Main Menu

Himachala Tanaya (హిమాచల తనయ)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Anandabhairavi

 

Taanam: Viloma Chapu

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Himachala Tanaya Brochutakidi | హిమాచల తనయ బ్రోచుటకిది     
Album: Unknown | Voice: S. Ramanathan

Himachala Tanaya Brochutakidi | హిమాచల తనయ బ్రోచుటకిది     
Album: Unknown | Voice: S. Srinivasan
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

హిమాచల తనయ బ్రోచుటకిది
మంచి సమయము రావే అంబ

అనుపల్లవి

కుమార జనని సమానమెవరిలను
మానవతి శ్రీ బృహన్నాయకీ (హిమాచల)

చరణం 1

సరోజ ముఖి బిరాన నీవు
వరాలొసగుమని నేను వేడితి
పురారి హరి సురేంద్ర నుత పురాణి
పరాముఖమేలనే తల్లి (హిమాచల)

చరణం 2

ఉమా హంస గమనా తామసమా
బ్రోవ దిక్కెవరు నిక్కముగను
మాకిపుడభిమానము చూప
భారమా వినుమా దయతోను (హిమాచల)

చరణం 3

సదా నత వర దాయకీ నిజ
దాసుడను శ్యామ కృష్ణ సోదరి
గదా మొర వినవా దురిత
విదారిణీ శ్రీ బృహన్నాయకీ (హిమాచల)


பல்லவி

ஹி(மா)சல தனய ப்3ரோசுட(கி)தி3
மஞ்சி ஸமயமு ராவே அம்ப3

அனுபல்லவி

குமார ஜனனி ஸமான(மெ)வ(ரி)லனு
மானவதி ஸ்ரீ ப்3ரு2ஹந்-நாயகீ (ஹிமாசல)

சரணம் 1

ஸரோஜ முகி2 பி3ரான நீவு
வரா(லொ)ஸகு3(ம)னி நேனு வேடி3தி
பு(ரா)ரி ஹரி ஸு(ரே)ந்த்3ர நுத புராணி
பராமுக2(மே)லனே தல்லி (ஹிமாசல)

சரணம் 2

உமா ஹம்ஸ க3மனா தாமஸமா
ப்3ரோவ தி3க்(கெ)வரு நிக்கமுக3னு
மா(கி)பு(ட3)பி4மானமு சூப
பா4ரமா வினுமா த3யதோனு (ஹிமாசல)

சரணம் 3

ஸதா3 நத வர தா3யகீ நிஜ
தா3ஸுட3னு ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி
க3தா3 மொர வினவா து3ரித
விதா3ரிணீ ஸ்ரீ ப்3ரு2ஹந்-நாயகீ (ஹிமாசல)


ಪಲ್ಲವಿ

ಹಿಮಾಚಲ ತನಯ ಬ್ರೋಚುಟಕಿದಿ
ಮಂಚಿ ಸಮಯಮು ರಾವೇ ಅಂಬ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕುಮಾರ ಜನನಿ ಸಮಾನಮೆವರಿಲನು
ಮಾನವತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ನಾಯಕೀ (ಹಿಮಾಚಲ)

ಚರಣಂ 1

ಸರೋಜ ಮುಖಿ ಬಿರಾನ ನೀವು
ವರಾಲೊಸಗುಮನಿ ನೇನು ವೇಡಿತಿ
ಪುರಾರಿ ಹರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನುತ ಪುರಾಣಿ
ಪರಾಮುಖಮೇಲನೇ ತಲ್ಲಿ (ಹಿಮಾಚಲ)

ಚರಣಂ 2

ಉಮಾ ಹಂಸ ಗಮನಾ ತಾಮಸಮಾ
ಬ್ರೋವ ದಿಕ್ಕೆವರು ನಿಕ್ಕಮುಗನು
ಮಾಕಿಪುಡಭಿಮಾನಮು ಚೂಪ
ಭಾರಮಾ ವಿನುಮಾ ದಯತೋನು (ಹಿಮಾಚಲ)

ಚರಣಂ 3

ಸದಾ ನತ ವರ ದಾಯಕೀ ನಿಜ
ದಾಸುಡನು ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ
ಗದಾ ಮೊರ ವಿನವಾ ದುರಿತ
ವಿದಾರಿಣೀ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ನಾಯಕೀ (ಹಿಮಾಚಲ)


पल्लवि

हि(मा)चल तनय ब्रोचुट(कि)दि
मञ्चि समयमु रावे अम्ब

अनुपल्लवि

कुमार जननि समान(मॆ)व(रि)लनु
मानवति श्री बृह(न्ना)यकी (हिमाचल)

चरणम् 1

सरोज मुखि बिरान नीवु
वरा(लॊ)सगु(म)नि नेनु वेडिति
पु(रा)रि हरि सु(रे)न्द्र नुत पुराणि
परामुख(मे)लने तल्लि (हिमाचल)

