Main Menu

Jaya Jaya Sitaram (జయ జయ సీతారాం)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

Talam: caapu

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Jaya Jaya Sitaram | జయ జయ సీతారాం     
Album: Unknown | Voice: Unknown


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

జయ జయ సీతారాం జయ జయ రఘురాం
జయ జయ కల్యాణ సుందర కారుంయ రాం

Charanams

1. శరణాగత వత్సలాగమ సార
పరమ పురుష నమ్మితిని మనసార (జయ)

2. పరిపూర్ణ కారుంయ పారావార
సుర ముని జన యోగి గణ పరివార (జయ)

3. నీ మర్మమెరుగ బ్రహ్మాదుల వశమా
రామ చంద్ర నిజ దాస స్వ-వశమా (జయ)

4. నిశి చర హరణ ధరాధిప రాకా
శశి ముఖ నాపై నీకింత పరాకా (జయ)

5. కావవే నను సచ్-చిద్-ఆనంద ఘనమా
నావంటి దీనుని బ్రోచుట ఘనమా (జయ)

6. నీవే దైవమని నెర నమ్మినాను
దేవ నీదు నామమే నమ్మినాను (జయ)

7. అజ ముఖ పాలన నిత్యాగ రాజ్-
ఆత్మజా పతి నుత పాలిత త్యాగరాజ (జయ)

Variations

1జయ జయ – జే జే
.


Pallavi

1ஜய ஜய ஸீதாராம் 1ஜய ஜய ரகு4ராம்
1ஜய ஜய கல்யாண ஸுந்த3ர காருண்ய ராம்

Charanams

1. சரணாக3த வத்ஸலாக3ம ஸார
பரம புருஷ நம்மிதினி மனஸார (ஜய)

2. பரிபூர்ண காருண்ய பாராவார
ஸுர முனி ஜன யோகி3 க3ண பரிவார (ஜய)

3. நீ மர்மமெருக3 ப்3ரஹ்மாது3ல வசமா
ராம சந்த்3ர நிஜ தா3ஸ ஸ்வ-வசமா (ஜய)

4. நிசி சர ஹரண த4ராதி4ப ராகா
சசி முக2 நாபை நீகிந்த பராகா (ஜய)

5. காவவே நனு ஸச்-சித்-ஆனந்த3 க4னமா
நாவண்டி தீ3னுனி ப்3ரோசுட க4னமா (ஜய)

6. நீவே தை3வமனி நெர நம்மினானு
தே3வ நீது3 நாமமே நம்மினானு (ஜய)

7. அஜ முக2 பாலன நித்யாக3 ராஜ்-
ஆத்மஜா பதி நுத பாலித த்யாக3ராஜ (ஜய)

Variations

1ஜய ஜய – ஜே ஜே
.


Pallavi

1ಜಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಂ 1ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಂ
1ಜಯ ಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂದರ ಕಾರುಂಯ ರಾಂ

Charanams

1. ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಗಮ ಸಾರ
ಪರಮ ಪುರುಷ ನಮ್ಮಿತಿನಿ ಮನಸಾರ (ಜಯ)

2. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾರುಂಯ ಪಾರಾವಾರ
ಸುರ ಮುನಿ ಜನ ಯೋಗಿ ಗಣ ಪರಿವಾರ (ಜಯ)

3. ನೀ ಮರ್ಮಮೆರುಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದುಲ ವಶಮಾ
ರಾಮ ಚಂದ್ರ ನಿಜ ದಾಸ ಸ್ವ-ವಶಮಾ (ಜಯ)

4. ನಿಶಿ ಚರ ಹರಣ ಧರಾಧಿಪ ರಾಕಾ
ಶಶಿ ಮುಖ ನಾಪೈ ನೀಕಿಂತ ಪರಾಕಾ (ಜಯ)

