Main Menu

Inka Yochanaite (ఇంక యోచనైతే)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: ghanTa

Talam: aadi

8 hanumatODi janya
Aa: S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting for contributions.


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఇంక యోచనైతే నేనేమి సేయుదురా

Anupallavi

పంకజాక్ష నీవంటి పరమ దయా నిధికి (ఇంక)

Charanams

1. తీర రాని పోరాయె సారెకు మేను సగమాయె
నేరమేమో తెలియదాయె ఆరడికిక తాళదాయె (ఇంక)

2. శ్రీ పతి ఎన్నికలు లేని 1తాప త్రయములనలసితి కాని
పాప గణములన్నియు 2పురుషుని రూపమై బాధించగ నీక్(ఇంక)

3. వాగధిప వంద్య నిన్నే కానియొరుల నమ్మని
త్యాగరాజుని పైని 3బాగాయె శ్రీ రామ నీక్(ఇంక)
.


Pallavi

இங்க யோசனைதே நேனேமி ஸேயுது3ரா

Anupallavi

பங்கஜாக்ஷ நீவண்டி பரம த3யா நிதி4கி (இங்க)

Charanams

1. தீர ரானி போராயெ ஸாரெகு மேனு ஸக3மாயெ
நேரமேமோ தெலியதா3யெ ஆரடி3கிக தாளதா3யெ (இங்க)

2. ஸ்ரீ பதி என்னிகலு லேனி 1தாப த்ரயமுலனலஸிதி கானி
பாப க3ணமுலன்னியு 2புருஷுனி ரூபமை பா3தி4ஞ்சக3 நீக்(இங்க)

3. வாக3தி4ப வந்த்3ய நின்னே கானியொருல நம்மனி
த்யாக3ராஜுனி பைனி 3பா3கா3யெ ஸ்ரீ ராம நீக்(இங்க)
.


Pallavi

ಇಂಕ ಯೋಚನೈತೇ ನೇನೇಮಿ ಸೇಯುದುರಾ

Anupallavi

ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ನೀವಂಟಿ ಪರಮ ದಯಾ ನಿಧಿಕಿ (ಇಂಕ)

Charanams

1. ತೀರ ರಾನಿ ಪೋರಾಯೆ ಸಾರೆಕು ಮೇನು ಸಗಮಾಯೆ
ನೇರಮೇಮೋ ತೆಲಿಯದಾಯೆ ಆರಡಿಕಿಕ ತಾಳದಾಯೆ (ಇಂಕ)

2. ಶ್ರೀ ಪತಿ ಎನ್ನಿಕಲು ಲೇನಿ 1ತಾಪ ತ್ರಯಮುಲನಲಸಿತಿ ಕಾನಿ
ಪಾಪ ಗಣಮುಲನ್ನಿಯು 2ಪುರುಷುನಿ ರೂಪಮೈ ಬಾಧಿಂಚಗ ನೀಕ್(ಇಂಕ)

3. ವಾಗಧಿಪ ವಂದ್ಯ ನಿನ್ನೇ ಕಾನಿಯೊರುಲ ನಮ್ಮನಿ
ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಪೈನಿ 3ಬಾಗಾಯೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನೀಕ್(ಇಂಕ)
.


Pallavi

इंक योचनैते नेनेमि सेयुदुरा

Anupallavi

पंकजाक्ष नीवण्टि परम दया निधिकि (इंक)

Charanams

1. तीर रानि पोरायॆ सारॆकु मेनु सगमायॆ
नेरमेमो तॆलियदायॆ आरडिकिक ताळदायॆ (इंक)

2. श्री पति ऎन्निकलु लेनि 1ताप त्रयमुलनलसिति कानि
पाप गणमुलन्नियु 2पुरुषुनि रूपमै बाधिञ्चग नीक्(इंक)

3. वागधिप वन्द्य निन्ने कानियॊरुल नम्मनि
त्यागराजुनि पैनि 3बागायॆ श्री राम नीक्(इंक)
.


Pallavi

iṅka yōcanaitē nēnēmi sēyudurā

Anupallavi

paṅkajākṣa nīvaṇṭi parama dayā nidhiki (iṅka)

Charanams

1. tīra rāni pōrāye sāreku mēnu sagamāye
nēramēmō teliyadāye āraḍikika tāḷadāye (iṅka)

2. śrī pati ennikalu lēni 1tāpa trayamulanalasiti kāni
pāpa gaṇamulanniyu 2puruṣuni rūpamai bādhiñcaga nīk(iṅka)

3. vāgadhipa vandya ninnē kāniyorula nammani
tyāgarājuni paini 3bāgāye śrī rāma nīk(iṅka)
.


Pallavi

If it is still hesitation, what shall I do?

Anupallavi

O Lotus Eyed! If it is still hesitation, for Supreme Ocean of mercy like You, what shall I do?

Charanams

1. It has become an unending struggle and (consequently) my body is much emaciated; I have not been able to know what my fault is; it has now become intolerable to bear the grief.

2. O Consort of Lakshmi! I have become weary due to countless triad of afflictions; and, while my entire sins afflict me by assuming the form of a person, if it is still hesitation for You, what shall I do?

3. O Lord worshipped by Brahma – Consort of Sarasvati! It is splendid on this Thyagaraja who would not believe anyone other than You! O Lord Sri Rama! if it is still hesitation for You, what shall I do?
.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.