయ నమః
ఓం వాగ ధీశాయ నమః
ఓం నవ వ్యాకృతి పండితాయ నమః
ఓం చతుర్భాహవే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం మహత్మనే నమః
ఓం భక్త వత్సలాయ నమః
ఓం సంజీవన నగా హర్త్రే నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓం వాగ్మినే నమః
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః
ఓం కాలనేమి ప్రమధనాయ నమః
ఓం హరిమర్కట మర్కటాయనమః
ఓం దాంతాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః
ఓం శతకంఠ మదావహృతేనమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం రామకధాలోలాయ నమః
ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః
ఓం వజ్ర నఖాయ నమః
ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః
ఓం ఇంద్ర జిత్ప్ర్రహితా మోఘబ్రహ్మస్త్ర వినివార కాయ నమః
ఓం పార్ధ ధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః
ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః
ఓం దశబాహవే నమః
ఓం లోకపూజ్యాయ నమః
ఓం జాం వత్ప్ర తి వర్ధనాయ నమః
ఓం సీత సవేత శ్రీరామపాద సేవా దురంధరాయ నమః

.


ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ
ஓம் மஹாவீராய னமஃ
ஓம் ஹனுமதே னமஃ
ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ
ஓம் அஶொகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வபம்த விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாயனமஃ
ஓம் பரவித்வப னமஃ
ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர ப்ரபேவகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே னமஃ
ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே னமஃ
ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய னமஃ
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே னமஃ
ஓம் மனோஜவாய னமஃ
ஓம் பாரிஜாத த்றுமமூலஸ்தாய னமஃ
ஓம் ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபவதே னமஃ
ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதம்த்ர ஸ்வரூபிணே னமஃ
ஓம் கபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் மஹாகாயாய னமஃ
ஓம் ஸர்வரோகஹராய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் பலஸித்திகராய னமஃ
ஓம் ஸர்வ வித்யாஸம்பத்ர்ப வாயகாய னமஃ
ஓம் கபிஸேனா னாயகாய னமஃ
ஓம் பவிஷ்யச்சது ரானனாய னமஃ
ஓம் கூமார ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் ரத்னகும்டல தீப்திமதே னமஃ
ஓம் சம்சல த்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்வலாய னமஃ
ஓம் கம்த்ர்வ வித்யாதத்வஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய னமஃ
ஓம் காராக்றுஹ விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶ்றும்கல பம்த விமோசகாய னமஃ
ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் ராமதூதாய னமஃ
ஓம் ப்ரதாபவதே னமஃ
ஓம் வானராய னமஃ
ஓம் கேஸரிஸுதாய னமஃ
ஓம் ஸீதாஶோக னிவாரணாய னமஃ
ஓம் அம்ஜனா கர்பஸம்புதாய னமஃ
ஓம் பாலர்க ஸத்றுஶானனாய னமஃ
ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய னமஃ
ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய னமஃ
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதாத்ரே னமஃ
ஓம் வஜ்ரகாயாய னமஃ
ஓம் மஹாத்யுதயே னமஃ
ஓம் சிரம்ஜீவினே னமஃ
ஓம் ராமபக்தாய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகார்ய விகாதகாய னமஃ
ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் காம்சனாபாய னமஃ
ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ
ஓம் மஹாதபஸே னமஃ
ஓம் லம்கிணேபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் கம்தமாதன ஶ்தெல னமஃ
ஓம் லம்காபுர விதாஹகாய னமஃ
ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய னமஃ
ஓம் தீராய னமஃ
ஓம் ஶூராய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகுலாம்தகாய னமஃ
ஓம் ஸுரார்சிதாய னமஃ
ஓம் மஹாதேஜஸே னமஃ
ஓம் ராம சூடாமணி ப்ரதாய காமரூபிவே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ பிம்களாக்ஷாய னமஃ
ஓம் னார்தி ம்தே னாக னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்டமம்டலாய னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்ட னமஃ
ஓம் விஜிதேம்த்ரியாய னமஃ
ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸம்தாத்ரே னமஃ
ஓம் மஹாராவண மர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸ்படிகா பாய னமஃ
ஓம் வாக தீஶாய னமஃ
ஓம் னவ வ்யாக்றுதி பம்டிதாய னமஃ
ஓம் சதுர்பாஹவே னமஃ
ஓம் தீனபம்தவே னமஃ
ஓம் மஹத்மனே னமஃ
ஓம் பக்த வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஜீவன னகா ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶுசயே னமஃ
ஓம் வாக்மினே னமஃ
ஓம் த்றுடவ்ரதாய னமஃ
ஓம் காலனேமி ப்ரமதனாய னமஃ
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயனமஃ
ஓம் தாம்தாய னமஃ
ஓம் ஶாம்தாய னமஃ
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே னமஃ
ஓம் ஶதகம்ட மதாவஹ்றுதேனமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் ராமகதாலோலாய னமஃ
ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய னமஃ
ஓம் வஜ்ர னகாய னமஃ
ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய னமஃ
ஓம் இம்த்ர ஜித்ப்ர்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மஸ்த்ர வினிவார காய னமஃ
ஓம் பார்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸினே னமஃ
ஓம் ஶரபம்ஜர பேதகாய னமஃ
ஓம் தஶபாஹவே னமஃ
ஓம் லோகபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் ஜாம் வத்ப்ர தி வர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸீத ஸவேத ஶ்ரீராமபாத ஸேவா துரம்தராய னமஃ