5. ಕಾವವೇ ನನು ಸಚ್-ಚಿದ್-ಆನಂದ ಘನಮಾ
ನಾವಂಟಿ ದೀನುನಿ ಬ್ರೋಚುಟ ಘನಮಾ (ಜಯ)

6. ನೀವೇ ದೈವಮನಿ ನೆರ ನಮ್ಮಿನಾನು
ದೇವ ನೀದು ನಾಮಮೇ ನಮ್ಮಿನಾನು (ಜಯ)

7. ಅಜ ಮುಖ ಪಾಲನ ನಿತ್ಯಾಗ ರಾಜ್-
ಆತ್ಮಜಾ ಪತಿ ನುತ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಜಯ)

Variations

1ಜಯ ಜಯ – ಜೇ ಜೇ
.


Pallavi

1जय जय सीताराम् 1जय जय रघुराम्
1जय जय कल्याण सुन्दर कारुण्य राम्

Charanams

1. शरणागत वत्सलागम सार
परम पुरुष नम्मितिनि मनसार (जय)

2. परिपूर्ण कारुण्य पारावार
सुर मुनि जन योगि गण परिवार (जय)

3. नी मर्ममॆरुग ब्रह्मादुल वशमा
राम चन्द्र निज दास स्व-वशमा (जय)

4. निशि चर हरण धराधिप राका
शशि मुख नापै नीकिन्त पराका (जय)

5. काववे ननु सच्-चिद्-आनन्द घनमा
नावण्टि दीनुनि ब्रोचुट घनमा (जय)

6. नीवे दैवमनि नॆर नम्मिनानु
देव नीदु नाममे नम्मिनानु (जय)

7. अज मुख पालन नित्याग राज्-
आत्मजा पति नुत पालित त्यागराज (जय)

Variations

1जय जय – जे जे
.


Pallavi

1jaya jaya sītārām 1jaya jaya raghurām
1jaya jaya kalyāṇa sundara kāruṇya rām

Charanams

1. śaraṇāgata vatsalāgama sāra
parama puruṣa nammitini manasāra (jaya)

2. paripūrṇa kāruṇya pārāvāra
sura muni jana yōgi gaṇa parivāra (jaya)

3. nī marmameruga brahmādula vaśamā
rāma candra nija dāsa sva-vaśamā (jaya)

4. niśi cara haraṇa dharādhipa rākā
śaśi mukha nāpai nīkinta parākā (jaya)

5. kāvavē nanu sac-cid-ānanda ghanamā
nāvaṇṭi dīnuni brōcuṭa ghanamā (jaya)

6. nīvē daivamani nera namminānu
dēva nīdu nāmamē namminānu (jaya)

7. aja mukha pālana nityāga rāj-
ātmajā pati nuta pālita tyāgarāja (jaya)

Variations

1jaya jaya – jē jē
.


Pallavi

Hail! Hail! Lord Sitarama! Hail! Hail! Lord Raghurama! Hail! Hail! Auspicious, handsome and merciful Lord Rama!

Charanams

1. O Lord who is kind to those who have sought refuge! O Lord who is the essence of Agama! O Supreme Lord! I whole-heartedly placed faith in You.

2. O Lord who is the Whole! O Ocean of mercy! O Lord who has of celestials, sages and ascetics as His retinue!

3. O Lord Ramachandra! Is it possible even for Brahma and others to know Your secret? O Lord who is in the hold of the true devotees!

4. O Destroyer of demons – the night prowlers! O King – Lord of the Earth! O Full-moon Faced Lord! Why do You have this much of unconcern towards me?

5. O Pure Existence, Consciousness or Intelligence and Bliss! Please protect me; is protecting a humble person like me very burdensome?

6. O Lord! I have believed totally that You alone are my God; I have believed only in (chanting of) Your names.

7. O Nourisher of Brahma and other chieftains! O Eternal Lord! O Lord praised by Lord Siva – Consort of Parvati – mind-born of Himavan – the King of Mountains! O Nourisher of this Thyagaraja!
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.