Main Menu

Jonnavithula Ramalingeswara Rao

Pending cleanup , corrections

Jonnavithula Ramalingeswara Rao

S.NoPoem Name
1Jayamunu Subhamulanosagedi | జయమును శుభములనొసగెడి
2Mamgalamau Telagaanaku | మంగళమౌ తెలగాణకు
3Jai Jai Jai Telagaanaa | జై జై జై తెలగాణా
4Hitahaimaadri Kumaaree | హితహైమాద్రి కుమారీ
5Telagaanapu Sirilakshmee | తెలగాణపు సిరిలక్ష్మీ
6Emdarikainanu Taavidu | ఎందరికైనను తావిడు
7Gattiga Jaekottuchu | గట్టిగ జేకొట్టుచు
8Puttitini Vijayavaadanu | పుట్టితిని విజయవాడను
9Puttuka Dhanyambainadi | పుట్టుక ధన్యంబైనది
10Mruduvuga Sambhaashimchuta | మృదువుగ సంభాషించుట
11Ganapatichaturthi Pamduga | గణపతిచతుర్థి పండుగ
12Maapaga Maa Ganini Dagaa | మాపగ మా గనిని దగా
13Roopavati Amrtavarshini | రూపవతి అమృతవర్షిణి
14Praijimg Yoo Haanestee | ప్రైజింగ్‌ యూ హానెస్టీ
15Ee Bhaashaku Ee Jaatiki | ఈ భాషకు ఈ జాతికి
16Vaagjyotin Veligimpumu | వాగ్జ్యోతిన్‌ వెలిగింపుము
17Batukammaku Bhaktudanai | బతుకమ్మకు భక్తుడనై
18Prasarimpuchu Nee Karunan | ప్రసరింపుచు నీ కరుణన్‌
19Nee Yaanamdaakrtiyunu | నీ యానందాకృతియును
20Ee Lokamulannimtini | ఈ లోకములన్నింటిని
21Mugguru Evariki Vaare | ముగ్గురు ఎవరికి వారే
22Aaruguru Dochukomdure | ఆరుగురు దోచుకొందురె
23Bituku Bituku Manipimchani | బితుకు బితుకు మనిపించని
24Parahitamae Mokshapathaomu | పరహితమే మోక్షపథóము
25Batukammalunna Imtanu | బతుకమ్మలున్న ఇంటను
26Praamteeyabaedhavaadamu | ప్రాంతీయబేధవాదము
27Vidipoyina Vidipodamu | విడిపోయిన విడిపోదము
28Evaraelina Naakaemagu | ఎవరేలిన నాకేమగు
29Baasannadi Hrdayambau | బాసన్నది హృదయంబౌ
30Nishpattula Taedaato | నిష్పత్తుల తేడాతో
31Jenedu Jaagaanichchina | జేనెడు జాగానిచ్చిన
32Aa Vaipo Ee Vaipo | ఆ వైపో ఈ వైపో
33Netturulo Poraatapu | నెత్తురులో పోరాటపు
34Edagaladi Telamgaanamu | ఎదగలది తెలంగాణము
35Taamaeluchu Telagaanamu | తామేలుచు తెలగాణము
36Maemanyaayambaitimi | మేమన్యాయంబైతిమి
37Ikkada Aragajamu Tadupa | ఇక్కడ అరగజము తడుప
38Gaurivi Neevani Koluvaga | గౌరివి నీవని కొలువగ
39Maadagu Paadunu Tadupaka | మాదగు పాదును తడుపక
40Peetaambaramulu Goortumu | పీతాంబరములు గూర్తుము
41Netala Daurbhaagyamuche | నేతల దౌర్భాగ్యముచే
42Ee Naetalu Aa Naetalu | ఈ నేతలు ఆ నేతలు
43Rubbunu Panichaeyimchuchu | రుబ్బును పనిచేయించుచు
44Traaguduto Aadaayamu | త్రాగుడుతో ఆదాయము
45Chinna Aparaadhamulakun | చిన్న అపరాధములకున్‌
46Jaalini Vidanaadi Kabe | జాలిని విడనాడి కబే
47Raalammu Vaaru Naetala | రాలమ్ము వారు నేతల
48Gudiki Maseeduku Charchiki | గుడికి మసీదుకు చర్చికి
49Saamtamu Kaavalenaa | శాంతము కావలెనా
50Kaakatirudramakaalapu | కాకతిరుద్రమకాలపు
51Vidyodyogamulu Vadili | విద్యోద్యోగములు వదిలి
52Ganapati Utsavamulalo | గణపతి ఉత్సవములలో
53Prati Amsamu Spashtamugaa | ప్రతి అంశము స్పష్టముగా
54Sushkamu Samskrtamanuchune | శుష్కము సంస్కృతమనుచునె
