Main Menu

Kaamchana Vastu Samkalita (కాంచన వస్తు సంకలిత)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Kaamchana Vastu Samkalita (కాంచన వస్తు సంకలిత)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

కాఞ్చన వస్తుసఙ్కలిత కల్మష మగ్ని పుటమ్బు బెట్టెవా
రిఞ్చినరీతి నాత్మనిగిడిఞ్చిన దుష్కర దుర్మలత్రయం
బఞ్చిత భ క్తియోగ దహ నార్చిన్దగుల్పక పాయునే కన
త్కాఞ్చనకుణ్డలాభరణ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 87 ॥

తాత్పర్యము:

ప్రకాశించుచున్నబంగారు కర్ణభూషణములు గలవాఁడా;రామా,దయాసముద్రా,బంగారు వస్తువులతోఁ గూడిన మాలిన్యమును బుటమువెట్టి తొలఁగించు విదమునఁ,జేయఁగూడని యీషణాత్రయ మనెడి మూఁఢు పాపములు నుత్కృష్టమైన భక్తియోగమునెడి యగ్నిజ్వాలలయందుఁ దగిలింపక నదించునా?నశింపవనుట.


Poem:

kāñchana vastusaṅkalita kalmaṣa magni puṭambu beṭṭevā
riñchinarīti nātmanigiḍiñchina duṣkara durmalatrayaṃ
bañchita bha ktiyōga daha nārchiñdagulpaka pāyunē kana
tkāñchanakuṇḍalābharaṇa dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 87 ॥

काञ्चन वस्तुसङ्कलित कल्मष मग्नि पुटम्बु बॆट्टॆवा
रिञ्चिनरीति नात्मनिगिडिञ्चिन दुष्कर दुर्मलत्रयं
बञ्चित भ क्तियोग दह नार्चिञ्दगुल्पक पायुने कन
त्काञ्चनकुण्डलाभरण दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 87 ॥

காஞ்சன வஸ்துஸங்கலித கல்மஷ மக்³னி புடம்பு³ பெ³ட்டெவா
ரிஞ்சினரீதி நாத்மனிகி³டி³ஞ்சின து³ஷ்கர து³ர்மலத்ரயம்
ப³ஞ்சித ப⁴ க்தியோக³ த³ஹ நார்சின்த³கு³ல்பக பாயுனே கன
த்காஞ்சனகுண்ட³லாப⁴ரண தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 87 ॥

ಕಾಞ್ಚನ ವಸ್ತುಸಙ್ಕಲಿತ ಕಲ್ಮಷ ಮಗ್ನಿ ಪುಟಮ್ಬು ಬೆಟ್ಟೆವಾ
ರಿಞ್ಚಿನರೀತಿ ನಾತ್ಮನಿಗಿಡಿಞ್ಚಿನ ದುಷ್ಕರ ದುರ್ಮಲತ್ರಯಂ
ಬಞ್ಚಿತ ಭ ಕ್ತಿಯೋಗ ದಹ ನಾರ್ಚಿನ್ದಗುಲ್ಪಕ ಪಾಯುನೇ ಕನ
ತ್ಕಾಞ್ಚನಕುಣ್ಡಲಾಭರಣ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 87 ॥

കാംചന വസ്തുസംകലിത കല്മഷ മഗ്നി പുടംബു ബെട്ടെവാ
രിംചിനരീതി നാത്മനിഗിഡിംചിന ദുഷ്കര ദുര്മലത്രയം
ബംചിത ഭ ക്തിയോഗ ദഹ നാര്ചിംദഗുല്പക പായുനേ കന
ത്കാംചനകുംഡലാഭരണ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 87 ॥

কাংচন বস্তুসংকলিত কল্মষ মগ্নি পুটংবু বেট্টেবা
রিংচিনরীতি নাত্মনিগিডিংচিন দুষ্কর দুর্মলত্রযং
বংচিত ভ ক্তিযোগ দহ নার্চি~ংদগুল্পক পাযুনে কন
ত্কাংচনকুংডলাভরণ দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 87 ॥

કાંચન વસ્તુસંકલિત કલ્મષ મગ્નિ પુટંબુ બેટ્ટેવા
રિંચિનરીતિ નાત્મનિગિડિંચિન દુષ્કર દુર્મલત્રયં
બંચિત ભ ક્તિયોગ દહ નાર્ચિ~ંદગુલ્પક પાયુને કન
ત્કાંચનકુંડલાભરણ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 87 ॥

କାଂଚନ ଵସ୍ତୁସଂକଲିତ କଲ୍ମଷ ମଗ୍ନି ପୁଟଂବୁ ବେଟ୍ଟେଵା
ରିଂଚିନରୀତି ନାତ୍ମନିଗିଡିଂଚିନ ଦୁଷ୍କର ଦୁର୍ମଲତ୍ରୟଂ
ବଂଚିତ ଭ କ୍ତିୟୋଗ ଦହ ନାର୍ଚି~ଂଦଗୁଲ୍ପକ ପାୟୁନେ କନ
ତ୍କାଂଚନକୁଂଡଲାଭରଣ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 87 ॥

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.