चरणम् 2

उमा हम्स गमना तामसमा
ब्रोव दि(क्कॆ)वरु निक्कमुगनु
मा(कि)पु(ड)भिमानमु चूप
भारमा विनुमा दयतोनु (हिमाचल)

चरणम् 3

सदा नत वर दायकी निज
दासुडनु श्याम कृष्ण सोदरि
गदा मॊर विनवा दुरित
विदारिणी श्री बृह(न्ना)यकी (हिमाचल)


pallavi

him(A)cala tanaya brOcuTak(i)di
manci samayamu rAvE 1amba

anupallavi

kumAra janani samAnam(e)var(i)lanu
mAnavati SrI bRhan-nAyakI (himAcala)

caraNam 1

sarOja mukhi birAna nIvu
varAl(o)sagum(a)ni nEnu vEDiti
2pur(A)ri hari sur(E)ndra nuta purANi
3parAmukham(E)lanE talli (himAcala)

caraNam 2

umA 4hamsa gamanA tAmasamA
brOva dikk(e)varu 5nikkamuganu
mAk(i)puD(a)bhimAnamu cUpa
bhAramA vinumA dayatOnu (himAcala)

caraNam 3

sadA nata 6vara dAyakI nija
dAsuDanu 7SyAma kRshNa sOdari
gadA mora 8vinavA durita
vidAriNI SrI bRhan-nAyakI (himAcala)


പല്ലവി

ഹിമാചല തനയ ബ്രോചുടകിദി
മഞ്ചി സമയമു രാവേ അമ്ബ

അനുപല്ലവി

കുമാര ജനനി സമാനമെവരിലനു
മാനവതി ശ്രീ ബൃഹന്നായകീ (ഹിമാചല)

ചരണമ് 1

സരോജ മുഖി ബിരാന നീവു
വരാലൊസഗുമനി നേനു വേഡിതി
പുരാരി ഹരി സുരേന്ദ്ര നുത പുരാണി
പരാമുഖമേലനേ തല്ലി (ഹിമാചല)

ചരണമ് 2

ഉമാ ഹമ്സ ഗമനാ താമസമാ
ബ്രോവ ദിക്കെവരു നിക്കമുഗനു
മാകിപുഡഭിമാനമു ചൂപ
ഭാരമാ വിനുമാ ദയതോനു (ഹിമാചല)

ചരണമ് 3

സദാ നത വര ദായകീ നിജ
ദാസുഡനു ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി
ഗദാ മൊര വിനവാ ദുരിത
വിദാരിണീ ശ്രീ ബൃഹന്നായകീ (ഹിമാചല)


Pallavi

O Daughter (tanaya) of Himalaya (hima) Mountain (acala) (himAcala)! This (idi) is opportune (manci) moment (samayamu) to protect (brOcuTaku) (brOcuTakidi) me. O Mother (amba)! Please come (rAvE).

Anupallavi

O Mother (janani) of subrahmaNya (kumAra)! Who (evaru) is equal (samAnamu) to You in this World (ilanu) (samAnamevarilanu)? O Revered (mAnavati) Mother SrI bRahannAyakI – Ruler (nAyakI) of the Great Universe (bRhat) (name of Mother at tanjAvUr)!
O Daughter of Himalaya Mountain! This is opportune moment to protect me. O Mother! Please come.

Charanam

1.O Lotus (sarOja) Faced (mukhi)! I (nEnu) pleaded (vEDiti) that (ani) You (nIvu) should quickly (birAna) grant (osagumu) me boons (varAlu) (varAlosagumani).
O Ancient One (purANi) extolled (nuta) by Siva – enemy (ari) of three fortresses (pura) (purAri), vishNu (hari) and indra – Lord (indra) of celestials (sura) (surEndra)! O Mother (talli)! Why (ElanE) this unconcern (parAmukhamu) (parAmukhamElanE)?
O Daughter of Himalaya Mountain! This is opportune moment to protect me. O Mother! Please come.

2.O Mother umA! O Swan (hamsa) gaited (gamanA)! Aren’t You delaying (tAmasamA) Your grace? Who (evaru) is refuge (dikku) (dikkeveru) to protect (brOva) me?
Is it burdensome (bhAramA) to show (cUpa) affection (abhimAnamu) now (ipuDu) towards me (mAku) (mAkipuDabhimAnamu) firmly (nikkamuganu)? Please kindly (dayatOnu) listen (vinumA) to me.
O Daughter of Himalaya Mountain! This is opportune moment to protect me. O Mother! Please come.

3.O Bestower (dAyakI) of boons (vara) to those who always (sadA) supplicate (nata) to You! I am Your true (nija) devotee (dAsuDanu) (literally servant). Aren’t (gadA) You Sister (sOdari) of vishNu – SyAma kRshNa?
Won’t You heed (vinavA) to my appeal (mora), O Destroyer (vidAriNI) of sins (durita)! O Mother bRhannAyakI!
O Daughter of Himalaya Mountain! This is opportune moment to protect me. O Mother! Please come.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.