.


ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଦେଵି ମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାୟନମଃ
ଓଂ ପରଵିଦ୍ଵପ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୌର୍ୟ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଭେଵକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମସେନ ସହାୟକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକ ଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତ ଧୃମମୂଲସ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୟଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ କପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ବଲସିଦ୍ଧିକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାସଂପତ୍ର୍ପ ଵାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ କପିସେନା ନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵିଷ୍ୟଚ୍ଚତୁ ରାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ କୂମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନକୁଂଡଲ ଦୀପ୍ତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଚଲ ଦ୍ଵାଲ ସନ୍ନଦ୍ଧଲଂବମାନ ଶିଖୋଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧ୍ର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାତତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରାଗୃହ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଖଲ ବଂଧ ଵିମୋଚକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାଗରୋତ୍ତାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଵାନରାୟ ନମଃ
ଓଂ କେସରିସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଶୋକ ନିଵାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଜନା ଗର୍ଭସଂଭୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବାଲର୍କ ସଦୃଶାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରିୟକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ କୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକାର୍ୟ ଵିଘାତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଂଚନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକିଣେଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧମାଦନ ଶ୍ତେଲ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକାପୁର ଵିଦାହକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵ ସଚିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ
ଓଂ ରାମ ଚୂଡାମଣି ପ୍ରଦାୟ କାମରୂପିଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପିଂଗଳାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାର୍ଧି ଂତେ ନାକ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡମଂଡଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜିତେଂଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମସୁଗ୍ରୀଵ ସଂଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାରାଵଣ ମର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ପଟିକା ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ ଧୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵ ଵ୍ୟାକୃତି ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂଜୀଵନ ନଗା ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲନେମି ପ୍ରମଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରିମର୍କଟ ମର୍କଟାୟନମଃ
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଶତକଂଠ ମଦାଵହୃତେନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମକଧାଲୋଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାନ୍ଵେଷଣ ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ର ନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରଵୀର୍ୟ ସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦ୍ର ଜିତ୍ପ୍ର୍ରହିତା ମୋଘବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଵିନିଵାର କାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧ ଧ୍ଵଜାଗ୍ର ସଂଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶରପଂଜର ଭେଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାଂ ଵତ୍ପ୍ର ତି ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତ ସଵେତ ଶ୍ରୀରାମପାଦ ସେଵା ଦୁରଂଧରାୟ ନମଃ

.


ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ
ഓം മഹാവീരായ നമഃ
ഓം ഹനുമതേ നമഃ
ഓം സീതാദേവി മുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ
ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ
ഓം അശൊകവനികാച്ചേത്രേ നമഃ
ഓം സര്വബംധ വിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായനമഃ
ഓം പരവിദ്വപ നമഃ
ഓം പരശൗര്യ വിനാശനായ നമഃ
ഓം പരമംത്ര നിരാകര്ത്രേ നമഃ
ഓം പരമംത്ര പ്രഭേവകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്രഹ വിനാശിനേ നമഃ
ഓം ഭീമസേന സഹായകൃതേ നമഃ
ഓം സര്വദുഃഖ ഹരായ നമഃ
ഓം സര്വലോക ചാരിണേ നമഃ
ഓം മനോജവായ നമഃ
ഓം പാരിജാത ധൃമമൂലസ്ധായ നമഃ
ഓം സര്വമംത്ര സ്വരൂപവതേ നമഃ
ഓം സര്വയംത്രാത്മകായ നമഃ
ഓം സര്വതംത്ര സ്വരൂപിണേ നമഃ
ഓം കപീശ്വരായ നമഃ
ഓം മഹാകായായ നമഃ
ഓം സര്വരോഗഹരായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ
ഓം സര്വ വിദ്യാസംപത്ര്പ വായകായ നമഃ
ഓം കപിസേനാ നായകായ നമഃ
ഓം ഭവിഷ്യച്ചതു രാനനായ നമഃ
ഓം കൂമാര ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം രത്നകുംഡല ദീപ്തിമതേ നമഃ
ഓം ചംചല ദ്വാല സന്നദ്ധലംബമാന ശിഖോജ്വലായ നമഃ
ഓം ഗംധ്ര്വ വിദ്യാതത്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ
ഓം കാരാഗൃഹ വിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ശൃംഖല ബംധ വിമോചകായ നമഃ
ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
ഓം രാമദൂതായ നമഃ
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ
ഓം വാനരായ നമഃ
ഓം കേസരിസുതായ നമഃ
ഓം സീതാശോക നിവാരണായ നമഃ
ഓം അംജനാ ഗര്ഭസംഭുതായ നമഃ
ഓം ബാലര്ക സദൃശാനനായ നമഃ
ഓം വിഭീഷണ പ്രിയകരായ നമഃ
ഓം ദശഗ്രീവ കുലാംതകായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മണ പ്രാണദാത്രേ നമഃ
ഓം വജ്രകായായ നമഃ
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ
ഓം ചിരംജീവിനേ നമഃ
ഓം രാമഭക്തായ നമഃ
ഓം ദ്തെത്യകാര്യ വിഘാതകായ നമഃ
ഓം അക്ഷഹംത്രേ നമഃ
ഓം കാംചനാഭായ നമഃ
ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ
ഓം മഹാതപസേ നമഃ
ഓം ലംകിണേഭംജനായ നമഃ
ഓം ഗംധമാദന ശ്തെല നമഃ
ഓം ലംകാപുര വിദാഹകായ നമഃ
ഓം സുഗ്രീവ സചിവായ നമഃ
ഓം ധീരായ നമഃ
ഓം ശൂരായ നമഃ
ഓം ദ്തെത്യകുലാംതകായ നമഃ
ഓം സുരാര്ചിതായ നമഃ
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ
ഓം രാമ ചൂഡാമണി പ്രദായ കാമരൂപിവേ നമഃ
ഓം ശ്രീ പിംഗളാക്ഷായ നമഃ
ഓം നാര്ധി ംതേ നാക നമഃ
ഓം കബലീകൃത മാര്താംഡമംഡലായ നമഃ
ഓം കബലീകൃത മാര്താംഡ നമഃ
ഓം വിജിതേംദ്രിയായ നമഃ
ഓം രാമസുഗ്രീവ സംദാത്രേ നമഃ
ഓം മഹാരാവണ മര്ധനായ നമഃ
ഓം സ്പടികാ ഭായ നമഃ
ഓം വാഗ ധീശായ നമഃ
ഓം നവ വ്യാകൃതി പംഡിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ഭാഹവേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം മഹത്മനേ നമഃ
ഓം ഭക്ത വത്സലായ നമഃ
ഓം സംജീവന നഗാ ഹര്ത്രേ നമഃ
ഓം ശുചയേ നമഃ
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ
ഓം കാലനേമി പ്രമധനായ നമഃ
ഓം ഹരിമര്കട മര്കടായനമഃ
ഓം ദാംതായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ
ഓം ശതകംഠ മദാവഹൃതേനമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം രാമകധാലോലായ നമഃ
ഓം സീതാന്വേഷണ പംഡിതായ നമഃ
ഓം വജ്ര നഖായ നമഃ
ഓം രുദ്രവീര്യ സമുദ്ഭവായ നമഃ
ഓം ഇംദ്ര ജിത്പ്ര്രഹിതാ മോഘബ്രഹ്മസ്ത്ര വിനിവാര കായ നമഃ
ഓം പാര്ധ ധ്വജാഗ്ര സംവാസിനേ നമഃ
ഓം ശരപംജര ഭേദകായ നമഃ
ഓം ദശബാഹവേ നമഃ
ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ
ഓം ജാം വത്പ്ര തി വര്ധനായ നമഃ
ഓം സീത സവേത ശ്രീരാമപാദ സേവാ ദുരംധരായ നമഃ

