Main Menu

Himadri Sute Pahi (हिमद्रि सुते पाहि )

Siva Parvati statue crown flowers

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

Taanam: roopakam

 

Language: Telugu (తెలుగు)

Syama Sastri
.

Recitals

Himadrisute pahimam | हिमद्रि सुते पाहि     
Album: Unknown | Voice: M. Santhanam

Himadrisute pahimam | हिमद्रि सुते पाहि     
Album: Unknown | Voice: T.V. Sankaranarayanan
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceपल्लवि

हिमाद्रि सुते पाहि मां वरदे पर देवते

अनुपल्लवि

सुमेरु मध्य वासिनि श्री कामाक्षि (हिमाद्रि)

चरणम् 1

हेम गात्रि पङ्कज नेत्रि मत(ङ्गा)त्मजे
सरोज भव ह(री)श सुर मु(नी)न्द्र नुते (हिमाद्रि)

चरणम् 2

अम्बु(जा)रि निभ वदने मौक्तिक मणि
हार शोभमान गळे भक्त कल्प लते (हिमाद्रि)

चरणम् 3

श्याम कृष्ण सोदरि गौरि पर(मे)श्वरि
गिरिजे नील वेणि कीर वाणि श्री ललिते (हिमाद्रि)


పల్లవి

హిమాద్రి సుతే పాహి మాం వరదే పర దేవతే

అనుపల్లవి

సుమేరు మధ్య వాసిని శ్రీ కామాక్షి (హిమాద్రి)

చరణం 1

హేమ గాత్రి పంకజ నేత్రి మతంగాత్మజే
సరోజ భవ హరీశ సుర మునీంద్ర నుతే (హిమాద్రి)

చరణం 2

అంబుజారి నిభ వదనే మౌక్తిక మణి
హార శోభమాన గళే భక్త కల్ప లతే (హిమాద్రి)

చరణం 3

శ్యామ కృష్ణ సోదరి గౌరి పరమేశ్వరి
గిరిజే నీల వేణి కీర వాణి శ్రీ లలితే (హిమాద్రి)


பல்லவி

ஹி(மா)த்3ரி ஸுதே பாஹி மாம் வரதே3 பர தே3வதே

அனுபல்லவி

ஸுமேரு மத்4ய வாஸினி ஸ்ரீ காமாக்ஷி (ஹிமாத்3ரி)

சரணம் 1

ஹேம கா3த்ரி பங்கஜ நேத்ரி மதங்(கா3)த்மஜே
ஸரோஜ ப4வ ஹ(ரீ)ஸ1 ஸுர மு(னீ)ந்த்3ர நுதே (ஹிமாத்3ரி)

சரணம் 2

அம்பு3(ஜா)ரி நிப4 வத3னே மௌக்திக மணி
ஹார ஸோ1ப4மான க3ளே ப4க்த கல்ப லதே (ஹிமாத்3ரி)

சரணம் 3

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸோத3ரி கௌ3ரி பர(மே)ஸ்1வரி
கி3ரிஜே நீல வேணி கீர வாணி ஸ்ரீ லலிதே (ஹிமாத்3ரி)


ಪಲ್ಲವಿ

ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸುತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವರದೇ ಪರ ದೇವತೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಸುಮೇರು ಮಧ್ಯ ವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ (ಹಿಮಾದ್ರಿ)

ಚರಣಂ 1

ಹೇಮ ಗಾತ್ರಿ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಿ ಮತಂಗಾತ್ಮಜೇ
ಸರೋಜ ಭವ ಹರೀಶ ಸುರ ಮುನೀಂದ್ರ ನುತೇ (ಹಿಮಾದ್ರಿ)

ಚರಣಂ 2

ಅಂಬುಜಾರಿ ನಿಭ ವದನೇ ಮೌಕ್ತಿಕ ಮಣಿ
ಹಾರ ಶೋಭಮಾನ ಗಳೇ ಭಕ್ತ ಕಲ್ಪ ಲತೇ (ಹಿಮಾದ್ರಿ)

ಚರಣಂ 3

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಗೌರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಗಿರಿಜೇ ನೀಲ ವೇಣಿ ಕೀರ ವಾಣಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೇ (ಹಿಮಾದ್ರಿ)


pallavi

him(A)dri sutE pAhi mAM varadE para dEvatE

anupallavi

1sumEru madhya vAsini SrI kAmAkshi (himAdri)

caraNam 1

2hEma gAtri pankaja nEtri 3matang(A)tmajE
sarOja bhava har(I)Sa 4sura mun(I)ndra nutE (himAdri)

caraNam 2

ambuj(A)ri nibha vadanE 5mauktika maNi
hAra SObhamAna gaLE bhakta kalpa latE (himAdri)

caraNam 3

SyAma kRshNa sOdari gauri param(E)Svari
6girijE nIla vENi kIra vANi SrI lalitE (himAdri)


പല്ലവി

ഹിമാദ്രി സുതേ പാഹി മാം വരദേ പര ദേവതേ

അനുപല്ലവി

സുമേരു മധ്യ വാസിനി ശ്രീ കാമാക്ഷി (ഹിമാദ്രി)

ചരണമ് 1

ഹേമ ഗാത്രി പങ്കജ നേത്രി മതങ്ഗാത്മജേ
സരോജ ഭവ ഹരീശ സുര മുനീന്ദ്ര നുതേ (ഹിമാദ്രി)

ചരണമ് 2

അമ്ബുജാരി നിഭ വദനേ മൌക്തിക മണി
ഹാര ശോഭമാന ഗളേ ഭക്ത കല്പ ലതേ (ഹിമാദ്രി)

ചരണമ് 3

ശ്യാമ കൃഷ്ണ സോദരി ഗൌരി പരമേശ്വരി
ഗിരിജേ നീല വേണി കീര വാണി ശ്രീ ലലിതേ (ഹിമാദ്രി)


Pallavi

O Daughter (sutE) of Snow (hima) Mountain (adri) (himAdri)! Please protect (pAhi) me (mAM). O Bestower of boons (varadE)! O Supreme (para) Goddess (dEvatE)!

Anupallavi

O SrI kAmAkshi – abiding (vAsini) in the centre (madhya) of Sacred mEru Mountain!
O Daughter of Snow Mountain! Please protect me. O Bestower of boons! O Supreme Goddess!

Charanam

O Golden (hEma) bodied (gAtri)! O Lotus (pankaja) Eyed (nEtri)! O Mind born (AtmajE) of sage matanga (matangAtmajE)! O Mother extolled (nutE) by brahmA – abiding (bhava) in lotus (sarOja), vishNu (hari), Siva (ISa) (harISa), celestials (sura) and great (indra) ascetics (muni) (munIndra)!
O Daughter of Snow Mountain! Please protect me. O Bestower of boons! O Supreme Goddess!

O Mother whose face (vadanE) resembles (nibha) moon – enemy (ari) of lotus (ambuja) (ambujAri)! O Mother whose neck (gaLE) is resplendent (SObhamAna) with pearl (mauktika) and diamond (maNi) necklaces (hAra)! O Creeper (latE) of Wish Tree (kalpa) for devotees (bhakta)!
O Daughter of Snow Mountain! Please protect me. O Bestower of boons! O Supreme Goddess!

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.