Main Menu

Kaliyuga Martyakotininu (కలియుగ మర్త్యకోటినిను)

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Kaliyuga Martyakotininu (కలియుగ మర్త్యకోటినిను)     

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

కలియుగ మర్త్యకోటినిను గఙ్గొన రానివిధమ్బో భక్తవ
త్సలతవహిమ్పవో చటుల సాన్ద్రవిపద్దశ వార్ధి గ్రుఙ్కుచో
బిలిచిన బల్క విన్తమఱపీ నరులిట్లనరాదు గాక నీ
తలపున లేదె సీత చెఱ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 42 ॥

తాత్పర్యము:
రామా! దయాసముద్రా!కలియుగమునందలి మనుష్యుల సమూహము నీ దర్శనము చేసికొన వీలులేని రీతియా? భక్తులయెడ వాత్సల్యమును వహింపవా?ఆపద్దశయెనెడి సముద్రమునందు మునుఁగునప్పుడు పిలిచినను బలుకవు. ఇంత మఱసా?మానవులిట్లనరాదుగాని సీత చెఱ నీతలంపున లేదా!


Poem:

kaliyuga martyakōṭininu gaṅgona rānividhambō bhaktava
tsalatavahimpavō chaṭula sāndravipaddaśa vārdhi gruṅkuchō
bilichina balka vintamaRapī naruliṭlanarādu gāka nī
talapuna lēde sīta cheRa dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 42 ॥

कलियुग मर्त्यकोटिनिनु गङ्गॊन रानिविधम्बो भक्तव
त्सलतवहिम्पवो चटुल सान्द्रविपद्दश वार्धि ग्रुङ्कुचो
बिलिचिन बल्क विन्तमऱपी नरुलिट्लनरादु गाक नी
तलपुन लेदॆ सीत चॆऱ दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 42 ॥

கலியுக³ மர்த்யகோடினினு க³ங்கொ³ன ரானிவித⁴ம்போ³ ப⁴க்தவ
த்ஸலதவஹிம்பவோ சடுல ஸான்த்³ரவிபத்³த³ஶ வார்தி⁴ க்³ருங்குசோ
பி³லிசின ப³ல்க வின்தமறபீ நருலிட்லனராது³ கா³க நீ
தலபுன லேதெ³ ஸீத செற தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 42 ॥

ಕಲಿಯುಗ ಮರ್ತ್ಯಕೋಟಿನಿನು ಗಂಗೊನ ರಾನಿವಿಧಂಬೋ ಭಕ್ತವ
ತ್ಸಲತವಹಿಂಪವೋ ಚಟುಲ ಸಾಂದ್ರವಿಪದ್ದಶ ವಾರ್ಧಿ ಗ್ರುಂಕುಚೋ
ಬಿಲಿಚಿನ ಬಲ್ಕ ವಿಂತಮಱಪೀ ನರುಲಿಟ್ಲನರಾದು ಗಾಕ ನೀ
ತಲಪುನ ಲೇದೆ ಸೀತ ಚೆಱ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 42 ॥

കലിയുഗ മര്ത്യകോടിനിനു ഗംഗൊന രാനിവിധംബോ ഭക്തവ
ത്സലതവഹിംപവോ ചടുല സാംദ്രവിപദ്ദശ വാര്ധി ഗ്രുംകുചോ
ബിലിചിന ബല്ക വിംതമറപീ നരുലിട്ലനരാദു ഗാക നീ
തലപുന ലേദെ സീത ചെറ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 42 ॥

কলিযুগ মর্ত্যকোটিনিনু গংগোন রানিবিধংবো ভক্তব
ত্সলতবহিংপবো চটুল সাংদ্রবিপদ্দশ বার্ধি গ্রুংকুচো
বিলিচিন বল্ক বিংতম঱পী নরুলিট্লনরাদু গাক নী
তলপুন লেদে সীত চে঱ দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 42 ॥

કલિયુગ મર્ત્યકોટિનિનુ ગંગોન રાનિવિધંબો ભક્તવ
ત્સલતવહિંપવો ચટુલ સાંદ્રવિપદ્દશ વાર્ધિ ગ્રુંકુચો
બિલિચિન બલ્ક વિંતમ઱પી નરુલિટ્લનરાદુ ગાક ની
તલપુન લેદે સીત ચે઱ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 42 ॥

କଲିୟୁଗ ମର୍ତ୍ୟକୋଟିନିନୁ ଗଂଗୋନ ରାନିଵିଧଂବୋ ଭକ୍ତଵ
ତ୍ସଲତଵହିଂପଵୋ ଚଟୁଲ ସାଂଦ୍ରଵିପଦ୍ଦଶ ଵାର୍ଧି ଗ୍ରୁଂକୁଚୋ
ବିଲିଚିନ ବଲ୍କ ଵିଂତମ଱ପୀ ନରୁଲିଟ୍ଲନରାଦୁ ଗାକ ନୀ
ତଲପୁନ ଲେଦେ ସୀତ ଚେ଱ ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 42 ॥

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.