.


ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೊಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ
ಓಂ ಪರವಿದ್ವಪ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇವಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸೇನ ಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತ ಧೃಮಮೂಲಸ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ರ್ಪ ವಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತು ರಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲ ದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲ ದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧ್ರ್ವ ವಿದ್ಯಾತತ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಖಲ ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಸರಿಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಜನಾ ಗರ್ಭಸಂಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲರ್ಕ ಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕಾರ್ಯ ವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಿಣೇಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನ ಶ್ತೆಲ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರ ವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರದಾಯ ಕಾಮರೂಪಿವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರ್ಧಿ ಂತೇ ನಾಕ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವ ಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಾವಣ ಮರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಪಟಿಕಾ ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ ಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವ ವ್ಯಾಕೃತಿ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಜೀವನ ನಗಾ ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿ ಪ್ರಮಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾವಹೃತೇನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಕಧಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರ ಜಿತ್ಪ್ರ್ರಹಿತಾ ಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರ ವಿನಿವಾರ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧ ಧ್ವಜಾಗ್ರ ಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಪಂಜರ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಂ ವತ್ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತ ಸವೇತ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದ ಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ

.


oṃ śrī āñjaneyāya namaḥ
oṃ mahāvīrāya namaḥ
oṃ hanumate namaḥ
oṃ sītādevi mudrāpradāyakāya namaḥ
oṃ mārutātmajāya namaḥ
oṃ tattvaṅñānapradāya namaḥ
oṃ aśokavanikāccetre namaḥ
oṃ sarvabandha vimoktre namaḥ
oṃ rakṣovidhvaṃsakārakāyanamaḥ
oṃ paravidvapa namaḥ
oṃ paraśaurya vināśanāya namaḥ
oṃ paramantra nirākartre namaḥ
