Main Menu

Inkaa Daya (ఇంకా దయ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: naaraayaNa gowLa

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Inkaa Daya | ఇంకా దయ     
Album: Unknown | Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఇంకా దయ రాకుంటే ఎంతని సైరింతురా

Charanams

1. ఆశించిన నన్నేల అడుగడుగుకు రావేల
వాసిగ సీతా లోల వర 1దేశిక పరిపాల (ఇంకా)

2. ఎంతని తాళుకొందురా ఇకనైనను రాకుందురా
ఇంతటికిని బాగందురా 2ఎవరిని వేడుకొందురా (ఇంకా)

3. నిర్జర వరులిక లేరా నీ 3సరి-వారయ్యెదరా
దుర్జన జలద సమీర దొర 4నీవనియుండెదరా (ఇంకా)

4. నయన నిందిత సరోజ నగ ధర శ్రీ రఘు రాజ
భయ హర భక్త సమాజ పాలిత త్యాగరాజ (ఇంకా)

Variations

2ఎవరిని – ఎవరని&న్బ్స్ప్;: ఎవరిని – seems to be appropriate in the context.
3సరి-వారయ్యెదరా – సరి-తనకయ్యేరా&న్బ్స్ప్;: సరి-వారయ్యెదరా – seems appropriate.
4నీవనియుండెదరా – నీవనియున్నారా
.


Pallavi

இங்கா த3ய ராகுண்டே எந்தனி ஸைரிந்துரா

Charanams

1. ஆசிஞ்சின நன்னேல அடு3க3டு3கு3கு ராவேல
வாஸிக3 ஸீதா லோல வர 1தே3சிக பரிபால (இங்கா)

2. எந்தனி தாளுகொந்து3ரா இகனைனனு ராகுந்து3ரா
இந்தடிகினி பா3க3ந்து3ரா 2எவரினி வேடு3கொந்து3ரா (இங்கா)

3. நிர்ஜர வருலிக லேரா நீ 3ஸரி-வாரய்யெத3ரா
து3ர்ஜன ஜலத3 ஸமீர தொ3ர 4நீவனியுண்டெ3த3ரா (இங்கா)

4. நயன நிந்தி3த ஸரோஜ நக3 த4ர ஸ்ரீ ரகு4 ராஜ
ப4ய ஹர ப4க்த ஸமாஜ பாலித த்யாக3ராஜ (இங்கா)

Variations

2எவரினி – எவரனி&ந்ப்3ஸ்ப்;: எவரினி – seems to be appropriate in the context.
3ஸரி-வாரய்யெத3ரா – ஸரி-தனகய்யேரா&ந்ப்3ஸ்ப்;: ஸரி-வாரய்யெத3ரா – seems appropriate.
4நீவனியுண்டெ3த3ரா – நீவனியுன்னாரா
.


Pallavi

ಇಂಕಾ ದಯ ರಾಕುಂಟೇ ಎಂತನಿ ಸೈರಿಂತುರಾ

Charanams

1. ಆಶಿಂಚಿನ ನನ್ನೇಲ ಅಡುಗಡುಗುಕು ರಾವೇಲ
ವಾಸಿಗ ಸೀತಾ ಲೋಲ ವರ 1ದೇಶಿಕ ಪರಿಪಾಲ (ಇಂಕಾ)

2. ಎಂತನಿ ತಾಳುಕೊಂದುರಾ ಇಕನೈನನು ರಾಕುಂದುರಾ
ಇಂತಟಿಕಿನಿ ಬಾಗಂದುರಾ 2ಎವರಿನಿ ವೇಡುಕೊಂದುರಾ (ಇಂಕಾ)

3. ನಿರ್ಜರ ವರುಲಿಕ ಲೇರಾ ನೀ 3ಸರಿ-ವಾರಯ್ಯೆದರಾ
ದುರ್ಜನ ಜಲದ ಸಮೀರ ದೊರ 4ನೀವನಿಯುಂಡೆದರಾ (ಇಂಕಾ)

4. ನಯನ ನಿಂದಿತ ಸರೋಜ ನಗ ಧರ ಶ್ರೀ ರಘು ರಾಜ
ಭಯ ಹರ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಇಂಕಾ)

Variations

2ಎವರಿನಿ – ಎವರನಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಎವರಿನಿ – seems to be appropriate in the context.
3ಸರಿ-ವಾರಯ್ಯೆದರಾ – ಸರಿ-ತನಕಯ್ಯೇರಾ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಸರಿ-ವಾರಯ್ಯೆದರಾ – seems appropriate.
4ನೀವನಿಯುಂಡೆದರಾ – ನೀವನಿಯುನ್ನಾರಾ
.


Pallavi

इंका दय राकुण्टे ऎन्तनि सैरिन्तुरा

Charanams

1. आशिञ्चिन नन्नेल अडुगडुगुकु रावेल
वासिग सीता लोल वर 1देशिक परिपाल (इंका)

2. ऎन्तनि ताळुकॊन्दुरा इकनैननु राकुन्दुरा
इन्तटिकिनि बागन्दुरा 2ऎवरिनि वेडुकॊन्दुरा (इंका)

3. निर्जर वरुलिक लेरा नी 3सरि-वारय्यॆदरा
दुर्जन जलद समीर दॊर 4नीवनियुण्डॆदरा (इंका)

4. नयन निन्दित सरोज नग धर श्री रघु राज
भय हर भक्त समाज पालित त्यागराज (इंका)

Variations

2ऎवरिनि – ऎवरनि&न्ब्स्प्;: ऎवरिनि – seems to be appropriate in the context.
3सरि-वारय्यॆदरा – सरि-तनकय्येरा&न्ब्स्प्;: सरि-वारय्यॆदरा – seems appropriate.
4नीवनियुण्डॆदरा – नीवनियुन्नारा
.


Pallavi

iṅkā daya rākuṇṭē entani sairinturā

Charanams

1. āśiñcina nannēla aḍugaḍuguku rāvēla
vāsiga sītā lōla vara 1dēśika paripāla (iṅkā)

2. entani tāḷukondurā ikanainanu rākundurā
intaṭikini bāgandurā 2evarini vēḍukondurā (iṅkā)

3. nirjara varulika lērā nī 3sari-vārayyedarā
durjana jalada samīra dora 4nīvaniyuṇḍedarā (iṅkā)

4. nayana nindita sarōja naga dhara śrī raghu rāja
bhaya hara bhakta samāja pālita tyāgarāja (iṅkā)

Variations

2evarini – evarani : evarini – seems to be appropriate in the context.
3sari-vārayyedarā – sari-tanakayyērā : sari-vārayyedarā – seems appropriate.
4nīvaniyuṇḍedarā – nīvaniyunnārā
.


Pallavi

If even now Your grace does not descend, how much shall I tolerate?

Charanams

1. Why wouldn’t You come at every step to govern me who has desired You? O Lord who nicely remains enamoured by Sita! O Protector of Narada – the blessed preceptor!

2. How much shall I endure? Is it possible that One would (be so stubborn that He would) not come even now? Would anyone approve of Your actions this much? Whom shall I beseech?

3. Are there no blessed celestials now? (Yes, there are many, but) can they become equal to You? O Wind which blows away the cloud of evil persons! I remain with firm conviction that You are the Lord.

4. O Lord whose eyes ridicule the Lotus! O Lord who bore the mandara mountain! O Lord Sri Raghu Raja! O Lord who removes fear! O Lord found in the assembly of devotees! O Protector of this Thyagaraja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.