55Mamchikavinaadarimchina | మంచికవినాదరించిన
56Prati Okarunu Nooraemdlunu | ప్రతి ఒకరును నూరేండ్లును
57Pedda Usirikaaya Tarigi | పెద్ద ఉసిరికాయ తరిగి
58Samkari Alamkaranakai | శంకరి అలంకరణకై
59Praemanu Kuriyuchu Chaeyave | ప్రేమను కురియుచు చేయవె
60Sriramavau Ninudalachuchu | శ్రీరమవౌ నినుదలచుచు
61Gorimtachettuneedana | గోరింటచెట్టునీడన
62Samdelaku Ramgulosaguchu | సందెలకు రంగులొసగుచు
63Kaaseeratnasumambule | కాశీరత్నసుమంబులె
64Bamgaarupoolatoda | బంగారుపూలతోడ
65Gudise Payiki Egabraakuchu | గుడిసె పయికి ఎగబ్రాకుచు
66Pogada Virulu Pogadi | పొగడ విరులు పొగడి
67Virulanu Mimchuchu Davanamu | విరులను మించుచు దవనము
68Paadulu Teegalu Taruvulu | పాదులు తీగలు తరువులు
69Krushnaateeranivaasini | కృష్ణాతీరనివాసిని
70Raaseebhootasumaakrti | రాశీభూతసుమాకృతి
71Naa Vaaksudhalaku Vasamai | నా వాక్సుధలకు వశమై
72Ala Tirumalanaathunikin | అల తిరుమలనాథునికిన్‌
73Vaela Nighamtuvula Padamu | వేల నిఘంటువుల పదము
74Kobbaritaruvulu Poolan | కొబ్బరితరువులు పూలన్‌
75Maapuchu Rogakrimulanu | మాపుచు రోగక్రిములను
76Kaakarapoolaku Dakkina | కాకరపూలకు దక్కిన
77Rommuviruchukoni Nilabadu | రొమ్మువిరుచుకొని నిలబడు
78Makaramdamu Mrdugamdhamu | మకరందము మృదుగంధము
79Vennemuka Sahasraaramu | వెన్నెముక సహస్రారము
80Savyambuga Vikasimpaka | సవ్యంబుగ వికసింపక
81Samchitamu Samarpimchenu | సంచితము సమర్పించెను
82Udutalu Budibudi Poovulu | ఉడుతలు బుడిబుడి పూవులు
83Guppumanu Paarijaatamu | గుప్పుమను పారిజాతము
84Jadagamtalu Gannaerulu | జడగంటలు గన్నేరులు
85Siddhimchina Jemdaalai | సిద్ధించిన జెండాలై
86Smitakamalamu Nutisaeyaga | స్మితకమలము నుతిసేయగ
87Virisina Gulaabipuvvai | విరిసిన గులాబిపువ్వై
88Enugu Ninu Poojimpaga | ఏనుగు నిను పూజింపగ
89Naalo Sattvarajassula | నాలో సత్త్వరజస్సుల
90Raadhaamanoharaalu | రాధామనోహరాలు
91Addari Sooryuni Choodaka | అద్దరి సూర్యుని చూడక
92Theeruga Bhavaanibhaktulu | తీరుగ భవానిభక్తులు
93Srimamtamugaa Maarchiti | శ్రీమంతముగా మార్చితి
94Puvvula Ramgammave Chiru | పువ్వుల రంగమ్మవె చిరు
95Chilukalaguttaku Chelulagu | చిలుకలగుట్టకు చెలులగు
96Sampamgivaagu Daapuna | సంపంగివాగు దాపున
97Kusumotsava Mamjooshaa | కుసుమోత్సవ మంజూషా
98Madiyae Tellani Daaramu | మదియే తెల్లని దారము
99Siripadamulavale Chaerenu | సిరిపదములవలె చేరెను
100Pomgettina Bhaavambula | పొంగెత్తిన భావంబుల
101Kanakaambaramulu Kaluvalu | కనకాంబరములు కలువలు
102Bhaavamulu Bamtipoovulu | భావములు బంతిపూవులు
103Mrutyumjayamamtraarthamu | మృత్యుంజయమంత్రార్థము
104Krimdaku Digi Sooryumdae | క్రిందకు దిగి సూర్యుండే
105Aa Jogulaamba Neevani | ఆ జోగులాంబ నీవని
106Yaadagirigutta Eththuna | యాదగిరిగుట్ట ఎత్తున
107Omkaaramu Valenae Yila | ఓంకారము వలెనే యిల

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.