oṃ paramantra prabhevakāya namaḥ
oṃ sarvagraha vināśine namaḥ
oṃ bhīmasena sahāyakṛte namaḥ
oṃ sarvaduḥkha harāya namaḥ
oṃ sarvaloka cāriṇe namaḥ
oṃ manojavāya namaḥ
oṃ pārijāta dhṛmamūlasdhāya namaḥ
oṃ sarvamantra svarūpavate namaḥ
oṃ sarvayantrātmakāya namaḥ
oṃ sarvatantra svarūpiṇe namaḥ
oṃ kapīśvarāya namaḥ
oṃ mahākāyāya namaḥ
oṃ sarvarogaharāya namaḥ
oṃ prabhave namaḥ
oṃ balasiddhikarāya namaḥ
oṃ sarva vidyāsampatrpa vāyakāya namaḥ
oṃ kapisenā nāyakāya namaḥ
oṃ bhaviṣyaccatu rānanāya namaḥ
oṃ kūmāra brahmacāriṇe namaḥ
oṃ ratnakuṇḍala dīptimate namaḥ
oṃ cañcala dvāla sannaddhalambamāna śikhojvalāya namaḥ
oṃ gandhrva vidyātatvaṅñāya namaḥ
oṃ mahābalaparākramāya namaḥ
oṃ kārāgṛha vimoktre namaḥ
oṃ śṛṅkhala bandha vimocakāya namaḥ
oṃ sāgarottārakāya namaḥ
oṃ prāṅñāya namaḥ
oṃ rāmadūtāya namaḥ
oṃ pratāpavate namaḥ
oṃ vānarāya namaḥ
oṃ kesarisutāya namaḥ
oṃ sītāśoka nivāraṇāya namaḥ
oṃ añjanā garbhasambhutāya namaḥ
oṃ bālarka sadṛśānanāya namaḥ
oṃ vibhīṣaṇa priyakarāya namaḥ
oṃ daśagrīva kulāntakāya namaḥ
oṃ lakṣmaṇa prāṇadātre namaḥ
oṃ vajrakāyāya namaḥ
oṃ mahādyutaye namaḥ
oṃ cirañjīvine namaḥ
oṃ rāmabhaktāya namaḥ
oṃ dtetyakārya vighātakāya namaḥ
oṃ akṣahantre namaḥ
oṃ kāñcanābhāya namaḥ
oṃ pañcavaktrāya namaḥ
oṃ mahātapase namaḥ
oṃ laṅkiṇebhañjanāya namaḥ
oṃ gandhamādana śtela namaḥ
oṃ laṅkāpura vidāhakāya namaḥ
oṃ sugrīva sacivāya namaḥ
oṃ dhīrāya namaḥ
oṃ śūrāya namaḥ
oṃ dtetyakulāntakāya namaḥ
oṃ surārcitāya namaḥ
oṃ mahātejase namaḥ
oṃ rāma cūḍāmaṇi pradāya kāmarūpive namaḥ
oṃ śrī piṅgaḷākṣāya namaḥ
oṃ nārdhi nte nāka namaḥ
oṃ kabalīkṛta mārtāṇḍamaṇḍalāya namaḥ
oṃ kabalīkṛta mārtāṇḍa namaḥ
oṃ vijitendriyāya namaḥ
oṃ rāmasugrīva sandātre namaḥ
oṃ mahārāvaṇa mardhanāya namaḥ
oṃ spaṭikā bhāya namaḥ
oṃ vāga dhīśāya namaḥ
oṃ nava vyākṛti paṇḍitāya namaḥ
oṃ caturbhāhave namaḥ
oṃ dīnabandhave namaḥ
oṃ mahatmane namaḥ
oṃ bhakta vatsalāya namaḥ
oṃ sañjīvana nagā hartre namaḥ
oṃ śucaye namaḥ
oṃ vāgmine namaḥ
oṃ dṛḍhavratāya namaḥ
oṃ kālanemi pramadhanāya namaḥ
oṃ harimarkaṭa markaṭāyanamaḥ
oṃ dāntāya namaḥ
oṃ śāntāya namaḥ
oṃ prasannātmane namaḥ
oṃ śatakaṇṭha madāvahṛtenamaḥ
oṃ yogine namaḥ
oṃ rāmakadhālolāya namaḥ
oṃ sītānveṣaṇa paṇḍitāya namaḥ
oṃ vajra nakhāya namaḥ
oṃ rudravīrya samudbhavāya namaḥ
oṃ indra jitprrahitā moghabrahmastra vinivāra kāya namaḥ
oṃ pārdha dhvajāgra saṃvāsine namaḥ
oṃ śarapañjara bhedakāya namaḥ
oṃ daśabāhave namaḥ
oṃ lokapūjyāya namaḥ
oṃ jāṃ vatpra ti vardhanāya namaḥ
oṃ sīta saveta śrīrāmapāda sevā durandharāya namaḥ

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.